---

Conclusies enquête 2015

---

Beste partners,

Graag deel ik met jullie de uitkomsten van het onderzoek, waaraan maar liefst 217 partners (85%) hebben meegewerkt. Deze hoge respons is een mooi bewijs voor jullie grote betrokkenheid bij het onderwerp en ons netwerk – dat inmiddels 2,5 jaar bestaat.
Het onderzoek, dat in mei plaatsvond, werd ditmaal uitgevoerd door een extern bureau, Panteia, in opdracht van Start Foundation.


Extern onderzoeksbureau

Omdat Start Foundation, een van de financiers van het netwerk, wilde weten wat de impact is geweest van deze jaren investeren in De Normaalste Zaak, is de enquête dit jaar uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia. Een belangrijk meetpunt voor Start Foundation is of er daadwerkelijk arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd en of dit te danken is aan De Normaalste Zaak.
Onze eigen informatiebehoefte, nl. inzicht krijgen in de behoeften van partners en input voor verbetering van de centraal georganiseerde DNZ-facilitering is zoveel mogelijk in het onderzoek van Panteia geïntegreerd.


Onderzoeksresultaten Start Foundation en De Normaalste Zaak

Lees hier de rapportage met de onderzoeksresultaten zoals Start Foundation die heeft beschreven. Hieronder mijn belangrijkste bevindingen uit deze vragenlijst.


- Bijna alle respondenten boeken voortgang

Een prachtig resultaat: 90% van de respondenten heeft de bij de start van het partnership geformuleerde ambities kunnen realiseren (zeer sterke mate 27%, sterke mate 31%, enigszins 32%). Partners die al langer aangesloten zijn bij DNZ scoren hoger dan partners die pas kort deelnemen. De meest genoemde ambities zijn ‘anderen inspireren om ook aan de slag te gaan met inclusief ondernemen’, ‘zelf meer arbeidsplaatsen realiseren’ en ‘invulling geven aan de social-returnverplichting’.

- Partners realiseerden of behielden meer werk voor doelgroep
Bij 92% van de respondenten is het aantal arbeidsplaatsen voor de doelgroep toegenomen (51%) of vrijwel gelijk is gebleven (42%). In de context van de economische en arbeidsmarktontwikkelingen van de afgelopen drie jaar is dat een prestatie van formaat waar jullie als partners erg trots op mogen zijn. En waar het DNZ-team een zeer bescheiden aandeel in heeft gehad. Jullie laten zien dat deze beweging geen eendagsvlieg is. Niet alleen de overtuiging dat inclusief ondernemen een normale zaak is, wint aan terrein wint; dat geldt ook voor de praktijk.
Zowel bij het realiseren van de arbeidsplaatsen als bij het inspireren van andere ondernemers om ook in actie te komen spelen jullie als ondernemer én partner een cruciale rol.

- Waardering voor het netwerk en de centrale facilitering
Als rapportcijfer ontvangt het DNZ-partnernetwerk een 7.4. Van de respondenten gaf 79% een 7 of een 8. Deze waardering is zowel voor het team van DNZ als voor de afzonderlijke partners een mooi compliment.
De netwerkfunctie (bij elkaar brengen en verbinden 45%), zien partners als belangrijkste functie van DNZ. Gevolgd door kennisoverdracht (informatie, 24% en best practices, 20%). Met onze recent verbeterde website is aan die laatste functies een belangrijke impuls gegeven. Het team van DNZ versterkt zichtbaarheid en onderlinge vindbaarheid en helpt de agendasetting naar (regionale) politiek en overheid.

- Richtingen voor de toekomst en het voorbestaan van DNZ
Partners verwachten meer toegevoegde waarde van DNZ als de partnernetwerken meer regionaal georganiseerd worden en de uitwisseling zich toespitst op specifieke situaties in bedrijven of sectoren. De wens tot concrete actie en implementatie vanuit DNZ onderstreept het belang om partners te ondersteunen bij het oplossen van praktische problemen. De oplossingsrichting? Steeds vaker proberen we met partners in een regionaal netwerk werkbare, praktische afspraken met uitvoerders te maken. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning. Verder is er behoefte aan grotere differentiatie binnen het netwerk, zoals meer MKB-bedrijven. Dit kunnen we meenemen in wervingsacties van het komende half jaar.


Toekomst werkgeversnetwerk DNZ

De initiatiefnemers van DNZ beraden zich de komende maanden over de toekomst van het partnernetwerk. Welke functie vervult het? Wat is er nodig om het voort te zetten na 2015? En hoe kan dat gefinancierd worden? In dat kader zijn de resultaten van deze enquête zeer van belang.
Terugkijkend op drie jaar DNZ stel ik vast dat er veel is gedaan en bereikt. Het begrip ‘Inclusief ondernemen’ is door het partnernetwerk DNZ op de kaart gezet. Een gezamenlijke prestatie om trots op te zijn.
Ons doel, zorgen dat inclusief ondernemen in Nederland de normaalste zaak wordt, is nog onvoldoende bereikt. Het is dan ook belangrijk om een vorm te vinden waarin DNZ ook na 2015 kan voortbestaan. Het wenkend perspectief dat ik voor me zie, is dan niet zozeer een klassiek verenigingslidmaatschap waar je diensten kunt consumeren, maar veel meer een netwerk van partners die allemaal hun bijdrage leveren aan ons gemeenschappelijke doel. 


Namens het team DNZ bedank ik iedereen voor de geïnvesteerde tijd en de informatie die de interviewers van Panteia is gegeven.


Bert van Boggelen

---