Proeftuin: Partnerships voor meer banen


In 2026 moeten markt én overheid samen 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd hebben. Uit recente cijfers blijkt dat de overheidswerkgevers nog onvoldoende groei in het aantal banen hebben bereikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stimuleert overheidswerkgevers een maximale inspanning te leveren om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid te verhogen.

Eén van de routes om (een deel van) het quotum te behalen is om in bestaande en nieuwe inkoopcontracten tussen overheid en markt meer ruimte te zoeken voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking (inclusief inkopen). Partnerschap tussen markt en overheid is hierbij het uitgangspunt. De Normaalste Zaak en BZK pakken dit als gezamenlijk initiatief op.

Proeftuin
In deze proeftuin, die voor een groot deel is gericht op facilitaire dienstverlening, ontwikkelen we een aanpak om opdrachtgever en opdrachtnemer in partnership vanuit inkoop in vooral bestaande contracten extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu staatssecretaris van Ark de Tweede Kamer heeft laten weten dat inkoop van diensten voor de banenafspraak mee gaat tellen bij de inkopende werkgever, is dit hét moment om te laten zien dat het werkt.

De aanpak
De Normaalste Zaak en BZK zetten hun netwerk in om opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemer (markt) bij elkaar te brengen. Op drie verschillende manieren voorzien we de partijen van kennis. Tegelijkertijd verzamelen we met alle deelnemers de knelpunten en good practices om een aanpak te ontwikkelen om ook na deze proeftuin opdrachtgever en opdrachtnemer te inspireren.

  1. Ondersteuning op partnership niveau
    De Normaalste Zaak faciliteert en organiseert samen met de opdrachtgever en opdrachtnemer twee sessies. Eerst een kick off waarin de inhoud van de intentieverklaring wordt afgestemd en de contouren van het partnership worden geschetst. In de tweede bijeenkomst staat het operationaliseren van de samenwerking op de agenda. De ontwikkeling van het partnership wordt vervolgens gevolgd gedurende de looptijd van het project.
  2. Faciliteren van meet ups
    In deze workshops komen alle deelnemers bij elkaar om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren.
  3. Online community
    De kennis die we verzamelen uit bovenstaande activiteiten, aangevuld met relevante informatie, maken we beschikbaar via nieuwsbrieven e.d.

Deelname
Aan de deelnemers van deze proeftuin vragen we actieve deelname aan de workshops en aan het opzetten en operationaliseren van het partnership. Ook vragen we kennis, ervaring en resultaten te delen. De looptijd wordt vastgesteld binnen de partnership en zal in ieder geval tot juni 2019 duren.

Contact
info@denormaalstezaak.nl t.a.v. Nienke Schütte