Het netwerk Onderwijswerkgevers eerste helft 2022


Begin schooljaar 2021 startte het netwerk Onderwijswerkgevers van De Normaalste Zaak. Na de inventarisatie van gewenste thema’s organiseerden wij maandelijks uitwisselingssessies waar verschillende thema’s aan bod kwamen. Eind 2021 deelden wij een terugblik, nu blikken we terug op het afgelopen half jaar. Waar staat het onderwijs als het gaat om inclusief werkgeverschap? Welke ambities liggen er? Op welke manier kan het netwerk ondersteunen in het behalen van ieders doel?

Groei

Het netwerk is de afgelopen 10 maanden naar 52 onderwijspartners gegroeid en gevolgd in de inclusieve beweging. Partners vanuit po-vo, mbo, hbo en wo zijn vertegenwoordigd door HR-medewerkers, projectleiders en soms bestuurders vanuit individuele scholen tot aan schoolbesturen. De meeste scholen hebben als ambitie om aan de banenafspraak en bijbehorend quotum te voldoen, of een afspiegeling te zijn van de maatschappij in hun personeelsbestand. Zie hier ons partneroverzicht en filter op onderwijs voor een overzicht.

Partners willen door draagvlak & commitment vanuit MT, met bijbehorend beleid/opdracht, een plan van aanpak volume t.a.v. participanten creëren. We treffen onderwijspartners in verschillende fasen van inclusief werkgeverschap aan in ons netwerk. Dit maakt dat vervolgstappen verschillen; het ontwikkelen van beleidsnotities, visie, een plan van actie, tot aan praktisch met de doelgroep aan de slag middels functiecreatie, sociale inkoop en samenwerking met publieke partners om banen in te vullen.

Sessies

Meer dan 100 onderwijswerkgevers hebben de afgelopen maanden aan één of meer van de vijf themasessies deelgenomen. In deze sessies waren de verbinding met elkaar, publieke dienstverleners, initiatieven en De Normaalste Zaak altijd aanwezig. We hebben een wrap-up gemaakt van de sessies die aan bod kwamen. Wellicht ook interessant voor de mensen die zich iets later in het jaar bij het netwerk hebben aangesloten. Ook kunnen we voorzichtig al wat eerste mooie resultaten noemen.

Januari: begeleiding

In januari 2022 trapten we het jaar af met een uitwisselingssessie over het thema begeleiding. Waarbij bestuurders van SO-Fryslân, Jooop Werkt, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Zestor hun ervaringen deelden.

Er waren verschillende ervaringen binnen de groep met het thema begeleiding. Enkele scholen maakten gebruik van interne of externe jobcoachvoorzieningen of werkten met begeleiders op de werkvloer. Duidelijk werd dat er soms nog geen aanpak/werkproces t.a.v. begeleiding was en dat er vooral urgentie/ behoefte ontstaat bij de groei van het aantal medewerkers met een ondersteuningsbehoefte.

Er bleek zeker praktijkervaring met eerste plaatsingen & maatwerk t.a.v. begeleiding. Duidelijk werd dat het belangrijk is om de juiste samenwerkingspartner in de regio voor de begeleiding te zoeken als je er zelf niet uitkomt. Ook het in gesprek gaan met andere werkgevers in dit netwerk helpt. Deelnemers kregen vanuit Zestor een gratis E-learning module aanbod rondom begeleiding op de werkvloer.

Februari: duurzame inzetbaarheid en inclusief werkgeverschap

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) deelden in deze sessie hun aanpak en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Inzetbaar zijn en blijven is voor iedere medewerker in het onderwijs van groot belang, in het bijzonder voor medewerkers met een ondersteuningsbehoefte. Vergt dat voor hen andere inspanningen? Twee werkgevers vanuit Sophia-scholen en Inos deelden hun ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij inclusief werkgeverschap in het onderwijs. – Zie hier de presentatie van het VfPf

Maart: inclusie initiatieven

Partners van De Normaalste Zaak zijn verbonden aan tal van inclusieve initiatieven, denk aan pilots, regionale initiatieven, samenwerkingsverbanden enz. In deze sessie werden onderling meerdere inclusie initiatieven uitgewisseld en werden twee onderwijswerkgevers met een succesvol initiatief in beeld gebracht.

De Scholengroep HPC Rotterdam vertelden hun ervaring met Innovatiefonds PROVSO.WORKS: een innovatiefonds die een brug slaat tussen leerlingen in het PRO- en VSO-onderwijs en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond.

Een voorbeeld is het project Pizzaiolo, waarbij in een van de scholen de productielijn van Domino’s Pizza is nagebouwd, zodat leerlingen in een vertrouwde omgeving het vak kunnen leren. Lees hier het gehele interview.

Hogeschool Amsterdam vertelde over het in dienst nemen van statushouders en hoe belangrijk het is om deze kans van inclusief werkgeverschap te nemen. In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. Gemeente Amsterdam en het UAF zoeken nieuwe kandidaten voor een leerwerktraject in het voortgezet onderwijs. Lees meer over het project dat in meerdere regio’s is opgezet.

Mei: inventariseren van thema’s & aanpak

In de sessie van mei 2022 hebben we de ervaring van onderwijswerkgevers opgehaald, om zo andere deelnemers te inspireren én activeren. We zijn immers een netwerk vóór en dóór onderwijswerkgevers en willen aansluiten op de inclusieve ambities van onderwijsinstellingen.

Er was vertegenwoordiging van elk onderwijsniveau, waarbij er diverse ambities werden uitgesproken: van een inclusievere organisatie zijn, tot aan het concreet vervullen van 34 participatiebanen, monitoren van SROI-afspraken of studenten in doelgroepenregister begeleiden naar werk.

Er bleek redelijk consensus over de knelpunten in de praktijk: tijd, werkdruk, prioriteit, ver van mijn bed, budget, commitment, draagvlak, weerstand en vindbaarheid van de doelgroep werden benoemd.

De ondersteuning vanuit De Normaalste Zaak bleek t.a.v. de knelpunten een oplossing, namelijk: uitbreiding netwerk, deskundigheidsbevordering, best practises delen, inspiratie, casussen bespreken, nieuwe ontwikkelingen van de wetgeving, advies t.a.v. visie & beleid.

Juni: inclusie intervisie

Deze intervisie is er voor HR-professionals, P&O-adviseurs, teamleiders, afdelingshoofden, docenten of andere kwartiermakers die zich bezighouden met inclusief werkgeverschap binnen het onderwijs. In een kleine setting stond een onderlinge kennismaking en 2 intervisie casussen centraal. Dit bleek een succes! Er kwamen mooie inzichten en next steps. De ene school start met een werkgroep die een plan van aanpak gaat uitvoeren, de andere met de aanstelling van een projectleider, of een inspiratiesessie voor besturen. De ervaringen vanuit het leernetwerk Noorderwijzer bleken waardevol en het werkboek samenwerken naar inclusie bleek een welkome tool!

Resultaten

In het netwerk en met onze activiteiten willen we onderwijspartners inspireren en activeren. Zodat iedere onderwijsinstelling stappen kan zetten richting inclusief werkgeverschap. En die eerste stappen zijn gezet!

We groeien met verschillende partners en verwelkomen onze nieuwste partners in het netwerk zoals ROC van Twente, Onderwijsgroep Noord, Mbo Rijnland, Carmel College en Universiteit Twente.
Er was veel interesse voor onderlinge verbinding; met elkaar spreken en van elkaar leren hoe je een en ander aan kunt pakken. Er zijn meerdere (onderwijs-)professionals op individueel niveau aan elkaar verbonden.
Samen met de PO-raad en Noorderwijzer is een leernetwerk inclusie gestart. In 4 sessies is er toegewerkt naar een intentieverklaring die 14 scholen hebben ondertekend en een gezamenlijk plan van aanpak dat volgend schooljaar door een projectleider wordt gecoördineerd.
Enkele goede voorbeelden zijn opgetekend en gedeeld, zoals:

  • We groeien met verschillende partners en verwelkomen onze nieuwste partners in het netwerk zoals ROC van Twente, Onderwijsgroep Noord, Mbo Rijnland, Carmel College en Universiteit Twente.
  • Er was veel interesse voor onderlinge verbinding; met elkaar spreken en van elkaar leren hoe je een en ander aan kunt pakken. Er zijn meerdere (onderwijs-)professionals op individueel niveau aan elkaar verbonden.
  • Samen met de PO-raad en Noorderwijzer is een leernetwerk inclusie gestart. In 4 sessies is er toegewerkt naar een intentieverklaring die 14 scholen hebben ondertekend en een gezamenlijk plan van aanpak dat volgend schooljaar door een projectleider wordt gecoördineerd. – lees meer
  • Enkele goede voorbeelden zijn opgetekend en gedeeld, zoals:
    PRO.VSO WORKS werkt!
    – De Vrije Universiteit Amsterdam richtte een Servicepunt Participatie op dat advies en ondersteuning biedt aan alle faculteiten en diensten op het gebied van instroom en begeleiding van medewerkers banenafspraak. Neem een kijkje in de keuken.
  • De Normaalste Zaak was in juni aanwezig bij de Charterbijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf waar vijf instellingen uit de onderwijssector de charter diversiteit ondertekenden: wij juichen dit toe en volgen op de voet!