Wetgeving rond inclusief werkgeven


Wetgeving ondersteunt inclusief ondernemerschap op verschillende manieren. Dankzij subsidies kunt u iemand met een arbeidsbeperking kostenneutraal in dienst nemen. Daarnaast stimuleert de banenafspraak dat meer ondernemers inclusief gaan werken.

Op weg naar één regeling

De afgelopen 20 jaar is steeds nieuwe wet- en regelgeving gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. Met de invoering van Participatiewet wil overheid komen tot één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Herbeoordeling Wajongers

Alle mensen in de Wajong worden de komende jaren herbeoordeeld. Wajongers die kunnen werken maar nog geen werk hebben, komen na herbeoordeling onder de Participatiewet. De instroom voor de sociale werkvoorziening is gesloten sinds 1 januari 2015. In de toekomst vallen alle mensen met arbeidsvermogen onder de Particpatiewet.

Voorlopig nog verschillen per doelgroep

Maar: verworven rechten verlies je niet direct. Mensen die vóór 1 januari 2015 vielen onder de Wajong of Wsw, houden hun oude rechten. Als werkgever heeft u daardoor voorlopig nog te maken met meerdere regelingen.

Bij een kandidaat met een Wajong-status moet u andere stappen zetten dan bij iemand met een WSW-indicatie of iemand die valt onder de Participatiewet. Wilt u hierover meer weten? In Regelingen per doelgroep staat een uitleg per regeling. En in Wetgeving in de praktijk staan concrete stappenplannen per doelgroep.

Meer mensen een baan (banenafspraak en quotum)

Het bieden van subsidies en voorzieningen is één manier om meer mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Maar er gebeurt meer.

De banenafspraak is een inspanningsverplichting voor alle werkgevers, publiek en privaat om 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Groeit het aantal banen onvoldoende? Dan kan het ministerie vanaf 2017 een wettelijk quotum in werking stellen. Werkgevers die niet aan het quotum voldoen, gaan een heffing betalen. Meer informatie hierover vindt u in Banenafspraak en quotum.