Eén ondersteuningspakket voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt


Op 20 februari neemt De Normaalste Zaak deel aan een ‘Ronde tafel over de Participatiewet’ in de Tweede Kamer. Onze boodschap: trek de regelingen en instrumenten voor alle kwetsbare groepen gelijk en maak ze voor alle werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar.

Vanuit de praktijkervaring van de bijna 700 werkgevers die het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak (DNZ) vormen, dragen we bij monde van onze Gangmaker Steven Hubeek bij aan de evaluatie van de Participatiewet door de Tweede Kamer. Deze werkgevers vragen dringend om de doelgroep van de banenafspraak te verbreden naar alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En vervolgens de regelingen en instrumenten voor al die werkzoekenden gelijk te maken.

Laat de banengroei niet stilvallen

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust van het onbenutte talent van deze mensen, gaan anders naar het werk kijken en vinden mogelijkheden om hen goed werk te bieden. Maar velen haken af, omdat kandidaten onvindbaar zijn en regelingen veel gedoe en nog meer papierwerk opleveren. Om snel meer banen voor deze mensen beschikbaar te maken, is dus betere ondersteuning vanuit de overheid nodig: eenduidige, eenvoudige en uniforme regelingen en ook de kandidaten vanuit werkgeversblik goed in beeld brengen.

Werkgevers veel eerder betrekken

Betrek werkgevers vanaf het begin bij nieuwe regelingen en wetgeving op dit terrein. Zij moeten per slot deze banen beschikbaar maken. Publieke partijen als gemeenten, UWV’s en WSP’s moeten hen daarbij ondersteunen.

Twee initiatieven van het Ministerie van SZW – Breed offensief en Perspectief op Werk – kunnen in onze ogen bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Wel adviseren we SZW om regelingen, instrumenten en werkwijzen van het Breed Offensief direct beschikbaar te maken voor de ‘brede doelgroep’ en niet alleen voor de doelgroep van de banenafspraak. En om Perspectief op Werk om concrete resultaten en inzichten te vragen voor het (sneller) beschikbaar maken van (meer) werk.

De volledige tekst van ons Position paper inzake evaluatie Participatiewet februari 2020 vindt u hier.