Het netwerk Onderwijswerkgevers: De eerste helft van 2023


Het schooljaar 22/23 is weer voorbijgevlogen! Ook in de eerste helft van 2023 hebben we ons allemaal weer hard gemaakt voor meer inclusie in het onderwijs. We kijken terug op mooie resultaten, stappen die daadwerkelijk gezet zijn en een groeiend besef dat de inclusieve arbeidsmarkt ook binnen het onderwijs noodzakelijk en wenselijk is. De ambassadeurs van de Onderwijsspecialisten uit Arnhem verwoorden het zo: “Wij leiden jongeren op naar een passende plek in de maatschappij. Dan is het toch niet meer dan logisch dat we zelf ook een passende werkplek zíjn?” En daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens. Veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie! 

Groei netwerk 

Een toenemend aantal onderwijsorganisaties heeft ervaring opgedaan met inclusief werkgeverschap en de eerste stappen gezet. Met ruim 150 deelnemers aan sessies en meer dan 50 onderwijsinstellingen die zich officieel als partner hebben aangemeld, groeit het netwerk. Zie hier het overzicht met onze partners. Nog niet aangesloten?  Meld je aan! 

Ambassadeurs maken het verschil 

Vanuit De Normaalste Zaak volgen we partners die de banenafspraak en D&I hoog in het vaandel hebben staan. We hebben een ambassadeursgroep van onderwijswerkgevers gevormd die inclusie stevig in hun eigen organisatie hebben geborgd én bereid zijn hun ervaringen en expertise met het netwerk te delen. Deze groep ervaren doeners spreekt graag met collega’s uit de sector over inclusief werkgeverschap en dient als klankbordgroep voor het netwerk. Maak hier kennis met de ambassadeurs. Ook interesse in het ambassadeurschap? Mail ons!  

Themasessies

Diverse HR-medewerkers, bestuurders, stakeholders, project- en schoolleiders vanuit het po, vo, mbo, hbo en wo hebben het afgelopen half jaar deelgenomen aan één of meer themasessies. Hieronder een terugblik. 

9 FEBRUARI – GOEDE VOORBEELDEN EN STORYTELLING  

Hoe deel je goede voorbeelden over diversiteit en inclusie, zowel binnen als buiten je organisatie? Gastsprekers Robin de Rooij (Universiteit Utrecht) en Mark Picauly (Koetsveldschool Den Haag) deden hun verhaal. 
 
Robin vertelde over het nut en de noodzaak van ambassadeurs en liet zien hoe storytelling bijdraagt aan het realiseren van draagvlak binnen de organisatie. En Mark liet zien waarom arbeid noodzakelijk is voor leerlingen uit het pro en vso, hoe werkgevers daar zelf vorm aan kunnen geven en hoe de successen gedeeld worden. Daarnaast werden verschillende ervaringen uitgewisseld over het belang van het delen van successen en goede voorbeelden. Er is gesproken over manieren om alle lagen van je organisatie te bereiken, van schoolleiders tot aan College van Bestuur en hoe je een boegbeeld of ambassadeur in het leven roept. Tot slot is er aandacht besteed aan het effectief communiceren van je propositie naar externe stakeholders.  

16 MAART – INTERVISIE 

Zes geïnteresseerde onderwijswerkgevers kwamen bijeen om hun struggles, vragen en casussen te delen middels intervisie. Na een korte kennismakingsronde heeft de groep zich gebogen over een casus van een grote scholengroep, die met een pilot opdracht vanuit RvB om de banenafspraak te realiseren aan de slag zijn gegaan en knelpunten ervaarde rondom communicatie & draagvlak. 

Twee intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn aangesteld als projectleider en interne jobcoach. Ze zijn met een inventarisatie en een nulmeting gestart en hebben een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de start bleek dat er vanuit de top weinig werd gecommuniceerd over de gezamenlijke banenafspraak ambitie en bleken de scholen onderling veel qua cultuur en drijfveren te verschillen. De vraag luidde dan ook: Hoe zetten we het thema inclusie op de kaart en creëren we meer draagvlak bij de individuele scholen? De aanwezige onderwijswerkgevers hebben zich over deze casus gebogen en tips en trics gedeeld. Resultaat? De twee betrokken medewerkers gaan hun ‘opdrachtgever’ frequenter betrekken bij de tussentijdse stand van zaken en hulpvragen en zijn zich meer bewust van de verschillende rollen die van hen gevraagd worden, namelijk die van procesadviseur, projectleider, beleidsadviseur, etc. 

13 APRIL – PLAN VAN AANPAK

Deze sessie van het netwerk onderwijswerkgevers stond in het teken van het Plan van Aanpak rondom inclusief werkgeven. Esther van der Ploeg is projectleider inclusie bij Noorderwijzer, een samenwerkingsverband van 18 organisaties voor voortgezet onderwijs, mbo en lerarenopleidingen in de regio Drenthe. Zij vertelde waarom dit regionale samenwerkingsverband hun personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij wil laten zijn en hoe ze tot een plan van aanpak zijn gekomen. Ook kwam aan bod hoe de aangesloten besturen hierin acteerden en wat de gewenste en ongewenste effecten en resultaten zijn.  

Na een intensief leernetwerk met diverse afgevaardigden van alle scholen werden ambities en visie geformuleerd en een convenant gesloten met alle betrokken scholen van Noorderwijzer. In dat convenant staat dat elke school één á twee werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt. Ook werd een stuurgroep ingericht voor het volgen van deze ambitie en een projectleider aangesteld. Vervolgens werd besproken hoe focus en richting binnen het project vorm krijgen, specifiek ten aanzien van inclusief werkgeverschap. Hoe kom je tot strategische keuzes, structuren, systemen en prioriteiten?

Klein beginnen en voorbeeldgedrag bleken hierbij effectieve stappen in de juiste richting. Denk aan een enthousiaste projectleider, een betrokken werkgroep, twee enthousiaste ambassadeurs en een pragmatisch stappenplan voor een pilot op drie scholen. Daar waar het lastig bleek om tot verdere actie en afspraken te komen, werd dit teruggegeven als signaal richting stuurgroep en ook opgepakt. Deze stuurgroep had natuurlijk ook een rol in het over de bühne brengen van de eerste resultaten en voorbeelden. Conclusie: daar waar bestuurders actief zijn en achter de missie staan, gebeuren mooie dingen! De deelnemers van de sessie zijn zelf ook aan de slag gegaan.  In 2 breakout-rooms namen de deelnemers de tijd om de contouren van hun eigen plan van aanpak uit te werken. 

1 JUNI – ANDERS ORGANISEREN VAN WERK 

Al veel organisaties slagen erin vacatures te vervullen door het werk op een andere manier te organiseren. Ze maken hun werkprocessen efficiënter en laten het werk aansluiten op arbeidspotentieel dat ze eerst niet konden benutten. Op die manier kan hetzelfde werk tot met wel dertig procent minder aan opgeleid personeel worden verricht. Daarmee lossen de organisaties meestal niet alleen een personeelstekort op, maar ze verminderen vaak ook de werkdruk en zorgen voor meer diversiteit in de organisatie door statushouders of andere mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te laten instromen. 

AWVN-adviseurs Astrid Bijl en Maud Smulders vertelden over de zoektocht die zij samen met werkgevers doorlopen naar duurzame oplossingen ten aanzien van arbeidsmarktkrapte en samenhangende problematiek zoals werkdruk, werkplezier, verzuim en in- en uitstroom. Ze adviseren bij het toekomstbestendig inrichten van organisaties en bij het maken van een businesscase, zo ook bij Het Rijks vmbo uit Nijmegen. Locatie directeur Twan van den Hazelkamp vertelde hoe zijn school oude patronen heeft losgelaten en een value case ontwikkeld heeft om werkdruk en werkplezier van docenten aan te pakken. De deelnemers zijn na deze ervaringen praktisch aan de slag gegaan met een casus om zelf een start te maken in het anders organiseren van werk. 

RESULTATEN 

In het netwerk en met onze activiteiten willen we onderwijspartners inspireren en activeren. Zodat iedere onderwijsinstelling stappen kan zetten richting inclusief werkgeverschap. En die eerste stappen zijn gezet!   

  • Afstemming met diverse stakeholders en sectorprojectleiders voor verdere kruisbestuiving en kennisdeling rondom het realiseren van inclusie binnen het onderwijs;  
  • 4 online sessies over inclusie thema’s met inspirerende gastsprekers;  
  • Ruim 150 actieve partners en relaties in ons netwerk dat blijft groeien;  
  • Een ambassadeursnetwerk dat actief wordt ingezet voor partners die graag willen sparren; 
  • Delen van goede voorbeelden en zelfs een werkbezoek vanuit OCW bij onze partners. 

VOORUITBLIK   

Heb je ideeën, vragen, wil je sparren of verbonden worden met gelijkgestemden? Neem dan contact met ons op! Zet de sessies voor de tweede helft van 2023 alvast in je agenda en meld je aan. We zien je graag op:  

  • Donderdag 21 september  9.00 – 10.30 | Sociale inkoop | aanmelden  
  • Donderdag 2 november  9.00 – 10.30 | Begeleiding op de werkvloer | aanmelden  
  • Donderdag 14 december  9.00 – 10.30 | Draagvlak creëren voor inclusie | aanmelden