Derde dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking


Op vrijdag 16 februari vond de derde dialoogsessie plaats voor grote werkgevers en gemeenten/arbeidsmarktregio’s. Bij de bijeenkomst waren werkgevers en afgevaardigden van het UWV, het ministerie van SZW en het Schakelpunt Landelijke werkgevers (SLW) aanwezig.

Centraal stond een betere en geharmoniseerde samenwerking tussen publieke partijen en werkgevers. Ook besproken werden de individuele doelen van deelnemers voor het jaar 2018 en de vervolgstappen van het project Samenwerkingsafspraken.

Aanleiding

Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, krijgen te maken met meerdere gemeenten en UWV’s, die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dit belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten. Een collectief van 25 grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, pleit daarom voor een landelijke uniforme aanpak en werkwijze met alle betrokken partijen.  Zij schreven een samenwerkingsvoorstel. Dit voorstel is in dialoogsessies met afgevaardigden van 10 arbeidsmarktregio’s, het UWV en het SLW inhoudelijk afgestemd en verbeterd.

Vooruitkijken naar 2018

Tijdens deze bijeenkomst (er waren – ondanks de griepepidemie – 30 deelnemers aanwezig en) werd vooruitgekeken naar het jaar 2018. Na een update over de projectontwikkelingen door kwartiermaker Bert van Boggelen, splitste de groep zich op in duo’s en interviewden werkgevers en publieken elkaar over de vragen:

  • wat zijn de doelen voor 2018 in het kader van de samenwerking?
  • wat is er nodig om dit tot een succes te brengen?

Uit de interviews bleek dat deelnemers de ontmoeting met elkaar als belangrijkste eerstvolgende stap zien. Zij benoemden een goede relatie door wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars werelden als voorwaarde om inhoudelijk tot goede werkafspraken te komen.

Hoe bereik je zo’n partnerschap? Door gewoon te gaan doen, aldus de aanwezigen. Door met de samenwerkingsafspraken onder de arm met elkaar in gesprek te gaan, ervaar je samen welke inhoudelijke punten van de werkafspraken wel en niet werken. Deelnemers hebben daarbij behoefte aan een verzamelpunt voor ervaringen, een onderlinge uitwisseling en beschreven best practices.

Vervolg project Samenwerkingsafspraken De Normaalste Zaak

Naar aanleiding van de behoefte van deelnemers werden de vervolgstappen voor het project voor het komende jaar uitgestippeld. De Normaalste Zaakl zal de ervaringen die in het land worden opgedaan verzamelen en delen, en de uitwisseling van ervaringen blijven faciliteren, o.a. door het organiseren van dialoogsessies. Vervolgens zullen een aantal voorbeelden van geslaagde samenwerkingen worden beschreven.

Ook zal de set aan werkafspraken op basis van de ervaringen worden verbeterd en zal samen met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers een overzicht van gebruikte varianten (bijv. praktijkroute, opleidingstrajecten, externe jobcoaching) worden opgebouwd. De samenwerkingsafspraken zullen tenslotte breder worden verspreid onder de partners van De Normaalste Zaak. Via een communicatiecampagne zullen de partners van De Normaalste Zaak worden gestimuleerd om in het contact met gemeenten de samenwerkingsafspraken als gespreksleidraad mee te nemen en de inhoud te beproeven.

Aanvullende aandachtspunten voor de komende periode

Uit de inventarisatie van individuele doelen en benodigdheden daarbij kwamen nog een aantal gezamenlijke actiepunten naar voren die we in de inventarisatie en uitwerking gaan meenemen:

  • Partnerschap, samenwerking en vertrouwen centraal: met deze houding en daarmee samenhangend gedrag van alle betrokkenen kunnen successen worden bereikt. De samenwerkingsafspraken zijn daaraan ondersteunend.
  • Multidisciplinaire samenwerking: waar medewerkers persoonlijke uitdagingen hebben, die verder gaan dan werk, moet er goede zorg vanuit andere disciplines binnen gemeenten worden geboden. Dit moet goed zijn afgesproken. Hierbij staat het belang van de klant (de persoon, medewerker) centraal.
  • Landelijk referentiesysteem: als een werkgever in één regio goede werkafspraken heeft en dit voor alle partijen goed werkt, moet de werkgever in een andere regio vaak toch weer door allerlei hoepels heen om tot dezelfde afspraken te komen. Dit komt vaak omdat de werkgever in die nieuwe regio niet bekend is. Kan er geen landelijk referentiesysteem (wellicht via WBS) komen? Zo kunnen werkgevers makkelijker ook in andere regio’s medewerking krijgen bij samenwerkingsafspraken, die bewezen succesvol zijn.
  • Maatwerk door persoonlijk contact: we werken met meer geüniformeerde werkafspraken. Maar wat er in specifieke situaties wordt afgesproken binnen de werkafspraken is maatwerk en geschiedt op basis van persoonlijk contact over het werkaanbod, de precieze inzet door de kandidaat  en de daarbij geboden ondersteuning. Uitwisselen hoe zo vaak, goed en snel mogelijk tot passend maatwerk tussen werkgever en gemeente / UWV te komen.
  • Inventariseren welk werkaanbod er in verschillende regio’s is en in welke mate dit ook wordt ingevuld. Eventueel nadere analyse van knelpunten als deze zich voordoen.

We kijken terug op een energieke bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat deelnemers graag actief verder toewerken naar een eenduidigere samenwerking en betere relatie tussen werkgevers en publieke aanbieders.

Samenwerking De Normaalste Zaak met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Het SLW en De Normaalste Zaak werken samen door ervaringen en knelpunten uit te wisselen. Ook werken ze in de basis vanuit dezelfde set samenwerkingsafspraken. Dit is in eerste instantie voor de doelgroep Banenafspraak. Beide hebben hun eigen aanvliegroute en eerste focus, maar het doel van beide initiatieven is gelijk. Inhoudelijk vullen zij elkaar aan en zorgen ze voor eensluidendheid.

Doet u ook mee?

We willen met zoveel mogelijk werkgevers en zoveel mogelijk arbeidsmarktregio’s onderzoeken, welke elementen van de samenwerkingsafspraken wel en niet werken. Zo kunnen we de afspraken gezamenlijk verder ontwikkelen en daardoor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak aan regulier werk helpen.

Wilt u als gemeente/arbeidsmarktregio of werkgever ook aansluiten bij de verdere uitwerking en implementatie van deze samenwerkingsafspraken? Neem dan contact met ons op via annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.

Deel dit bericht