Case: De 99vanGroot-Amsterdam


Geschiedenis/ontstaan van het netwerk

De 99vanGroot-Amsterdam is op 8 juni 2015 gelanceerd door De Normaalste Zaak in samenwerking met ondernemersvereniging ORAM, VNO-NCW en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Het netwerk is een vervolg op “De Ambitie van Zuid” dat een jaar eerder werd opgericht door tien grote bedrijven aan de Zuidas in Amsterdam. Toen dit netwerk door wilde groeien en niet langer alleen op de bedrijven op de Zuidas wilde aanspreken is gekozen om de naam te veranderen.

De uitgangspunten van het netwerk:

 • Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
 • Ambitie en transparantie
 • Het delen van kennis & netwerk
 • In dialoog met de overheid

Huidige stand van zaken

Inmiddels zijn er 108 partners in het netwerk.

Financiering, besturing en organisatie

Het eerste jaar Ambitie van Zuid was er geen financiering. Een kerngroep van werkgevers bepaalde met elkaar de agenda en de activiteiten. Met de nieuwe naam en groeiambitie werd de samenwerking gezocht met het WSP. Het WSP heeft een budget ter beschikking gesteld voor capaciteit (inzet netwerkcoördinator) en heeft de ambitie om intensief met de partners in het netwerk samen te werken.

 • Stuurgroep: ondernemersvereniging ORAM, WSP, De Normaalste Zaak, sturing op hoofdlijnen en resultaten
 • Kerngroep: werkgevers uit het netwerk, verantwoordelijk voor het programma en de activiteiten
 • Regiocoördinator: verantwoordelijk voor administratie, coördinatie van activiteiten, ondersteuning van werkgevers bij het realiseren van hun ambitie en accountmanagement 

Kenmerken van het netwerk/ bijzonderheden

De 99vanGroot-Amsterdam is hèt netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien!

Activiteiten

Tot eind 2016 werd maandelijks een kennissessie georganiseerd waarbij aansluitend een Meet & Greet van Onbeperkt aan de Slag plaatsvond. Omdat de kennissessies niet voor alle partners in het netwerk relevant waren (immers, de partners variëren van beginners tot experts en bevinden zich daardoor in verschillende fasen met de daarbij behorende informatiebehoefte) is ervoor gekozen om vanaf 2017 te werken met intervisie- en themagroepen. Voorbeelden van themagroepen zijn:

 • in-, door- en uitstroom van medewerkers met een beperking
 • krapte op de arbeidsmarkt in de hospitality; hoe kan de doelgroep deze krapte invullen?
 • Inclusief ondernemen in kennisintensieve organisaties
 • sociale inkoop.

Ook is er een ‘ambassadeursgroep’ die zich bezig houdt met de groei van het netwerk en het actief betrekken van (minder actieve) partners bij het netwerk.

Activiteiten die het netwerk verder organiseert zijn dialoogsessies met de overheid, jaarbijeenkomsten waarbij alle partners met elkaar terugblikken en vooruit kijken naar de toekomst, workshops over bepaalde thema’s op verzoek van werkgevers, brainstormsessies, bedrijfsbezoeken en dergelijke.

Succesfactoren en uitdagingen

 • Alle partners hebben een ambitie geformuleerd, echter nog niet alle partners hebben voor zichzelf bepaald hoe ze deze ambitie kunnen realiseren. Hiervoor is het belangrijk dat werkgevers elkaar meer opzoeken voor intervisie. Door het delen van ervaringen hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. De thema- en intervisiegroepen voorzien in deze behoefte.
 • Samenwerking met diverse partijen: Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (UWV maakt hier deel van uit), Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Onbeperkt aan de Slag e.d. zorgt ervoor dat partijen van de laatste informatie op de hoogte zijn en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.
 • Het WSP zorgt dat bij iedere themagroep een WSP-contactpersoon aansluit om de werkgevers beter te kunnen ondersteunen en informeren over mogelijkheden ten aanzien van werken met de doelgroep.
 • Verbetering van samenwerking tussen werkgevers en overheid: onder andere door middel van de dialoogsessies en elkaar vaker opzoeken.
 • De themagroep ‘ambassadeurschap’ gaat zich bezig houden met het activeren van de minder actieve partners in het netwerk. Het kan voorkomen dat partners niet meer betrokken willen zijn als er een actievere rol van hen verwacht wordt. Echter, om een actief netwerk te kunnen zijn is het belangrijk dat partners een actieve rol innemen.

Lessons learned

 • Te veel focus op groei van het netwerk in plaats van kwaliteit: werkgevers willen graag aansluiten, maar zetten zich niet actief in als ze niet intrinsiek gemotiveerd zijn. Wanneer partners werkgevers aandragen die ze hebben verteld over het netwerk en die met soortgelijke activiteiten bezig zijn is de kans groter dat deze werkgevers zich actief voor het netwerk in zullen zetten.
 • Doordat vanaf de start van het netwerk de werkgevers ondersteund zijn door een coördinator zijn zij er aan gewend geraakt dat zij deze verantwoordelijkheid niet hoeven te nemen. Het is belangrijk deze weer (grotendeels) terug te leggen bij de partners.
 • Behoefte van de werkgevers verschilt: nieuwe partners weten niet goed waar ze moeten beginnen terwijl ‘experts’ op een ander niveau naar inclusief ondernemen kijken. Zij willen dus op een andere manier ondersteund worden. Het is raadzaam dat de partners die zich in dezelfde fase bevinden, gelijkgestemden opzoeken voor intervisie/advies.