Inspiratiesessie inclusief werkgeverschap & banenafspraak voor funderend onderwijs regio Amsterdam


Namens de VO-raad en PO-raad, Sociaal Werkkoepel Amsterdam en het WSP Groot- Amsterdam heet facilitator Esther Storm iedereen op 3 november welkom bij de online Inspiratiesessie Inclusief Werkgeverschap & banenafspraak regio Amsterdam. Aanwezig zijn 19 deelnemers uit het onderwijsveld die samen meer dan 100 jaar onderwijservaring meebrengen. Na een voorstelrondje volgt een plenaire start. Een animatie over wat de Banenafspraak ook alweer precies inhoudt voor het Funderend Onderwijs zet de toon. Hoe kan het onderwijs bijdragen aan de beoogde 125.000 inclusieve banen?

Win-win

Aan het woord Sjoerd Arlman, hoofd onderwijs en leerplicht van de gemeente Amsterdam. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen in onze samenleving mee doet. Tegelijk maakt hij een kanttekening: “Het is in het onderwijs op dit moment moeilijk om alles draaiende te houden, met corona en niet te vergeten het lerarentekort, dus ik ben blij dat jullie tijd hebben kunnen maken om hier vandaag bij te zijn.” Verder gaat hij in op kansen en mogelijkheden van inclusief werkgeverschap en de win-win situatie die dat vaak oplevert. Termen als loonwaardesubsidie, begeleiding op de werkvloer en jobcarving komen voorbij. Allemaal waardevolle instrumenten voor inclusief werkgeverschap.

Rolmodellen voor kinderen

Het betoog van Sjoerd wordt bekrachtigd met een voorbeeld uit de praktijk, Het Plein in Amsterdam. Sheila Gijzen stelt zich voor: zij was ooit leerling op Het Plein. In het kader van de Banenafspraak kwam zij terug als stagiair klassen-assistent en inmiddels werkt ze er als leermeester/docent met een reguliere formatieplek. Op school is zij een rolmodel voor de kinderen. “Ook al begin je op een praktijkschool, dan nog kun je een heleboel bereiken”, zegt Sheila. Op Het Plein werken op dit moment twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “En dat tot volle tevredenheid van alle partijen”, vertelt schooldirecteur Jochem Luijckx. “De vakkrachten geven elementaire taken uit handen en houden zodoende meer tijd over, de begeleiding is met veel enthousiasme opgepakt door onze collega Maartje en de nieuwe collega’s hebben het enorm naar hun zin en pakken steeds meer taken op. Het is een leerproces voor ons allemaal en de keuken is nog nooit zo netjes geweest!” Sheila sluit af met de woorden: “Als je aan het eind van de dag de kinderen met een goed gevoel de klas uit ziet gaan, dan is dat echt het mooiste wat er is.”

Hierna komen in break-out rooms drie verschillende facetten van het inclusief werkgeverschap aan de orde.

Break-out 1

Monique Menting en Jeanette Joseph van het WSP Groot-Amsterdam gaan met name in op de ondersteuning bij inclusief werkgeverschap. Wat meteen duidelijk wordt, is dat alle zorg om werkgevers bij te staan altijd maatwerk is. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden. Zo hoeven er vaak geen banen gecreëerd te worden, maar kunnen bestaande vacatures toegankelijk gemaakt worden voor kandidaten met afstand tot werk of met een arbeidsbeperking. Uit analyse is gebleken dat er in het onderwijs op alle functieniveaus taken zijn die niet per se door vakkrachten hoeven worden uitgevoerd (zie www.inclusievearbeidsorganisatie.org). Dit gaat om taken als toezicht houden, het helpen van kinderen met eenvoudige opdrachten, kopiëren, boodschappen doen, schoonmaken, software updaten, onderhouden van het schoolplein en nog heel veel andere taken. Zoals eerder tijdens deze bijeenkomst naar voren kwam, is er vaak sprake van een win-win situatie, zeker omdat het WSP ook op arbeidsrechtelijk en financieel vlak de nodige instrumenten tot haar beschikking heeft. Zo worden scholen geholpen met werving en selectie, begeleiding, stages, subsidies, no-risk polis en natuurlijk nazorg

Break-out 2

Anneke Broekman van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam leidt de sessie over begeleiding bij inclusief werkgeverschap. Ze vertelt dat schoolleiders nog wel eens denken dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking een blok aan het been is en de werkdruk nog verder zal opvoeren. “Wat veel mensen niet weten is dat de gemeente Amsterdam intensieve begeleiding verzorgt door onder meer het inzetten van een jobcoach”.
Ze geeft toe dat de schoolleiders een punt hebben als ze zeggen dat de begeleiding in de eerste fase extra tijd en aandacht kost. Zo moet iemand op de werkvloer de taak van intern begeleider, de zogenaamde HARRIE, op zich nemen. Een HARRIE is iemand met de volgende kwaliteiten: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. Schooldirecteur Jochem Luijckx voegt eraan toe dat het contact tussen de jobcoach en de HARRIE van wezenlijk belang is. “Er moet snel geschakeld kunnen worden, zodat eventuele problemen in de kiem aangepakt kunnen worden”. Verder benadrukt hij nogmaals dat de investeringen ruimschoots de moeite waard zijn.

Break-out 3

Richard Brinkman, arbeidsdeskundige en werkzaam bij de stichting Onderwijsspecialisten deelt het voorbeeld van een organisatie met 25 scholen in het speciaal onderwijs in de regio Arnhem. Bij de Onderwijsspecialisten zijn inmiddels 19 mensen werkzaam in het kader van de Banenafspraak en daar ligt dus een schat aan inclusie-ervaring. Kernboodschap van Richard is dat er sprake is van volwaardige arbeidsplaatsen en er dus duidelijk altijd meerwaarde is voor de scholen. “Geld blijft natuurlijk een issue”, aldus Richard, “ik hoorde vaak van schoolleiders dat ze geen formatie hebben.” Om uit die financiële discussie te blijven creëerde Richard een bovenschoolse kostenplaats vanuit het collectief. Alle scholen dragen bij en op deze manier hoeft geld geen obstakel te zijn. Ook is de centrale regie beter te voeren en het traject beter te monitoren. Richard: “Ik weet precies wat in die 19 trajecten speelt en wat er nodig is aan begeleiding en ondersteuning.” De ervaring in Arnhem leert dat na 2 tot 3 jaar de collega’s vaak opgenomen worden in de reguliere formatie.

Afspraken

Aan het eind van de drie sessies komt iedereen weer plenair bijeen. We kijken naar de tekening die Janneke van Tekenjeboodschap van de bijeenkomst heeft gemaakt. Er volgt directe feedback over het vervolg en er worden afspraken gemaakt om elkaar in de nabije toekomst verder te spreken. Dit levert 9 vervolg afspraken op!

Joppe van Woudenberg van het Project Baanbrekers benadrukt dat iedereen die meer informatie wil, contact op kan nemen met het WSP, de gemeente of Baanbrekers.