Bijeenkomst themagroep ‘kennisdeling’ 99vanUtrecht


Vrijdag 17 februari 2017 kwam de themagroep kennisdeling van de 99vanUtrecht bij elkaar bij het UMC. De deelnemende werkgevers gebruikten de sessie om over vijf onderwerpen te brainstormen: het zichtbaar maken van resultaten, het creëren van draagvlak, het bereiken van de doelgroep, het borgen van administratieve processen en het creëren van kansen voor de doelgroep.

Resultaten objectief en zichtbaar

Veel bedrijven zoeken nog manieren hun medewerkers met een arbeidsbeperking inzichtelijk te maken. Niet alleen het verschil tussen zichtbare en onzichtbare arbeidsbeperkingen spelen een rol, ook de privacywetgeving speelt mee. Dit maakt het voor werkgevers wel lastig om bepaalde metingen uit te voeren.

Draagvlak creëren

Draagvlak binnen de organisatie is onmisbaar voor alle werkgevers die inclusie nastreven, zowel op de werkvloer als binnen het management. Maar hoe doe je dat? Hoe is eventuele weerstand te ondervangen? Niet alleen kan het lastig zijn om draagvlak te creëren, om medewerkers met een arbeidsbeperking echt duurzaam te plaatsen, moet het draagvlak ook langdurig geborgd zijn. En bijvoorbeeld niet weer verdwijnen door negatieve ervaringen. Het is een dynamisch proces. Angst en onbekendheid kunnen worden weggenomen door positieve ervaringen en succesverhalen te delen, bijvoorbeeld door nieuwe communicatiekanalen als vlogs in te zetten en ambassadeurs aan te stellen.

Kansen creëren

Het is voor werkgevers niet altijd eenvoudig om hun functieprofielen te matchen met de talenten van de doelgroep. Meer flexibiliteit in het personeelsinstrumentarium is dan een middel. Ook het benutten van het inkoopproces en inzetten op ketensamenwerking kunnen dan oplossing bieden.

Doelgroep hoogopgeleiden bereiken

Momenteel is vraag en aanbod bij deze specifieke doelgroep nog niet goed afgestemd. Er is behoefte aan een verzamelpunt om de doelgroep “hoogopgeleide medewerkers met een arbeidsbeperking” te vinden. In het algemeen zou het positief zijn als onderwijsinstellingen en werkgevers elkaar makkelijker zouden vinden. Meet & Greets voor deze doelgroep kunnen daar een positieve rol in spelen en het zou ook helpen als studiebegeleiders inzicht krijgen in het aanbod van patiëntenorganisaties.

Administratieve processen borgen

Omdat er veel verschillende manieren zijn om te meten hoe inclusief een organisatie is, wordt het hele beleidsinstrumentarium doorgelicht. De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld en verschillende werkgevers hebben dat ook zelf gedaan. Dashboards en rapportages kunnen nuttige hulpmiddelen zijn om een beeld te krijgen van de  in-, door- en uitstroom van medewerkers. Bij grotere organisaties is het van belang dat de administratiesystemen van de organisatie op elkaar aansluiten en kan een eigen participatiewetloket de beschikbare kennis bundelen en zo verschillende afdelingen ondersteunen.

De themagroep zal de komende tijd eens per 6 weken/2 maanden bij elkaar komen. Op de eerstvolgende bijeenkomst zal het creëren van draagvlak op de agenda staan. Deelnemers van de themagroep zijn KVK, UMC, Achmea, De Volksbank, I-did, BDO en Universiteit Utrecht. Interesse om aan te sluiten? Mail Hester Dijkstra van UMC: hdijkstr@umcutrecht.nl,

Deel dit bericht