Cijfers Banenafspraak laten verdere groei zien


Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de Banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de op 30 april door UWV gepubliceerde kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk.

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 ieder kwartaal een regionale trendrapportage Banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de Banenafspraak per arbeidsmarktregio.

De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. Deze kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

Indicatieve cijfers banenafspraak 

De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 ziet er als volgt uit:

  • 13.653 extra banen via een regulier dienstverband: 1.138 bij de overheid en 12.515 bij de markt.
  • 481 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting in 2013 ziet er als volgt uit:

  • 26.196 extra banen via een regulier dienstverband: 553 bij de overheid en 25.643 in de markt.
  • 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De kwartaalrapportage Banenafspraak geeft niet aan of de doelstellingen voor 2017 gehaald zijn, maar biedt slechts indicatieve cijfers. Aan het eind van het parlementaire jaar, begin juli 2018, informeert SZW de Tweede Kamer via de 3-meting over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de Banenafspraak.

De 3-meting Banenafspraak heeft weliswaar dezelfde peildatum als de nu gepubliceerde kwartaalrapportage (31 december 2017), maar bevat de definitieve geactualiseerde cijfers. De gegevens van alle personen in het doelgroepregister zijn dan door UWV bijgewerkt. Voor deze trendrapportage is dat (nog) niet het geval.

Daarnaast worden de banen in de kwartaalrapportages via een uitzendcontract of detachering in deze kwartaalrapportage niet uitgesplitst naar overheid en markt. Bij de 3-meting gebeurt dit wel, op basis van een landelijke verdeelsleutel. De 3-meting kent een doelstelling van 33.000 extra banen: 23.000 bij de markt en 10.000 bij de overheid.

Bekijk de Trendrapportage banenafspraak 4e kwartaal 2017