Eerste regionale Praktijktafel 99vanUtrecht


De 99vanUtrecht had op 10 oktober de primeur: de eerste regionale Praktijktafel. De bijeenkomst werd met 36 deelnemers, verdeeld over publieke en private partners, goed bezocht. De deelnemers gingen aan diverse thematafels het gesprek aan en maakten op 3 onderwerpen (social return, loonkostensubsidie en jobcoaching) een begin met de collectieve, regionale afspraken.

De praktijktafel was een initiatief van de themagroep wet- en regelgeving – die bestaat uit Berenschot, Specialisterren, Rabobank, Achmea, Complementair Premiums & Gifts, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Sinds 2017 verzamelt de themagroep knelpunten en best-practises. Om deze te bespreken en om tot harmonisering en vereenvoudiging van regelgeving te komen, werd het tijd voor een dialoogsessie tussen werkgevers, beleidsmedewerkers en uitvoerders.

Verschil van aanpak

Bij het eerste inhoudelijke onderdeel van de bijeenkomst, kregen partners Hogeschool Utrecht, een regionale werkgever, en de landelijke actieve Rabobank de kans om hun ervaringen te delen. Omdat deze werkgevers in omvang en bereik verschillen, verschilde ook hun aanpak. Tegelijkertijd zijn het uiteindelijk dezelfde problemen waar ze tegenaan lopen als het gaat om het contact met publieke partijen en de vindbaarheid van geschikte kandidaten.

Aan 3 dialoogtafels – social return, (interne) jobcoaching en loonkostensubsidie – gingen de deelnemers daarna het gesprek aan. Steeds gaven 2-3 werkgevers de voorzet door hun ervaringen te delen om vervolgens de andere deelnemers bij de discussie te betrekken. Afrondend werd gezocht naar concrete acties of oplossingen om de samenwerking tussen publiek en privaat te versterken.

  • Gehoord aan de dialoogtafel Loonkostensubsidie“Zelfde wetgeving, grote verschillen in wel of niet toekenning én berekening loonkostensubsidie tussen overheden (gemeenten) onderling.”

Regels voor Banenafspraak

Uit praktijkvoorbeelden bleek dat de wet- en regelgeving bij verschillende subgroepen van het doelgroepenregister verschillen en dat de regels voor de Banenafspraak daarnaast door iedere gemeente verschillend worden gehanteerd. Zo variëren moment en methode van de loonwaardemeting per gemeente.

Concrete actie: het regionaal werkbedrijf deed twee jaar geleden al een poging om de regelgeving te harmoniseren en het RWB wordt benaderd om dit nogmaals te initiëren.

  • Gehoord aan de dialoogtafel Social Return: “In de regio zijn harmonisatie afspraken m.b.t. social return op gemeentelijk niveau gemaakt, maar er zijn nog steeds grote onderlinge verschillen in de uitvoering.”

Social return

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht stellen diverse eisen op het gebied van social return. De regels worden dus in de praktijk verschillend uitgelegd en los daarvan, worden SR-eisen door werkgevers soms ook als niet realistisch ervaren.

Tijdens de praktijktafel is afgesproken de procedures per gemeente in een regionaal overleg over social return nogmaals onder de loep te nemen om te komen tot harmonisering

  • Gehoord aan de dialoogtafel (Interne) jobcoaching: Vertrouwen is erg belangrijk. Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar op voorhand vertrouwen om het gezamenlijke doel (cliënt opnemen in het arbeidsproces) te laten slagen.”

Jobcoaching

Het succes van jobcoaching hangt af van verschillende factoren: het moet maatwerk zijn, er moet voldoende budget beschikbaar zijn en uitgevoerd worden door een gekwalificeerde jobcoach, die het belang van de cliënt voorop heeft staan. In Utrecht hebben werkgevers – omdat de gemeente heeft gekozen voor een aanbesteding – niet de regie bij de keuze voor een jobcoach.

Concrete actie: Voorgesteld wordt dat de gemeente Utrecht, samen met de drie door haar gecontracteerde partijen om de tafel gaat met de grotere bedrijven uit de regio. Met als doel om tot een werkbare situatie te komen en gesubsidieerde (interne) jobcoaching op maat te leveren.

Wederzijds begrip

De deelnemers waren positief over de bijeenkomst. De goede en open dialoog en het wederzijds begrip werden als positief ervaren. Dat gold ook voor de resultaten, de concrete afspraken om verbeteringen te realiseren. De deelnemers willen daarom snel een vervolgsessie en met eindverantwoordelijken en bestuurders aan tafel gaan om daadwerkelijk verder te kunnen doorpakken.

Deel dit bericht