---

JAAROVERZICHT De Normaalste Zaak 2016
in woorden, beelden en cijfers.


Met dank aan onze bijna 500 partners
en allen die meedenken en doen
om de inclusieve arbeidsmarkt 
dichterbij te brengen.

---

De Normaalste Zaak – het netwerk van inclusieve werkgevers – kijkt terug op een succesvol 2016. Het aantal partners steeg van 372 tot bijna 500. Dat toont ook mooi een bredere maatschappelijke ontwikkeling: inclusiviteit komt steeds hoger op de agenda te staan. Steeds meer Nederlandse werkgevers willen zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Dat ondersteunen wij van harte en wel op verschillende manieren. Gestimuleerd door het enthousiasme van onze partners brengen we inclusieve werkgevers bij elkaar en in contact met politiek en relevante stakeholders. Dat doen we niet alleen, maar door steeds de samenwerking te zoeken met onze partners en relaties.

Dit jaar heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de regio. Inmiddels zijn er op 9 plaatsen in het land regionale 99van-netwerken actief: in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, maar ook in bedrijvige regio's als Twente, Maastricht en Zwolle. Op al die plekken slaan inclusieve werkgevers de handen ineen om te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt.

---

Onze bijdrage aan werkbaardere regelgeving

Onze partners informeren ons regelmatig over knelpunten in de wetten en regels rond de Participatiewet en Banenafspraak. Die informatie geven we op verschillende manieren door aan ‘Den Haag’ als input voor verbetering van wet- en regelgeving.

 

Periodiek laat Bert van Boggelen via zijn blogs van zich horen over de hobbels, waar werkgevers tegenaan lopen, en manieren om de werking van de Participatiewet te verbeteren. Zo hebben we ons hard gemaakt voor de verbreding van de no-riskpolis, de verbredering van de doelgroep (o.a. met VSO-Pro leerlingen) en het beschikbaar maken van de Praktijkroute, evenals de uniformering van de regelgeving van gemeenten.

Ook was er in 2016 opnieuw een ontmoeting van partners met de politiek – dit keer met Tweede Kamerlid Nijkerken. Dergelijke gesprekken zullen we in 2017 weer organiseren. Dat geldt ook voor de praktijktafel, die we organiseren met Aart van der Gaag, VNO-NCW-commissaris 100.000 banen. De praktijktafel biedt onze partners de mogelijkheid om in kleinere kring van gedachten te wisselen met staatssecretaris Klijnsma.

---

De Normaalste Zaak van en voor partners

 

We organiseerden strategiesessies, waarin we niet alleen terugkeken op de resultaten van de eerste 3,5 jaar van De Normaalste Zaak, maar waar de partners ook bespraken hoe ze de toekomst van De Normaalste Zaak - als netwerk van actieve, inclusieve werkgevers - verder vorm willen geven. Tot de belangrijkste conclusies die we samen met de partners trokken behoren: blijvend aandacht voor de regio en voor eenvoudige manieren om kennis te delen. Gezocht wordt naar herkenbare samenwerking met AWVN en Op naar de 100.000 banen. En met stip op 1, samen zorgen voor een bredere en vindbare doelgroep en super eenvoudige regelgeving. Dus blijven we rammelen aan de poort van Tweede Kamer, gemeenten en UWV.

Verder was er de jaarlijkse partnerenquête met vragen over hun voortgang in het aannemen van medewerkers met een beperking, maar ook met de wensen en verwachtingen van partners aan De Normaalste Zaak.

---

Activiteiten met partners en relaties

Het hele jaar door organiseerden we bijeenkomsten om inclusief werkgeven te stimuleren. Vaak zochten we de samenwerking met enthousiaste partners om de bijeenkomsten tot een succes te maken, waar mogelijk brachten we onze expertise in bij activiteiten die onze partners en relaties organiseerden. Hoe verschillend de opzet en het thema van de bijeenkomsten ook waren, het delen van kennis en ervaringen en het creëren van een netwerk stond steeds centraal.

Een flink aantal partners doet mee aan de AWVN-pilot Inclusief HR – over de vraag hoe een organisatie inclusief werkgeven duurzaam en structureel in (HR-)organisatie en beleid in kan bedden. De pilot richt zich op drie deelthema’s: interne processen en organisatie, in- en doorstroom en meetbaarheid.

 

Samen met AWVN en Accenture hebben we een leergang Inclusief ondernemen opgezet. Deze is zo goed ontvangen, dat we in 2017 opnieuw een leergang aan zullen bieden. Met MVO Nederland en InterPactum organiseerden we een dialoogsessie over social return met 50 landelijk actieve werkgevers en 50 gemeenten. De bijeenkomst vormde de basis voor de brochure Perspectief op social return en een update van het manifest social return 3.0. Ook droegen we bij aan de bijeenkomsten van Bazen verbazen, waarin leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op het podium lieten zien wat ze in hun mars hadden. 

Onze partners namen regelmatig het initiatief om inclusieve activiteiten te organiseren. Tijdens het World Wheelchair Tennis Tournament organiseerde partner ABN AMRO bijvoorbeeld het WWTT-seminar. Het seminar bood een groot aantal jonge mensen met een beperking de kans zich aan een groot publiek te presenteren met een pitch. Het was een doorslaand succes – er was meer belangstelling dan beschikbare plaatsen. Wij leverden natuurlijk graag een bijdrage.

Dat deden we ook toen een aantal werkgevers uit de ICT-sector, waaronder onze partner Ricoh, het initiatief nam voor het ICT Event – De eerste stap naar sociaal ondernemen, waarbij de uitdagingen voor inclusief ondernemen specifiek voor de ICT werden besproken. Onze partner CSU organiseerde een bijeenkomst over inclusief inkopen, samen met meerdere ketenpartners.

Omdat een inclusieve arbeidsmarkt niet alleen een Nederlands vraagstuk is, worden we ook met enige regelmaat uitgenodigd om in andere landen een kijkje te komen nemen of de Nederlandse aanpak toe te lichten. In 2016 deden we dat laatste in Hongarije.

---

De 99van-netwerken: initiatieven in de regio

Een echt inclusieve arbeidsmarkt is niet alleen centraal vanuit Den Haag te regelen. Veel werkgevers zijn diep verbonden met - en actief in - hun regio. De arbeidsmarkt is regionaal georganiseerd en we bereiken het meest door landelijk en regionaal onze krachten te bundelen. Dat is de gedachte achter de 99van-netwerken. Deelnemers aan de regionale netwerken zijn automatisch ook partner van De Normaalste Zaak. Samen met regionale werkgeversverenigingen en andere lokale partijen, zijn we er inmiddels in geslaagd om negen regionale netwerken op te starten en in verschillende andere regio's wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een eigen netwerk.

Elk netwerk organiseert – met ondersteuning van regiocoördinatoren van De Normaalste Zaak – zijn eigen werkwijze, doelen en activiteiten. Steeds met het doel in de werkelijkheid van de werkgever te blijven en juist op plaatselijk en regionaal niveau de belangrijke contacten te leggen met gemeentes, UWV's en andere relevante stakeholders. Het is immers eenvoudiger de uitdagingen en problemen direct op het niveau waar ze plaatsvinden te bespreken. De netwerken zijn dit jaar zeer succesvol geweest in het werven van nieuwe partners en het opzetten van eigen initiatieven.

De 99vanTwente, in september en de 99vanUtrecht, in december, hebben succesvolle kick-off bijeenkomsten achter de rug. De netwerken in Amersfoort en Zwolle zijn begonnen met het vormen van een kopgroep met actieve werkgevers en de voorbereidingen voor de eerste bijeenkomsten waren in de laatste maanden van het vorige jaar in volle gang. De netwerken die al langer bezig zijn, organiseerden talloze activiteiten. Alle netwerken kozen voor Meet & Greets om werkzoekenden met een beperking en werkgevers op een laagdrempelige manier in contact te brengen en kennissessies in kleinere groepjes om ervaringen uit te wisselen. 

Er waren ook grotere evenementen, in Amsterdam bijvoorbeeld het Mijlpaalevent met een CEO-ontbijt, Meet & Greets en de ondertekening van 99 arbeidscontracten door mensen met een arbeidsbeperking. Om te zien hoe het er op de inclusieve werkvloer precies aan toegaat, gingen zowel de Rotterdamse als Maastrichtse partners op bedrijfsbezoek bij inclusieve bedrijven. De 99vanHaaglanden koos voor verdieping via interactieve kennissessies en de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond bood zijn partners drie workshops, georganiseerd door AWVN.

Op de website vindt u hiervan een volledig overzicht.

---

Informatie aan onze partners

In negen nieuwsbrieven en ruim 120 nieuwsberichten op onze site hebben we u geïnformeerd over actuele en voor werkgevers relevante zaken:

• Wijzigingen in wetten en regels, zoals de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag en de eerder genoemde praktijkroute en de verbetering van de no-riskpolis.

• Nieuwe en geactualiseerde, uitgebreide informatie voor werkgevers brachten we onder uw aandacht, waaronder Mensen met een beperking aan de slag helpen en de brochures over specifieke beperkingen en hoe daarmee op de werkvloer om te gaan.

• We gaven informatie over wijzigingen in de wetgeving en meer.

---

De Normaalste Zaak blijft zich de komende jaren inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dat doen we door het netwerk te laten groeien, nieuwe regionale netwerken op te zetten (99van-) en knelpunten en oplossingen bespreekbaar te maken bij politiek en instanties. Daarbij kunnen we rekenen op de vrijwillige inzet van vele betrokken partners. Sinds 2016 is De Normaalste Zaak een stichting, met VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland als bestuur. Wij danken Start Foundation, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rabobank Foundation voor hun financiële bijdragen.

---

U ontvangt het jaaroverzicht omdat uw organisatie betrokken is bij De Normaalste Zaak.