Denktanksessie bij congrescentrum Antropia


Op donderdagavond, 28 maart, waren een aantal partners van De Normaalste Zaak uitgenodigd bij congrescentrum Antropia om deel te nemen aan de eerste denktanksessie van het werkgeversnetwerk. In deze denktanksessie werd er door de genodigde bedrijven gebrainstormd over de wijze waarop de inclusieve arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden en hoe De Normaalste Zaak er voor kan zorgen dat nog meer bedrijven zich bij het netwerk aansluiten om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden.

Rond de tafel tijdens de eerste denktanksessie van het werkgeversnetwerk

De brainstorm werd zo open en creatief mogelijk ingestoken zodat er door de deelnemers buiten de gebaande paden kon worden nagedacht over het vraagstuk van de avond. In twee groepen kregen de deelnemers de opdracht zoveel mogelijk ideeën op te schrijven omtrent twee prikkelende vragen: Hoe laten we De Normaalste Zaak uitgroeien tot 5000 leden? En hoe kunnen we een volledig inclusieve arbeidsmarkt realiseren?  Om de creativiteit nog meer te prikkelen kregen de deelnemers verschillende interessante personages toegewezen, zoals Jules Deelder, Erica Terpstra en Jetta Kleinsma van waaruit ze oplossingen op de vraag moesten bedenken. Hierdoor konden de vragen vanuit verschillende invalshoeken worden besproken wat levendige discussies opleverde en verrassende oplossingen. ‘Waarom geven we De Normaalste Zaak niet cadeau aan het koninklijk paar?’ opperde een deelnemer. Of brengen we arbeidsparticipatie in als sluipthema bij een bekende soap zoals Goede Tijden, Slechte Tijden!’

Na het creatieve gedeelte was tijd om alle bedachte oplossingen bij elkaar te brengen en de belangrijkste richtingen hierin te benoemen. De oplossingsrichtingen die hieruit kwamen waren ‘stimuleer werkgevers’, ‘investeer in de doelgroep’, ‘overtuig andere werkgevers’, en ‘samenwerken in de regio’.

Stimuleer werkgevers
Het stimuleren van werkgevers werd als oplossing genoemd voor het dichterbij brengen van de inclusieve arbeidsmarkt. ‘Besteed geld aan werkgevers om de participatie van mensen met een beperking te regelen. Zorg daarnaast dat werknemers met een beperking loon krijgen naar werken door aan te sluiten bij het loon- en functiegebouw van de werkgever, zodat het normale medewerkers worden. En waardeer de inspanningen van werkgevers met een instrument als de PSO, in plaats van te beboeten door een quotum’. Met het stimuleren van werkgevers door de overheid werden door de deelnemers dus niet alleen financiële instrumenten genoemd, maar ook het bieden van ruimte in het beleid voor bedrijven om op eigen wijze aan de slag te gaan met arbeidsgehandicapten.

Investeer in de doelgroep
Ook investeren in de doelgroep werd door de werkgevers als noodzakelijk gezien om de inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. ‘Kijk naar wat mensen kunnen, stel de capaciteiten vast bij de werkgever op de werkvloer middels een capaciteitentoets. Denk ook als overheid na over het faciliteren van werkgevers om begeleiding en coaching te krijgen op groepsniveau, in plaats van uitsluitend op individueel niveau. Veel bedrijven hebben liever een coach op twintig mensen rondlopen, dan een individuele jobcoach voor iedere medewerker met een beperking’. Tenslotte zou er geïnvesteerd kunnen worden in emancipatie van de doelgroep. ‘Geef mensen met een beperking de middelen om zich te profileren online of om zelf recruiter te worden voor bedrijven die mensen met een beperking zoeken’.

De brainstorm is door de deelnemers erg positief ervaren

Overtuig andere werkgevers
Een denkrichting om zowel de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te halen als het vergroten van het aantal bedrijven dat is aangesloten bij de De Normaalste Zaak is dat werkgevers vooral werkgevers moeten overtuigen. ‘Om meer werkgevers te overtuigen van inclusief ondernemen is daarom een grote marketingcampagne nodig om het onderwerp trendy en sexy te maken. Maak het ‘not done’ om als bedrijf je niet in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sluit hiervoor ook aan bij onderwerpen als diversiteit en sociale innovatie, laat wetenschappelijk bewijs zien voor de positieve effecten van diverse organisaties en benadruk het belang van inclusief ondernemen gezien de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Neem tenslotte als werkgever de rol van ambassadeur op je en ga actief je netwerk enthousiast maken voor De Normaalste Zaak en inclusiviteit’.

Samenwerken in de regio
Tenslotte concludeerden de bedrijven dat verdergaande samenwerking in de regio noodzakelijk is voor een inclusieve arbeidsmarkt. ‘Mensen zijn regio gebonden, en dat geldt zeker voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. Er kan heel veel werk geboden worden aan deze doelgroep vanuit het MKB. MKB bedrijven zijn ook vaak sterk verankerd in een bepaalde regio, wat aansluit bij de regiogebondenheid van kandidaten. Om hiervan te benutten is het belangrijk dat in regio’s bedrijven in netwerken de regie in handen nemen om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. De overheid kan dit faciliteren en er op aansturen dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt met het onderwijs, zorginstellingen etc. Bedrijven zijn hierin geïnteresseerd omdat het ook in hun eigen belang is om het arbeidspotentieel dichtbij huis zoveel mogelijk te benutten.

Geslaagde brainstorm
De brainstorm is door de deelnemers erg positief ervaren. Sommigen hadden wel de behoefte om op een aantal oplossingen dieper in te gaan in een vervolgsessie. Ook is er de wens om de concrete actiepunten die zijn verzameld navolging te geven. Daarom zal de complete lijst met actiepunten en ideeën die tijdens de brainstorm is gemaakt online komen en zal op de website worden bericht over de stappen die met betrekking tot deze punten worden gezet. De input van de brainstorm zal daarnaast worden gebruikt voor een opiniestuk in de media en het verbeteren van onze strategie om meer bedrijven te betrekken bij De Normaalste Zaak.

 

Deel dit bericht