Impressie Praktijktafel 99vanUtrecht


 
Op 19 maart organiseerde de themagroep wet- en regelgeving van de 99vanUtrecht een praktijktafel bij Berenschot. Aanwezig waren zowel publieke werkgevers als private werkgevers. Zij gingen in gesprek met de regionale en landelijke publieke dienstverleners. Circa 25 aanwezigen gingen het gesprek aan over successen en knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving rondom inclusie. Er zijn negen thema’s besproken, waaronder de wildgroei aan constructies rond werkervaringsplaatsen en hulpmiddelen op de werkplek.

In zijn openingswoord legde Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalst Zaak, het doel van de praktijktafels uit: het gericht bespreken van actiepunten waar inclusieve werkgevers tegenaan lopen. Deze praktijktafel was een vervolg op een eerdere succesvolle praktijktafel die de 99vanUtrecht oktober vorig jaar organiseerde. Bij die praktijktafel stonden social return, (interne) jobcoaching en loonkostensubsidie centraal.

De themagroepsleden Achmea en Berenschot kwamen aan het woord.
Esther Verstraaten, Achmea gaf een korte terugblik op de praktijktafel vorig jaar: “Het gevoel dat ik heb overgehouden was dat het vooral ook gaat om wederzijds begrip. Werkgevers en publieke partijen willen beide de regie houden en staan gevoelsmatig soms tegenover elkaar in de uitvoering terwijl we beide hetzelfde doel voor ogen hebben; een inclusieve arbeidsmarkt. Neem bijvoorbeeld een onderwerp als jobcoaching. Als grote landelijke werkgever willen we dat zelf kunnen regelen. Het was een eyeopener dat dit bij anderen ook speelt maar ook waarom de gemeente Utrecht voor een andere benadering heeft gekozen. Alleen al het gesprek hierover aangaan helpt. Ik zie verbetering, heel belangrijk”

Ingrid Beukman, Berenschot: “Ik zie dat op terrein van Social Return-vraagstukken meer verbinding is gekomen tussen werkgevers met soortgelijke vraagstukken maar ook dat we beter op dezelfde lijn zitten met de overheid. De “proeftuin van Den haag” is daarvan een voorbeeld. Daar mogen werkgevers met meer ruimte en naar eigen inzicht een sociaal return vraagstuk oppakken waardoor het uit kracht wordt ingevuld. Daar waar nodig gaat het netwerk van de 99van meer de vertaalslag maken van regionaal naar landelijk. Ik zie al effect van deze praktijktafels doordat de lijnen korter zijn tussen werkgevers en de publieke partijen. Kortom we weten elkaar steeds beter te vinden”.

Successen en knelpunten

Voorafgaand aan de nieuwe bijeenkomst hadden de werkgevers binnen het gehele netwerk successen en knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving en inclusie. Hieruit kwamen de volgende thema’s naar voren:
• Wijziging hoogte Wajong en gevolgen
• Doorplaatsen externen vanuit reguliere plaatsing voor regulier salaris
• Begeleiding en stress bij weer aan het werk gaan
• Wildgroei aan werkervaringsplaatsen constructies
• Juiste hulpmiddelen op tijd kunnen regelen op werkplek
• Wijziging verrekening werkgeverspremies naar Loonkostenvoordeel
• Stimulering overstappen van Wajong 2010 naar nieuwe Wajong
• Moeizame verhouding/communicatie tussen medewerker en gemeente/UWV
• Regeling aanvullend onderwijs voor doelgroep in de regio

Aan drie verschillende dialoogtafels gingen de deelnemers het gesprek aan over deze verschillende thema’s. Elke werkgever kreeg de kans om knelpunten en vragen te stelen aan de publieke partijen. Tijdens deze dialoog werd gezocht naar oplossingen en concrete acties en werd het vooral duidelijk dat de werknemers op zoek zijn naar het juiste aanspreekpunt van de publieke partijen.

Gehoord aan de dialoogtafel Toepassing Praktijkroute
Waarom wordt de praktijkroute niet op dezelfde manier geaccepteerd door de gemeente?
De praktijkroute is ingericht om de toets op arbeidsvermogen in de praktijk plaats te laten vinden en de loonwaarde te bepalen. De regio Utrecht heeft niet alles geharmoniseerd. Denk daarbij aan reiskosten en termijnen tijdens een proefplaatsing. Er is een groot verschil tussen de regionale regelingen.
Actiepunt: Praktijkroutes meenemen in de stuurgroep UWV en in het netwerk checken hoe de praktijkroutes bij andere organisaties en gemeenten ervaren worden.

Gehoord aan de dialoogtafel Loonkostenvoordeel
Hoe is het tot stand gekomen dat er nu één keer per jaar die lastige materie met de loonkostendispensatie moet worden afgehandeld i.p.v. maandelijks?
De informatievoorziening hierover vanuit UWV en gemeente is onduidelijk en soms tegenstrijdig. Er is meer werk voor werkgevers en werknemers weten niet precies waar het om gaat en wat ze precies moeten doen. Wie binnen de organisatie neemt verantwoordelijkheid voor de medewerkers die niet binnen het doelgroepenregister vallen, maar wel in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel?
Actiepunt: Dit punt meenemen in de praktijktafel met de Tweede Kamer. Bij het congres van het UWV wordt hier ook aandacht aan besteed.

Gehoord aan de praktijktafel Duurzaamheid plaatsingen
Hoe kunnen we als werkgevers zorgen voor duurzame werkgelegenheid, hoe krijgen we mensen binnen en houden we ze ook vast?
Actiepunt: De mogelijkheden van detachering verkennen. Afspraken maken als werkgevers onderling, een ‘banen-carrousel’ voor de doelgroep. Het beleid wordt al aangepast: iemand behoudt registratie in doelgroepenregister, i.p.v. dat registratie na twee jaar vervalt.

Gemeenschappelijke onderwerpen die verder werden besproken:

Proefplaatsing
Er zijn veel verschillende regelingen rond proefplaatsingen die gemeenten binnen de arbeidsregio hanteren. Grote, landelijke werkgevers hebben het erg moeilijk hiermee omdat ze met diverse regelingen te maken hebben. In de regio Utrecht geldt in principe twee maanden proeftermijn, maar deze worden wel op basis van maatwerk vastgesteld. Worden mensen via UWV aangenomen (Wajong), dan gelden gemeentelijke regelingen niet.

Quotumwet
Een veel gehoord punt is de Quotumwet. Dit moet een inclusie wet worden. Laat dit gelden voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommige werkgevers willen de personen tellen die je aan het werk hebt geholpen en niet de uren. Maar wat mag je nu uiteindelijk meetellen in het quotum? Dit is iets waar de landelijke politiek over gaat. Wel is er sinds kort een quotum calculator.

Kwetsbare jongeren
Verder vragen een aantal werkgevers zich af hoe kwetsbare jongeren in aanmerking kunnen komen voor een plek in het doelgroepenregister. Iedereen kan het UWV vragen om een oordeel te vellen over of iemand in aanmerking komt voor een indicatie doelgroepenregister. Wettelijk is het wel geregeld maar in de praktijk blijkt deze kennis niet paraat te zijn. Op reguliere scholen kan er een gebrek zijn aan kennis.

Afsluiting

We kijken terug op een positieve bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat de werkgevers van elkaar kunnen leren en graag verder in gesprek gaan met de juiste personen van publieke partijen. Het succes was mede te danken aan de vertegenwoordiging vanuit het UWV op zowel landelijk als regionaal niveau. Afgesproken wordt om in het najaar naar het werkgevers congres van het UWV te gaan. Ook wordt er de komende week een afspraak gepland met de wethouders om met de punten die we hier hebben opgehaald, aan de slag te gaan. Al met al een geslaagde bijeenkomst die op 25 Juni een vervolg krijgt. Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst op de kalender van De Normaalste Zaak.