Opdrachtgevers en leveranciers


Bij publieke aanbestedingen kunt u te maken krijgen met ‘social return’-eisen. Steeds vaker hebben die eisen betrekking op inclusief ondernemen of specifieker: het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking. Als inclusieve ondernemer kunt u ook uw eigen leveranciers beïnvloeden door soortgelijke eisen te stellen.

Regels voor publieke aanbestedingen

Bij publieke aanbestedingen gelden specifieke regels voor social return. Deze staan op pianoo.nl. Het is belangrijk daar rekening mee te houden als u inschrijft op een aanbesteding. U kunt ze ook gebruiken als u zelf social return-eisen stelt aan uw eigen leveranciers. Het is overigens nog onduidelijk in hoeverre de juridische regels voor publieke aanbestedingen ook gelden voor private ondernemers.

Visie op social return 3.0 – manifest

Op basis van ervaringen van zowel werkgevers als overheden en landelijke ontwikkelingen waarbij sociaal ondernemen steeds meer een plek krijgt is social return 3.0 opgesteld als volgende stap. In social return 3.0 werken werkgevers en overheden als partners samen aan een renderend, duurzaam inclusief beleid.

Voorbeelden van eisen bij publieke aanbestedingen

Gemeenten doen veel publieke aanbestedingen. Zij kunnen daarbij bijvoorbeeld eisen stellen aan het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat in dienst is bij de onderneming. Dat kan uitgedrukt worden in een percentage van de aanneemsom (meestal 5%) of een percentage van de loonsom of directe uren (bij kapitaalintensief werk). Maar de gemeente kan ook een absoluut aantal mensen met een beperking noemen.

Een ander voorbeeld is dat de gemeente een opdracht voorbehoudt aan een sociaal werkbedrijf of een sociale onderneming.

De gemeente kan deze eisen een verplicht karakter geven. Ze worden dan geformuleerd als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: een geschiktheidseis of selectiecriterium bij de contracteis.

Maar het kan ook gaan om een gunningscriterium: dan is er sprake van een wens.

Gezamenlijke tips van opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (werkgevers) over hoe social return tot een succesvol inkoopinstrument te maken voor een structureel inclusieve arbeidsmarkt kunt u vinden in het verslag van de bijeenkomst uit de brochure social return.

Invulling via contract met SW-bedrijf

Een groot aantal bedrijven heeft langdurige inkoopcontracten met sociale werkvoorzieningen. De contracten lopen vaak over meerdere jaren. Voorbeelden hiervan zijn grote bedrijven als DAF Paccar en VDL Parrée. Ook veel MKB bedrijven hebben langdurige afspraken.

KunstofPlus is een kunststofspuitbedrijf dat halffabricaten en eindproducten vervaardigt op basis van het spuitgieten van thermoplastische kunststoffen. Het personeelsbestand van KunstofPlus bestaat voor de helft uit vaste medewerkers: de techneuten. De andere helft bestaat volledig uit medewerkers van een sociale werkvoorziening. Zij doen het productiewerk en regelen zo de ‘rand’werkzaamheden binnen het bedrijf.

Beïnvloed uw eigen leveranciers

Er zijn nog niet veel bedrijven die social return opleggen aan hun eigen leveranciers. Dit is een onbenutte kans! Wel is bekend dat steeds meer bedrijven erover nadenken. Albert Heijn heeft hier al ervaring mee.

AH neemt in de SLA van hun aanbestedingen voor schoonmaak, groen en facilitaire dienstverlening standaard de voorwaarde op dat 5% van het personeel dat wordt ingezet in de dienstverlening, voldoet aan de definitie van social return. AH blijft over de invulling van social return intensief in gesprek met de dienstverlener die de opdracht binnen haalt.

Wat is er nodig?

  • Maak iemand in het bedrijf verantwoordelijk voor de sociale inkoop paragraaf bij opdrachtnemers en leveranciers.
  • Besluit intern op welke vormen van sociale inkoop u inzet.
  • Beschrijf de voorwaarden voor inkoop helder.
  • Geef opdrachtnemers de mogelijkheid hun keuzes toe te lichten.
  • Houd na opdrachtverlening intensief contact met de opdrachtnemer over de uitvoering van de afspraken.

Zelf aan de slag met renderend en uitvoerbaar social return

Wilt u zelf de dialoog voeren met leveranciers en overheden voor een renderend en uitvoerbaar social return, lees dan de handleiding uit de brochure social return.