Regelingen per doelgroep


Regelingen en subsidies voor mensen met een arbeidsbeperking worden ook wel re-integratieinstrumenten genoemd.

Het doel van re-integratieinstrumenten is:

 • Compensatie van (een deel van) de investering die nodig is om uw medewerker goed te laten functioneren.
 • Uw ondernemersrisico verkleinen.

Advies over het gebruik

De regelingen rond re-integratie en individuele voorzieningen zijn complex en betekenen voor u extra administratie. U kunt hulp en advies krijgen van UWV, het Werkgeversservicepunt van uw gemeente of een re-integratiebedrijf.

Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw medewerker. Inzicht in de mogelijkheden helpt om een keuze te maken die goed aansluit bij uw bedrijf en uw werknemer. Daarom helpen we u op weg met uitleg over de regelingen.

Welke subidies en voorzieningen zijn er?  

Er zijn diverse regelingen en subsidies voor specifieke doelgroepen. Van welke regelingen u gebruik kunt maken, hangt af van de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsondersteuning van de werknemer. Hieronder staat per regeling een uitleg. Voor een visueel overzicht van re-integratie instrumenten en de aanvullende voorwaarden, verwijzen wij u naar pagina 12 van de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen van AWVN.


Werken met behoud van uitkering

De beoogde kandidaat kan een periode bij u werken terwijl hij zijn uitkering behoudt. Zo kunt u samen met uw kandidaat in de praktijk ervaren of de match goed is. Er zijn verschillende vormen:

Proefplaatsing (UWV)

Proefplaatsing is mogelijk als uw kandidaat een uitkering heeft van UWV en u nog twijfelt over zijn of haar geschiktheid voor de baan. De werknemer komt bij u werken maar u hoeft nog geen loon te betalen.

Een proefplaatsing duurt in principe twee maanden, en maximaal 6 maanden. UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing. Die wordt alleen gegeven als:

 • De werknemer anders moeilijk aan het werk komt.
 • De werknemer niet eerder bij u heeft gewerkt of stage gelopen op dezelfde functie.
 • U de intentie heeft de werknemer na afloop van de proefplaatsing voor minstens 6 maanden in dienst te nemen.
 • U een aansprakelijkheidsverzekering- en ongevallenverzekering heeft waar de werknemer onder valt.

Tijdens een proefplaatsing kunt u al voorzieningen aanvragen zoals werkplekaanpassingen en jobcoaching.

Werkervaringsplek (gemeente en UWV)

Veel gemeenten bieden de mogelijkheid om kortdurend met behoud van uitkering werkervaring op te doen. Soms heet dit een proefplaatsing, maar vaak ook anders.

In de Participatiewet staat dat een gemeente iemand maximaal drie maanden kan laten werken met behoud van uitkering om de loonwaarde te bepalen. Dit heeft te maken met loonkostensubsidie. Als het doel anders is, is een langere periode ook toegestaan.

Gemeenten bepalen zelf of ze deze mogelijkheid aanbieden en hoe het werken met behoud van uitkering wordt ingevuld. Vraag bij het werkgeversservicepunt van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Ook mensen met een uitkering van UWV doen soms werk op een werkervaringsplek. Dit gebeurt dan in het kader van een re-integratietraject. De werknemer komt een periode bij u werken, bijvoorbeeld een paar weken of maanden. Aan een werkervaringsplek zijn geen eisen verbonden zoals dat bij de proefplaatsing het geval is.

Let op: tijdens het werken op een werkervaringsplek kan UWV geen voorzieningen zoals werkplekaanpassingen of jobcoaching verstrekken.

Participatieplaats

Een participatieplaats biedt de werknemer de mogelijkheid om langere tijd onbetaald werkervaring op te doen. Een participatieplaats is bedoeld voor mensen met een hele kleine kans op werk.

De werknemer werkt onbetaald bij u. Het gaat om aanvullende werkzaamheden, niet om regulier werk. U krijgt gratis inzet van de werknemer, maar investeert daarvoor tijd in de begeleiding van de werknemer. Het doel is de kans op werk voor deze persoon te verbeteren.

Een participatieplaats kan in eerste instantie een jaar duren, maar verlenging tot met een jaar is mogelijk. Daarna kan de participatieplaats nog twee keer een jaar verlengd worden als de werknemer in een andere omgeving andere aanvullende werkzaamheden gaat doen, en zijn kansen op werk daardoor aanzienlijk toenemen.

De werknemer heeft toestemming van UWV of gemeente nodig. De gemeente zorgt voor de praktische organisatie. UWV zal dit dus aan de gemeente overlaten.

De werknemer heeft elke zes maanden recht op een premie. De gemeente bepaalt de hoogte daarvan. Meestal gaat het om een paar honderd euro. Na het eerste jaar betaalt u de kosten voor deze premie.

Compensatie verminderde loonwaarde

Een arbeidsbeperking kan gevolgen hebben voor de prestatie die een werknemer levert. Iemand kan bijvoorbeeld minder uren werken, werkt langzamer of biedt minder kwaliteit. U kunt de werknemer dan niet het normale loon voor die functie betalen. Soms is de arbeidsprestatie minder dan het wettelijk minimumloon.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u als werkgever tegemoet te komen om deze verminderde loonwaarde te compenseren.

Loondispensatie Wajong

Neemt u een Wajonger aan met verminderde loonwaarde? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van loonsdispensatie. U betaalt het loon dat past bij de productiviteit van de werknemer. Dat kan onder het minimumloon liggen. De loondispensatie kan zes maanden tot vijf jaar duren. Eventueel is verlenging mogelijk.

Loondispensatie is mogelijk als de prestatie van de werknemer ten minste 25% lager ligt dan de gebruikelijke prestatie. Ook moet de loonwaarde minder zijn dan het minimumloon is. Als u toestemming krijgt om u minder te betalen, ontvangt de werknemer naast het loon een aanvullende uitkering.

Het voordeel van loondispensatie is dat ook uw werkgeverslasten dalen.

Loonkostensubsidie vanuit gemeente

Al voor 2015 konden gemeenten loonkostensubsidie geven. Bij deze vorm ontvangt u een vergoeding voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Gemeenten kunnen voortaan bij werknemers met een verminderde loonwaarde de eerste zes maanden van een dienstverband een vaste loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten. Een loonwaardebepaling vooraf kan dan achterwege blijven. Dit bespaart u tijd en biedt snel duidelijkheid. Vooraf overlegt de gemeente met u over de voor- en nadelen van deze aanpak. Gaat u akkoord, dan wordt na zes maanden de loonkostensubsidie aangepast – nadat alsnog op de werkplek de loonwaarde is vastgesteld. Let op: dit geldt alleen bij werknemers met ondersteuning vanuit de gemeente. Bij ondersteuning vanuit UWV of Wsw bestaat deze mogelijkheid niet.. De subsidie wordt vaak voor 1 of 2 jaar toegekend. Sommige gemeenten hanteren vaste bedragen, andere gemeenten passen de subsidie aan aan de loonwaarde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2015 is er een specifiek instrument in de Participatiewet voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente stelt vast of een werknemer tot deze doelgroep behoort.

De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de bruto loonwaarde en het bruto wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon plus een vergoeding van 23,5% voor de werkgeverslasten. Werkt de werknemer in een functie met een loon boven het wettelijk minimumloon? Dan betaalt u zelf het verschil tussen het minimumloon en het functieloon.

Verder kunnen gemeenten loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding MBO die al bij u zijn gaan werken. Het gaat om jongeren die minder dan zes maanden geleden de overstap van school naar werk hebben gemaakt. Blijkt in deze periode dat iemand verminderd productief is, dan is loonkostensubsidie inzetbaar. Voorheen was loonkostensubsidie alleen mogelijk voor een werknemer die u in dienst wilde nemen.
Tenslotte is het kabinet van plan de termijn voor de loonwaardebepaling bij loonkostensubsidie vanuit de gemeente te flexibiliseren. In plaats van een jaarlijkse bepaling stemt de gemeente de frequentie af op de individuele mogelijkheden van
de werknemer en diens ontwikkelmogelijkheden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat deze wijziging in 2017 in.

Deze loonkostensubsidie kan zo nodig structureel worden ingezet. Informeer naar de mogelijkheden bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont.

Loonkostensubsidie Wsw

U kunt iemand met een Wsw-indicatie in dienst nemen op een begeleid werkenplek. Dit betekent dat u diegene een arbeidsovereenkomst biedt. De begeleiding en aanpassingen worden geregeld vanuit de Wsw. Heeft de werknemer een verminderde productiviteit, dan kunt u een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie. U betaalt de werknemer het volledige loon.

De loonkostensubsidie vanuit de Wsw kan duren zolang uw dienstverband bij de werkgever duurt. Dat is natuurlijk alleen zo als de productiviteit de hele periode achterblijft bij die van een reguliere werknemer.

Vermindering risico bij ziekte

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers bij ziekte twee jaar lang loon door te betalen. Dat kan u huiverig maken om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no risk polis neemt dit risico weg voor werknemer die vallen in de doelgroep van de banenafspraak.

No risk polis

Wordt uw werknemer ziek? Dan ontvangt hij een Ziektewetuitkering van UWV. Ook krijgt u niet te maken met een premiestijging als de werknemer ziek uit dienst gaat, binnen 4 weken na het einde van het contract ziek wordt of na 2 jaar recht krijgt op een WGA-uitkering.

 

Subsidies

Subisidies stimuleren werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen:

Premiekorting

Neemt u een werknemer met een arbeidsbeperking of ouder dan 56 jaar in dienst? Dan kunt u premiekorting aanvragen en verrekenen met de aangifte loonheffing (WAO/WIA, WW-Awf/sectorpremie) bij de Belastingdienst. Dit is een korting op de premies die u betaalt voor de werknemersverzekeringen. U mag die korting de eerste 3 jaar dat de werknemer in dienst is toepassen. Voor werknemers (arbeidsgehandicapten en oudere werknemers (56+)) die voor 1-1-2016 een hoge premie van 7.000 ontvangen is combinatie mogelijk met de loonkostensubsidie van de gemeente in het kader van de Participatiewet voor hen die niet zelfstandig het WML kunnen verdienen en niet opgenomen zijn in het doelgroepregister, bij een dienstverband van 12 maanden voor minstens 36 uur in de week. Werkt de werknemer minder uren of maanden, dan is de premiekorting voor dat jaar naar rato lager. De regeling premiekorting geldt voor vijf jaar (2016-2020). In 2018 wordt de regeling herzien.

Let op:

 • De werknemer moet een doelgroepverklaring hebben van het UWV.
 • De premiekorting kan nooit meer zijn dan het bedrag dat u aan premies voor de werknemersverzekeringen betaalt.
 • Als een werknemer zowel een arbeidsbeperking heeft en ouder dan 56 is, dan geldt de aanvraag alleen voor de arbeidsbeperking.
 • Bij 56+’ers kan de premiekorting maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd worden toegepast.

Meer informatie: Ondernemersplein.

Stimuleringspremie gemeente

Sommige gemeenten bieden werkgevers een stimuleringspremie als zij werknemers aannemen met een uitkering van de gemeente. Gemeenten bepalen zelf of ze werken met stimuleringspremies en onder welke voorwaarden die beschikbaar zijn. Vraag bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar uw (potentiële) werknemer woont of de gemeente werkt met een stimuleringspremie.

Werkvoorzieningen en begeleiding

Werknemers met een beperking kunnen voorzieningen nodig hebben om het werk te doen, zoals een aanpassing aan de werkplek. Ook kan extra begeleiding op de werkplek nodig zijn. Dit soort begeleiding wordt gegeven door een jobcoach.

Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • Aanpassingen aan het gebouw, de werkplek of de productie- en/of werkmethodes.
 • Hulpmiddelen, zoals specifieke software voor slechtzienden of orthopedische werkschoenen.
 • Aangepast vervoer naar het werk.

Wie regelt de werkvoorzieningen?

 • Voor werknemers vanuit de Wsw: het SW-bedrijf.
 • Voor werknemers die vallen onder de Participatiewet: de gemeente is verantwoordelijk voor de werkvoorziening tot het moment dat de werknemer twee jaar lang het wettelijk minimumloon heeft verdiend. Daarna is UWV verantwoordelijk voor de voorzieningen.
 • Voor werknemers die vanuit UWV worden ondersteund naar werk: UWV.
Jobcoach vanuit de Wsw
 • Is uw werknemer gedetachereerd vanuit de Wsw? Dan organiseert het SW-bedrijf de begeleiding door een jobcoach.
 • Werkt de werknemer bij u op een begeleid werken plek en heeft de werknemer dus een arbeidsovereenkomst met uw bedrijf? Dan heeft de werknemer het recht te kiezen uit minstens twee begeleidingsorganisaties. Meestal is dat het SW-bedrijf en daarnaast nog één andere aanbieder. Bijvoorbeeld een jobcoachorganisatie.

Om in aanmerking te komen voor een indicatie voor de Wsw moet iemand regelmatig arbeid kunnen verrichten. Een van de eisen bij de beoordeling is dat de noodzakelijke begeleiding maximaal 15% van de werktijd bedraagt. Daar kan gemotiveerd van worden afgeweken. Maar het geeft wel een goede richtlijn van de maximale begeleidingsmogelijkheden vanuit de Wsw.

Jobcoach vanuit de gemeente

In de Participatiewet is geregeld dat werknemers voor wie u loonkostensubsidie ontvangt, aanspraak kunnen maken op begeleiding op de werkplek. Gemeenten volgen daarbij vaak de regels van UWV rond jobcoaching.

Vraag bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont hoe de jobcoaching geregeld is.

Jobcoach vanuit UWV

Bij jobcoaching van UWV is het van belang dat:

 • De werknemer een structurele functionele beperking heeft.
 • De begeleiding voor de werknemer noodzakelijk is om zijn werk te doen én om diens beperkingen te compenseren.
 • U een dienstverband van tenminste 6 maanden biedt waarin de werknemer minstens 12 uur per week werkt met een loonwaarde van minstens 35%. In uitzonderlijke gevallen kan ook jobcoaching worden toegekend als iemand minstens 8 uur gaat werken met een loonwaarde van minstens 20%. Jobcoaching is ook mogelijk bij werken op een proefplaatsing.

UWV kent verschillende vormen van jobcoaching.

 • Uw werknemer kan zelf jobcoaching aanvragen en dan zelf de organisatie kiezen die hem of haar gaat begeleiden. De organisatie moet wel een door UWV erkende jobcoachorganisatie zijn.
 • U kunt er ook voor kiezen om als werkgever een aanvraag te doen voor interne jobcoaching. U kunt dan een jobcoach in dienst nemen of inhuren of u laat een van uw eigen werknemers een aantal trainingen doen waardoor die zelf de coaching op zich kan nemen. Bij interne jobcoaching zijn er wat minder eisen aan de jobcoach. U krijgt echter ook een beperktere vergoeding. Interne jobcoaching is onder andere interessant als meerdere werknemers jobcoaching nodig hebben.

UWV bepaalt op hoeveel uren jobcoaching uw werknemer recht heeft. UWV gaat er van uit dat in de eerste periode van 6 maanden het standaard maximaal te vergoeden aantal uren, 10% van het aantal gewerkte uren betreft. In uitzonderingssituaties kan dit meer zijn. Jobcoaching wordt telkens voor 6 maanden toegepast en is in principe maximaal 3 jaar bij dezelfde werkgever mogelijk.

Beschut werk

Beschut werk is een voorziening uit de Participatiewet die is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen zoveel begeleiding en aanpassingen in hun werk nodig hebben dat eigenlijk van een werkgever niet verwacht kan worden dat hij deze mensen in dienst neemt.

De gemeente kan deze mensen zelf in dienst nemen en voor hen aangepast werk met intensieve begeleiding regelen. Dat kunnen ze doen bij een SW-bedrijf maar als u dat wilt ook binnen uw eigen bedrijf. U kunt deze werknemers zelfs een contract bieden. Werknemers die werken via beschut werk hebben recht op het wettelijk minimumloon. De gemeente kan voor deze werknemers loonkostensubsidie inzetten.

Gemeenten zijn niet verplicht om beschut werk aan te bieden. Een werknemer kan ook niet vragen of hij voor beschut werk in aanmerking komt. De verwachting is dat er op termijn 30.000 werkplekken voor beschut werk zullen zijn.

Let op: biedt u binnen uw bedrijf ruimte voor beschut werk? Die werkplekken tellen niet mee voor de banenafspraak.