Het netwerk Onderwijswerkgevers: De tweede helft van 2023


Nog even en 2023 is alweer voorbij. Een jaar waarin er meer aandacht was voor diversiteit en inclusie en ook het belang ervan toenam. Niet alleen omdat veel mensen zich inmiddels realiseren dat meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt de normaalste zaak zou moeten zijn, maar ook vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt. We hebben iedereen die kan en wil bijdragen gewoonweg nodig. Ook ons Netwerk Onderwijswerkgevers maakte stappen, we verwelkomden nieuwe leden én nieuwe ambassadeurs, vergaarden en deelden informatie en inspireerden elkaar op de weg naar nog meer diversiteit en inclusie. 

Van onze ambassadeurs

Het gaat goed met de ambassadeurs. Eerder dit najaar vonden we Gracia Clijdesdale bereid om haar kennis en kunde te delen en nu op de valreep verwelkomen we Ronald Paalvast en Nicole van Dijk van Hogelschool Inholland. Lees hun verhaal en hieronder de wensen voor 2024 van de andere ambassadeurs. 

Vanuit De Normaalste Zaak volgen we partners die de banenafspraak en D&I hoog in het vaandel hebben staan. We hebben een ambassadeursgroep van onderwijswerkgevers gevormd, die inclusie stevig in hun eigen organisatie hebben geborgd én bereid zijn hun ervaringen en expertise met het netwerk te delen. Deze groep ervaren doeners spreekt graag met collega’s uit de sector over inclusief werkgeverschap en dient als klankbordgroep voor het netwerk. Maak hier kennis met de ambassadeurs. Ook interesse in het ambassadeurschap? Mail ons!  

Themasessies

Ook in de tweede helft van 2023 organiseerde we bijeenkomsten.   

21 september – SOCIALE INKOOP

Van pennen, potloden, schoolmeubilair tot professionele catering voor de bedrijfskantine: iedere organisatie koop producten en diensten in. Met een jaarlijkse aanbesteding van de overheid van ruim 90 miljard euro is de potentiele sociale impact enorm.

In de praktijk blijkt het realiseren van sociale inkoop nog vaak een uitdaging, ook voor onderwijsorganisaties. Door het aangaan van partnerships, waarbij onderling vertrouwen, transparantie en gezamenlijke doelstellingen kernwoorden zijn, wordt meer sociale impact gerealiseerd. Tijdens deze sessie nam Nienke Schütte - die als impactmanager verbonden is aan De Normaalste Zaak- de deelnemers mee in de basisprincipes van sociale inkoop en gaf op basis van doorlopen pilots praktische tools en tips. 

Mooie resultaten vanuit pilots en experimenten binnen het onderwijs 
Het Jordan, Montessori Lyceum Utrecht, realiseert sociale impact met kleine sociale inkoopacties (zoals broodjes van een sociale onderneming tijdens vergaderingen) tot aan grote aanbestedingen (zoals schoolmeubilair). De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten sloot centraal twee contracten af in de schoonmaak en glasbewassing mét een SROI-component. De samenwerking tussen Hanze Hogeschool Groningen en Cycloon Post zorgde voor ruim 50% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de postdistributie. 

Onderwijs aan het woord: vraag maar raak
Natuurlijk kwamen er afgevaardigden vanuit het onderwijs aan het woord. De kwartiermaker participatie en senior contractmanager van Hogeschool- en Universiteit Amsterdam vertelden over de pilot die zij hebben doorlopen met HR, inkoop- en contractmanagement om 3 impactgebieden te formuleren, waarin vervolgens de visie en strategie, inkoopbeleid en uitdagingen en kansen zijn uitgewerkt. Tot slot deelde de coördinator Participatiewet en banenafspraak van de Universiteit Utrecht zijn ervaring met de gunning van een aanbesteding waarbij gebruik is gemaakt van artikel 2:82. Dit artikel is bedoeld om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te bevorderen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo is de opdracht nu aan 3 sociale ondernemingen gegund voor de werving, selectie en het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel in het kader van de Participatiewet.  

We eindigden met de vraag hoe de deelnemers zelf stappen kunnen zetten met sociale inkoop binnen hun onderwijsinstelling. Deelnemers werden gesterkt in het idee om sociale inkoop een structurele plek te geven binnen hun organisatie. Hierbij zijn eerste stappen benoemd, zoals vanuit HR de link leggen met de verantwoordelijke voor inkoop, het management informeren over de mogelijkheden en het delen van de werkagenda vanuit de branche, waar sociale inkoop ook als actiepunt staat benoemd. 
Presentatie bijeenkomst

2 november – BEGELEIDING OP DE WERKVLOER VOOR MENSEN MET EEN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

Tijdens deze bijeenkomst kwamen verschillende vormen van begeleiding, voorzieningen en regelingen aan de orde. En natuurlijk werden er praktijkverhalen gedeeld. De sprekers waren Ronald Paalvast en Nicole van Dijk, beiden Adviseur Banenafspraak en Loopbaan bij Hogeschool Inholland.

Hogeschool Inholland realiseert 48 structurele duurzame banen in het kader van de banenafspraak en heeft een participatieprijs op zak! Ronald en Nicole vertelden hoe zij hier, samen met jobcoachpartner Jobstap, vorm aan geven. 

 • Er wordt gebruik gemaakt van alle standaardvoorzieningen: loonkostenvoordeel, dispensatie, loonwaarde meting, no-risk, jobcoachingsvoorzieningen.  
 • Inholland geeft op 8 locaties in verschillende regio’s en gemeenten vorm aan inclusief werkgeverschap, een ongelijk speelveld in de regio’s maakt dit ingewikkeld. Samenwerken met een externe jobcoach partij (Jobstap), met landelijke dekking, is daarom zeer nuttig.  
 • Jobstap geeft aan dat een goede relatie met regionale werkgeversdienstverlening/WSP en onderbouwing van begeleiding helpt bij inzet van voorzieningen en de mogelijkheden vergroot. 
 • Jobstap is daarnaast ook aangesloten bij het trainen ook werkbegeleiders en faciliteert intervisie voor werkbegeleiders voor Inholland.  
 • Bekostiging van ondersteuning krijgt bij Inholland als volgt vorm:  
  – Jobcoaching wordt door UWV en Gemeente betaald.  
  – Inholland heeft vanaf 1-1-2024 tot 1-1-2027 centraal budget van 30K per plaatsing, vanuit HR is er een budget projectbegeleiding.  
  – Voor werving, selectie en functiecreatie is een apart contract afgesloten.  

Het Vervangings- en Participatiefonds
Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) zijn twee zelfstandig bestuursorganen die nauw met elkaar verweven zijn. Vanuit wettelijke taken, die omschreven staan in de Wet op het primair onderwijs, combineert het fonds HR-expertise en strategie met inzicht in de praktijk van het primair onderwijs. Judy van den Berg nam de deelnemers mee in haar visie die rust op het ‘Huis van Werkvermogen‘.   
 
Elk huis wenst een stevige constructie. Het Huis van Werkvermogen (Juhani Ilmarinen) heeft vier verdiepingen: gezondheid, competenties, normen & waarden en werkomstandigheden. Een goede balans van deze vier begrippen vergroten het werkvermogen en verbeteren de duurzame inzetbaarheid. Dit gaat op voor alle medewerkers, ook zij die met een arbeidsuitdaging en een mogelijke ondersteuningsvraag aan het werk zijn. 
Presentatie bijeenkomst

14 december – BEWUSTWORDING, DRAAGVLAK EN INCLUSIE

Zonder bewustwording is de kans op verandering en draagvlak moeilijk. Hoe pak je dat aan? Stichting BOOR (vo) en mboRijnland aan het woord over betrokkenheid, ambassadeurs, commitment en budgetten.

Bewustwording en draagvlak zijn essentieel voor diversiteit en inclusie. Zonder bewustwording is de kans op veranderingen bij mens en organisatie kleiner en het realiseren van draagvlak moeilijker. In de sessie gingen we de dialoog aan op basis van voorbeelden en doorliepen we praktische stappen om draagvlak en bewustwording te realiseren. Denk aan het stimuleren van betrokkenheid, het vormen van ambassadeursgroepen en het verkrijgen van commitment van de bestuurders. Gitte Nagel, Programmaleider Arbeid bij Stichting BOOR en Joost Bruggeman, Projectleider Banenafspraak bij mboRijnland, deelden hun ervaring. 

Gitte Nagel is 25 jaar werkzaam bij Stichting BOOR (po/vo scholen) en verbonden als sectorprogrammaleider arbeidstoeleiding en afleidingsleider van de Job Academie. In die hoedanigheid is zij betrokken bij het uitstroom- en trainingscentrum. De Job Academie is een onderdeel van het onderwijs curriculum en geeft jongeren uit het VSO en PRO een keuzemogelijkheid om gebruik te maken van dit arbeidstoeleidingstraject. Stichting BOOR is ruim 4 jaar bezig met deze ontwikkelingen vanuit een duidelijke visie: “BOOR staat open en ieder talent telt”. Dat geldt natuurlijk ook voor hun eigen leerlingen uit het speciaal onderwijs. 

Randvoorwaarden:  

 • Begeleiden & opleiden 
 • Traject voor de instroom 
 • Wat is er nodig vanuit de organisatie en kandidaat

Draagvlak: 

 • Krijg de juiste mensen aan tafel (HR en bestuurders). Staan zij er echt achter? 
 • Vorm een participatiewerkgroep  
 • Onderzoek welke functies zijn geschikt voor de doelgroep 
 • Zorg voor een boven formatief budget 

Do’s en dont’s volgens Gitte 
Push niet teveel vanuit de leerlingen en het aanbod en ga in gesprek met werkgevers.  Begin met een stuur- en werkgroep, schrijf functies goed uit en neem die mee in curriculum. Leer van elkaar, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden! 

Joost Bruggeman is bij mboRijnland begonnen met een kleine D&I werkgroep voor studenten. In januari 2022 kwam de banenafspraak op de agenda en waren er slechts zes kandidaten banenafspraak in dienst. CvB wilde deze doelstelling verhogen en stelde Joost als projectleider aan. Budget werd vrijgemaakt, een mbo brede werkgroep werd geïnstalleerd en het strategische aandachtspunt voor de komende 4 jaar werd ‘Gelijke kansen’.  

Interne ambassadeurs 
Bij interne ambassadeurs zit de energie en motivatie om aan de slag te gaan. Joost benadrukt het belang van gesprekken op elk niveau voeren ‘het is onrealistisch om te denken dat na een half jaar de doelstellingen zijn gerealiseerd. Sommige afdelingen of locaties hebben een ander tempo, respecteer dat, maar geef dit in je opdracht terug aan CvB en werkgroep.’ 

Resultaten mboRijnland
Het commitment vanuit CvB werd uitgesproken en budgetten toegekend. Inmiddels zijn er 20 medewerkers in dienst en daarmee is 50% van de taakstelling behaald. Joost: ‘We hebben nog 2 jaar te gaan, we weten waar de energie zit en kunnen ook successen delen.’
Presentatie bijeenkomst

Resultaten Netwerk Onderwijswerkgevers 2023

Het netwerk in 2024

Begin 2024 presenteren we een handreiking met alle tips, tools en best practices die we in het netwerk de afgelopen jaren opgehaald en verzameld hebben. Zo kunnen onderwijswerkgevers aan de hand van 10 thema’s stappen zetten naar meer inclusie, diversiteit en het bieden van gelijke kansen in het onderwijs. Het wordt een interactief naslagwerk waarbij we de input van het netwerk blijven gebruiken. Ook in 2024 agenderen we weer diverse inclusie thema’s. Heb je ideeën of tips, wil je dan deze vragenlijst invullen? Zo maken we met alle werkgevers in dit netwerk nog meer impact! Zet alvast de volgende data in je agenda! 

Sessies tot einde schooljaar 2023/2024 

Donderdag 29 februari: 9:00-10:30 | Aanmeldlink
Donderdag 18 april: 9:00-10:30 | Aanmeldlink