Bijeenkomst over statushouders en intern opleiden door werkgevers


Op 27 november organiseerde de themagroep kennisdeling een bijeenkomst over statushouders. Diverse werkgevers kwam bijeen bij Portaal, om ervaringen te horen van een gezamenlijke pilot met Mitros, Bo-Ex en New Dutch Connections. Deze drie woningcorporaties startten een traject van 12 weken waarin 24 statushouders/huurders van de woningcorporaties wegwijs zijn gemaakt in het diverse werk dat plaatsvindt bij woningcorporaties. Gekoppeld aan een individuele coach of maatje is er in samenwerking met New Dutch Connections de mogelijkheid verkend om vervolgstappen te zetten, onder andere richting werk. Op 6 december sluit de pilot af met een grote talentenmarkt waarbij werkgevers van harte welkom zijn.

 

 

Marieke Mulder van De Normaalste Zaak vertelt kort over hun regionale netwerk en de verschillende kennis sessies die zij samen met werkgevers uit het netwerk het afgelopen jaar hebben georganiseerd. Er zijn diverse thema’s geagendeerd, zoals gamification, de meerwaarde van diversiteit in het personeelsbestand en trends op de arbeidsmarkt. Nu staat het thema statushouders centraal en delen New Dutch Connections, Bo- Ex en Portaal hun kennis.

Leonie Heezen, stafmedewerker wonen bij Bo-Ex deelt haar ervaringen.
De insteek vanuit Bo-Ex heeft meerdere kanten: zij beschikken over sociale huurwoningen waar statushouders terecht komen als ze een verblijfsvergunning krijgen. Voor de corporaties was het interessant om met potentiële (of bestaande) huurders in aanraking te komen. Er was veel animo onder de medewerkers om mee te doen aan het project van New Dutch Connections. Als coach, maatje of workshopbegeleider, of om ‘gewoon’ hun netwerk in te zetten. Ook zijn woningcorporaties potentiële werkgevers: er is bijvoorbeeld technische expertise nodig. En heeft de corporatie contacten met bedrijven uit de bouw: een werkgebied met een tekort aan werknemers.

Vanuit Marscha van Ammerlaan (Portaal) is de bal aan het rollen gebracht. Zij was maatje bij New Dutch Connections en kwam zo op het idee om vanuit de corporaties iets te doen op dit vlak. In maart is het project gestart. In twaalf sessies zijn statushouders bekend gemaakt met woning-corporaties en gekoppeld aan maatjes of coaches; medewerkers van de woningcorporaties die zich vrijwillig hebben aangemeld en zich committeerden aan het traject. Zowel de coach als het maatje hebben de rol opgepakt om de deelnemers mee te nemen in ‘corporatieland’, ze te ondersteunen in hun zoektocht in Nederland, ook richting werk. Het maatje had als taak om ook ‘gewone leuke’ dingen te doen, maar heeft ook veelvuldig zijn/haar netwerk gedeeld. Coaches en maatjes hebben hierbij kennis en vaardigheden ontwikkeld die ze ook prima op de werkplek kunnen gebruiken.
Tijdens de sessies kwamen er verschillende onderwerpen aan bod zoals: hoe zit het met de huur, betalen, onderhoud, renovatie, nieuwbouw en participatie. Daarbij is het voor de corporatie-medewerkers ook leuk om te horen hoe alles werkt in het land van herkomst. Op 6 december is er een Talenten Markt en ronden ze het traject af. Er wordt dan gekeken wat kan er gebeuren op het gebied van werk, stage en netwerk.

Nina Mijnheer vertelt over haar stage bij New Dutch Connections (NDC).
New Dutch Connections empowert met theater en trainingen vluchtelingen en statushouders en laat hen (opnieuw) dromen en eigen talenten ontdekken. Dit doen ze onder andere door samen met werkgevers programma’s te ontwikkelen die hen een netwerk bieden om een stap te zetten richting opleiding en/of werk. Nina heeft vanuit NDC voornamelijk met statushouders, coaches en maatjes contact en organiseert trainingen rondom softskills. “De meeste statushouders beginnen met ‘ik wil een baan’. Maar taalles, gezinshereniging, staatsexamen… dat komt er ook bij kijken. Wat heb je nodig om je baan te vinden, te houden en wat is normaal in Nederland? Wij zorgen voor een stukje persoonlijke begeleiding naast de coaching vanuit de maatjes. Het gaat om een combinatie van taal, technische skills en softskills. Die moet je als missie hebben voor deze doelgroep”.

Het woord is aan Bright Richards, oprichter van NDC
NDC heeft twee kanten: enerzijds is het een culturele organisatie, ze maken theater voorstellingen rondom het thema inclusiviteit, ook voor het bedrijfsleven. Bright: “als bedrijven warm zijn voor deze thematiek dan willen ze ook echt iets doen”. En dat doet New Dutch Connections met hun tweede kant: de Toekomst Academie. Via een stappen methodiek waarbij ze statushouders introduceren binnen het bedrijfsleven, de cultuur en de mogelijkheden voor werk. Er zijn al meer dan 45 bedrijven die met deze methodiek hebben gewerkt.

Bright komt uit Liberia, waar een hoge jeugdwerkloosheid is. “Je moet altijd handelen, er is niks geregeld, je komt in een totaal andere cultuur terecht. Hier in Nederland kom je in een systeem terecht. Die overgang van de ene naar de andere cultuur, soms werkt dat verlammend. De kloof tussen vluchteling en bedrijfsleven is erg groot”.
Meer dan 75% van de statushouders in Nederland is werkloos. Je komt als vluchteling in het Nederlandse systeem terecht met veel regels. Van status naar inburgeringscursus, van woning naar uitkering. Statushouders zijn vaak vanuit hun oude regime gewend aan een autoriteit, dus volgen dit systeem en hun regels gedwee en krijgen tijdens dit traject weinig begeleiding aangeboden.

Wat kunnen we als werkgever hier zelf aan doen?
De aanwezige werkgevers herkennen veel van de verhalen vanuit de woningcorporaties en New Dutch Connections. Accenture heeft zelf een 30-tal statushouders opgeleid tot programmeur in samenwerking met de gemeente en NDC. “Velen van hen doorlopen net als hun collega’s momenteel promotie-rondes”. ABN AMRO heeft dezelfde ervaring, maar geeft ook aan dat het lastig is om op de gemeente te wachten in de zoektocht naar dit talent. Zij zijn zelf de werving gaan doen en organiseren speeddates met diverse vluchtelingen organisaties. “We hebben nu genoeg nieuwe collega’s en staan voor een nieuwe uitdaging: zorgen dat statushouders van hun ‘uitzonderlijke positie’ binnen het bedrijf afkomen. Deze mindset bij managers is er nog niet: men ziet statushouders als slachtoffer en geven hen teveel privileges. Zoals een collega die het afgelopen half jaar steeds om 10 uur begint omdat hij moeilijk opstart, die moet wel mee in het werkritme van de afdeling die om 9 uur start”.

Chain Logistics geeft aan dat ze ook met diverse statushouders werken en onderling wel verschillen merken in culturen en werkmentaliteit. Capgemini start over twee weken met een groep statushouders en vraagt zich af of zij iets moeten met verschillende bevolkingsgroepen die in het land van herkomst elkaars rivalen zijn, maar wel gezamenlijk op een ICT afdeling moeten werken. Dit laatste wordt door werkgevers en New Dutch Connections beantwoord met de argumentatie dat ze deze angst snappen, maar dat statushouders normaliter hun land ontvluchten door de omstandigheden en elkaar in die omstandigheden ook weer herkennen en daarmee een team vormen in het werk.

De Universiteit van Utrecht geeft aan dat statushouders en hun culturele bagage ook echt gezien moeten worden. Organiseer de mogelijkheid tot daadwerkelijke ontmoetingen met je collega-statushouder, dan is er een draagvlak. Flexibiliteit, inlevingsvermogen, empathie, aandacht voor de persoon. Maar geen betutteling; iedereen is gelijkwaardig. Wat breng je mee, dat is belangrijk!
Artikel 1 sluit hierbij aan. Statushouders komen vanuit een onveilige situatie in een totaal ander land. Door de koppeling aan een buddy, maak je iemand wegwijs. Statushouders moeten het werk, de cultuur en de taal leren. Men komt met een andere culturele bagage, snapt niet hoe alles gaat in een Nederlandse werksituatie en dat moet je als werkgever begrijpen. Als je als werkgever een goede ervaring hebt, neemt de angst af. Ga dat dan doorvertellen en enthousiasmeer andere werkgevers.
Timing gaat vaak al met statushouders in gesprek als ze een inburgeringscursus doen. Daarbuiten hebben ze de verplichting om te gaan werken en op alle mogelijke vacatures te reageren. “Ik kan me voorstellen dat een volleerd arts in het land van herkomst niet perse zit te wachten op een baan op de vuilniswagen. Er zit zoveel meer in, maar is er geen begeleiding”.

Afsluiting
De deelnemers hebben veel van elkaar en van New Dutch Connections geleerd. Er zijn diverse vervolg ideeën geopperd zoals een praktijktafel rondom dit onderwerp. Berenschot en Wij 3.0 willen graag een banenmarkt. Bright sluit aan op dit idee en oppert om dit in juni te organiseren, tijdens de Wereld Vluchtelingen Dag. Berenschot wil dit graag hosten. Marileen Reinders, Universiteit Utrecht: “Ik zie heel veel overeenkomsten tussen een organisatie rijp maken voor de doelgroep arbeidsbeperkten en statushouders. Meebewegen is hierbij belangrijk, de ander als volwaardig zien”. Bright sluit af met een energizer en een mooi verhaal over keuzes. Daarbij geeft hij ons een belangrijke vraag mee. Voor wie ga jij door het vuur?

Deel dit bericht