Het netwerk Onderwijswerkgevers in de tweede helft van 2022


Het Onderwijs Netwerk van De Normaalste Zaak startte in het schooljaar 2021/2022 met een klein gezelschap onderwijs werkgevers dat behoefte had aan uitwisselingssessies met gelijkgestemden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een landelijk netwerk van actieve partners in het primair en voorgezet onderwijs (po/vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). We blikken terug op de tweede helft van 2022. Waar staat het onderwijs als het gaat om inclusief werkgeverschap? Hoe staat het met de ambities en doelen? Op welke manier kan het netwerk ondersteunen in het behalen van ieders doel?  

Themasessies

Ruim 150 HR-medewerkers, projectleiders en bestuurders vanuit het po/vo, mbo, hbo en wo hebben het afgelopen half jaar deelgenomen aan één of meer themasessies: 

September: Update in de virtuele koffiekamer

We startten het schooljaar met een update over de recente ontwikkelingen op het gebied van inclusief werkgeverschap in het onderwijs. De verschillende inclusieplannen voor het komende jaar van onderwijswerkgevers werden besproken, maar ook de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer over de banenafspraak. Onderwijs werkgevers kregen informatie over de vereenvoudiging van regelingen, eventuele uitbreiding van de doelgroep en vooral over extra maatregelen die nodig zijn om meer banen te realiseren binnen het onderwijs. 

Een voorbeeld van deze maatregelen is lokale samenwerking.  Naomy Monteban, hoofd P&O van het Roelof van Echten College (2000 leerlingen), vertelde over het samenwerkingsverband Noorderwijzer. Achttien schoolbesturen in de regio Drenthe en Groningen pakken op een inclusieve manier het lerarentekort aan en zetten met een leernetwerk gezamenlijk stappen richting een projectplan en de aanstelling van een projectleider. In breakout-rooms spraken de aanwezige onderwijswerkgevers over hun inclusieplannen voor het komende jaar, waarbij duidelijk werd dat inclusie als thema stevig op de agenda staat. En dat er serieus en met veel ambitie werk gemaakt wordt van de banenafspraak.

Oktober: De week van de diversiteit & inclusie in het primair onderwijs

Diversiteit terugzien is op iedere school belangrijk en maakt de organisatie effectiever. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat organisaties beter presteren als de medewerkers verschillende achtergronden en talenten hebben. Een divers team is vaak vernieuwender, meer tevreden en beter in staat om problemen op te lossen. Dat geldt ook voor teams die werken in het onderwijs. 

Inhaalslag nodig in het onderwijs 
Uit onderzoek van APPO in 2021 blijkt dat er nog weinig structurele aandacht is voor diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid in het PO. Ook blijft het onderwijs achter wanneer het gaat om de invulling van de banenafspraak. Samen met de sociale partners heeft het kabinet in de wet banenafspraak vastgelegd dat werkgevers extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2023 wil de sector primair onderwijs voor deze doelgroep 4.020 extra banen realiseren.  

Voor PO werkgevers die op zoek zijn naar meer informatie en inspiratie is de week van de diversiteit & inclusie georganiseerd. Tijdens online sessies is duiding gegeven aan grote begrippen als diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en intersectionaliteit. Tevens is het onderwerp ‘zonder oordeel’ of objectief werven en selecteren besproken. Er is inzicht gegeven in wat diversiteit leerlingen, teams en de school als geheel kan brengen. Ook in 2023 blijven Vervangingsfonds Participatiefonds (VFPF) en De Normaalste Zaak samenwerken om dit thema in het PO op de kaart te zetten en werkgevers te ondersteunen. 

November: inclusieve werving en selectie en onbenut arbeidsmarktpotentieel

Inclusieve werving en selectie
Iedere organisatie wil na een sollicitatieprocedure de beste kandidaat selecteren, maar dat gaat meestal niet vanzelf. Ook als we ons neutraal proberen op te stellen, hebben onbewuste vooroordelen invloed op de keuzes die we maken. In de communities of practice (CoP’s) zijn verschillende interventies getest door werkgevers, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is een wetenschappelijk bewezen methode ontwikkeld om tot inclusieve werving en objectieve selectie te komen. 

Tijdens deze bijeenkomst van het netwerk Onderwijswerkgevers maakten deelnemers kennis met de  interventies die inclusieve werving en objectieve selectie bevorderen. Om zo sollicitanten in beeld te krijgen die voorheen misschien niet bereikt werden én om vacaturehouders beter in staat stellen de beste kandidaat te selecteren. Natuurlijk werd er ook ervaring uit het onderwijs gedeeld. Pauline de Haan, senior recruiter en beleidsmedewerker aannamebeleid bij Hogeschool Rotterdam vertelde over Een andere manier van denken én werken. Vragen, ervaringen en next steps zijn uitgewisseld. Er was behoefte aan het delen van ervaringen, implementeren en uitrollen van beleid, creëren van draagvlak en praktische voorbeelden.

Onbenut arbeidspotentieel workshop voor hbo’s 
Nooit eerder stonden er zoveel vacatures open en was er zo weinig aanbod van werkzoekenden. Behalve vanuit maatschappelijke overwegingen is het dus ook, met het oog op krapte, zinvol om de inzet van onbenut arbeidspotentieel te verkennen. Tijdens deze workshop gingen we hier met ruim 20 professionals uit het hbo mee aan de slag. Iedereen werd geïnformeerd over de kansen, mogelijkheden en valkuilen van extra inzet van onbenut arbeidspotentieel. Ook is verkend hoe dit aansluit bij de agenda van de hbo en welke stappen gezet moeten worden. Wordt vervolgd! 

December: Pizzasessie inclusieambassadeurs

Vanuit De Normaalste Zaak volgen we verschillende onderwijswerkgevers die de banenafspraak en D&I hoog in het vaandel hebben staan. Onder het genot van een pizza spraken wij met elkaar en deelden de wens een kopgroep, inclusieversnellers, uit het netwerk onderwijswerkgevers te vormen. Een groep ervaren doeners die graag met collega’s uit hun eigen sector spreekt over inclusief werkgeverschap in het onderwijs. Een groep die vanuit het netwerk kan dienen als klankbordgroep voor de koers die we met het netwerk willen varen. Het netwerk zal het komende jaar groeien, zo ook de groep met ambassadeurs. Wij houden jullie graag op de hoogte.  

Pizzasessie

Resultaten

In het netwerk en met onze activiteiten willen we onderwijspartners inspireren en activeren. Zodat iedere onderwijsinstelling stappen kan zetten richting inclusief werkgeverschap. En die eerste stappen zijn gezet!  

 • Afstemming met de sectorprojectleiders en hun werkagenda’s voor het onderwijs.
 • Afstemming met stakeholders zoals OCW, SZW, Diversiteit in Bedrijf, VFPF en 25.000 banen t.a.v. verdere kruisbestuiving en kennisdeling rondom het realiseren van inclusie binnen het onderwijs.
 • Het leernetwerk Noorderwijzer, waarbij in 4 sessies is toegewerkt naar een intentieverklaring die 14 scholen hebben ondertekend en een gezamenlijk plan van aanpak rondom het realiseren van inclusie, dat nu door een projectleider wordt gecoördineerd.
 • Delen van goede voorbeelden.
 • 8 online sessies over inclusie thema’s met inspirerende gastsprekers.
 • Ruim 80 actieve partners en relaties in ons netwerk dat blijft groeien.
 • Een ambassadeursnetwerk in wording.

Vooruitblik

Heb je ideeën, vragen, wil je sparren of verbonden worden met gelijkgestemden? Neem dan contact met ons op! Zet de sessies voor 2023 alvast in je agenda en meld je aan. We zien je graag op: 

 • 9 februari 9.00 – 10.30 Goede voorbeelden & storytelling |  
 • 16 maart 9.00 – 10.30 Intervisie |
 • 13 april 9.00 – 10.30 PVA en projectorganisatie rondom inclusie |
 • ​1 juni 9.00 – 10.30 Anders organiseren van werk |  
 • 21 september 9.00 – 10.30 Sociale inkoop | Aanmelden 
 • 2 november 9.00 – 10.30 Begeleiding op de werkvloer | Aanmelden
 • 14 december 9.00 – 10.30 Creëren van draagvlak | Aanmelden