Dialoogsessie samenwerking tussen gemeente Amsterdam/WSP en bedrijfsleven


In 2016 werden er in Amsterdam twee dialoogsessies georganiseerd, op 13 januari en op 29 september. Het was een initiatief van de werkgevers die zich aan hebben gesloten bij de 99vanGroot-Amsterdam. Het doel van de sessies was met elkaar in gesprek gaan om tot concrete acties te komen en zo de samenwerking tussen gemeente/WSP en werkgevers te verbeteren. Op die manier kunnen we meer plaatsingen realiseren in het kader van het Sociaal Akkoord.

De dialoog

ISS, Delta Lloyd, CSU en Rai gingen in gesprek met gemeente/Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam. Er werd teruggeblikt op de afspraken die op 13 januari zijn gemaakt en de acties die daaruit zijn voortgekomen. Zo hebben werkgevers samen met gemeente/WSP het proces van vacature tot plaatsing geanalyseerd en knelpunten in de samenwerking in kaart gebracht. Ook zijn er inhoudelijke workshops georganiseerd over de Participatiewet en zijn er diverse acties ondernomen om tot een versnelling van plaatsingen te komen (o.a. het event Groots Amsterdam: Onbeperkt aan het werk en samenwerking tbv Pro VSO).

Initiatieven ter verbetering samenwerking vanuit gemeente/Werkgeversservicepunt

Tijdens de dialoogsessie werd een update gegeven van initiatieven vanuit WSP/gemeente om de samenwerking met werkgevers te verbeteren: een greep hieruit:

Team arbeid beperkten
Er is een team arbeidsgehandicapten samengesteld met als doel de doelgroep beter in beeld te brengen om meer en betere matches te realiseren. Daarnaast is er een regionaal MT overleg (waaraan UWV, regiogemeenten en Amsterdam deelnemen) waar besproken wordt hoe meer sturing gegeven kan worden aan de regionale doelstellingen t.a.v. de banenafspraak.

CNV/Realisten – voorlichting door Wajongeren
Er wordt samengewerkt met CNV/Realisten: zowel ‘zittende’ Wajongers als jongeren die onder de nieuwe regelgeving komen te vallen, worden getraind in het geven van voorlichting aan werkgevers met als doel enthousiasmeren van werkgevers door een positieve kennismaking met deze jongeren. Daarnaast bestaat de voorlichting uit een toelichting op de regelgeving, de verschillende wetten en vormen van begeleiding op de werkvloer. De Realisten kunnen via het WSP uitgenodigd worden om voorlichting te geven.

Ik ben Harrie – begeleiding op de werkvloer
Er wordt samengewerkt met ‘Ik ben Harrie’: Wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, wordt de kans voor succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk verhoogd. Om deze reden hebben CNV Jongeren en Vilans Harrie in het leven geroepen; de ideale collega-werknemer van iemand met een arbeidsbeperking die de directe begeleiding biedt.

Kandidatenverkenner
Er is een kandidatenverkenner ontwikkeld: Dit is een tool voor werkgevers om via Werk.nl kandidaten te selecteren voor vacatures die vallen onder de Banenafspraak. De Wajongers zijn hier al in opgenomen en de gemeente is bezig om ook haar kandidaten in te voeren. Met de verkenner wordt gehoor gegeven aan de wens van werkgevers voor meer transparantie over het potentieel uit de doelgroep Banenafspraak.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Uiteraard werd er gesproken over wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking.

De aanwezige werkgevers gaven aan dat het contact aanzienlijk is verbeterd. Van meerdere contactpersonen zijn ze naar een vast aanspreekpunt gegaan. Dat wordt als prettig ervaren. En er zijn diverse pilots gestart waarin geprobeerd wordt een betere match tot stand te brengen.

Wat beter kan, is dat werkgevers graag zien dat gemeente en UWV regelgeving t.a.v. interne jobcoaching harmoniseren, zodat ze – in geval van meerdere kandidaten – niet meer met verschillende jobcoaches te maken hebben. Daarnaast lopen landelijke werkgevers aan tegen verschillende regelingen bij verschillende gemeenten. Werkgevers willen ook graag dat parttime uitstroom gestimuleerd wordt en dat er vanuit WSP/Gemeente meer vertrouwen is in de goede intenties van werkgevers.

Vervolg dialoogsessie

Er is afgesproken over een aantal maanden wederom met zijn allen bij elkaar te komen om de samenwerking te blijven monitoren en te blijven verbeteren.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de volgende dialoogsessie? Of heeft u nog vragen? Mail naar: 99vanamsterdam@denormaalstezaak.nl.