Jaaroverzicht 2020


2021 wordt een uitdagend jaar en we werken er met elkaar hard aan om er vooral ook een inclusief jaar van te maken. De meest recente cijfers over de banenafspraak vallen niet tegen. En ondanks dat het kabinet demissionair is, behandelt de Tweede Kamer volgende week dan eindelijk het Breed offensief, inclusief een aantal praktische verbeteringen voor inclusieve werkgevers. Verbeteringen waar we ook vanuit DNZ ons sterk voor hebben gemaakt. In dit overzicht vertellen we wat we in 2020 (nog meer) samen hebben bereikt en blikken we vooruit naar wat komen gaat.

Binnen ons netwerk helpen we elkaar verder

We hebben in 2020 maar liefst 60 nieuwe partners mogen verwelkomen, inclusief 20 organisaties die voorheen aangesloten waren bij het Locus-netwerk. De meesten van hen hebben we om bekende redenen nog niet in levende lijve ontmoet. Toch hebben we al een aantal nieuwe gezichten bij onze online uitwisselingssessies voorbij zien komen. Deze sessies, soms met een bepaald thema, geven ons de mogelijkheid om elkaar op allerlei fronten tóch verder te helpen.

Thema-sessies
– Werkgevers kregen door corona en de daaropvolgende maatregelingen een hoop voor hun kiezen: meer thuiswerken, begeleiding op afstand, ziekteverzuim, extreme drukte of juist een noodgedwongen sluiting… Tijdens sessies over uitdagingen in coronatijd hielpen we elkaars knelpunten oplossen. Vandaaruit gaven we ook belangrijke signalen richting SZW af en was het een opluchting toen Van Ark besloot dat er geen verrekening van loonkostensubsidie met de NOW zou komen. En toen later dreigde dat LKS wel als omzet voor de NOW moest worden meegeteld heeft het ministerie mede op basis van onze signalen de instructies aan het UWV verbeterd.
– Hoewel de meeste werkgevers in ons netwerk hun inclusieve ambities niet loslaten, zien sommigen van hen wel een uitdaging in werkbehoud. Op 30 november vertelden drie gastsprekers hoe zij manieren vonden om ook in deze tijd (kwetsbare) medewerkers aan het werk te krijgen en te houden.
– In juli organiseerden we samen met Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) een sessie over selecteren zonder vooroordelen, want werkgevers merken soms dat een open houding ten aanzien van diversiteit niet altijd genoeg oplevert. We leerden over vooroordelen en positieve discriminatie. Over priming en counter-stereotypen.
– Het thema technologie kwam dit jaar ook in onze spotlights te staan. In mei maakten we kennis met het concept TechGrounds en dachten mee over hoe de opleidingen van TechGrounds beter kunnen aansluiten op de wensen van werkgevers op het gebied van IT. En in december presenteerde het KIT ons de mogelijkheden rondom inclusieve technologie. Na deze eerste verkenning zoomen we dit jaar verder in op de verschillende innovaties.

Inclusie-intervisie
Toegegeven: een uitwisselingsuur is zo om. Meerdere partners voelden de behoefte om zo nu en dan dieper de inhoud in te duiken. De inclusie-intervisie draait om die verdieping en meer om individuele ervaringen. In kleinere groepjes bespraken deelnemers in vertrouwelijkheid hun vragen en issues. Dit jaar gaan we hiermee door. De eerstvolgende vindt plaats op 22 maart.

Doe-netwerk gelijke kansen
Voor het thema diversiteit kwam ook structurele aandacht. Met zo’n 20 DNZ-partners zijn we het doe-netwerk gelijke kansen gestart, met ieder een eigen doel, zoals een divers personeelsbestand of het creëren van een inclusieve cultuur. We leren onder meer over (nieuwe) mogelijkheden bij werving en selectie en nemen kritisch elkaars vacatureteksten onder de loep. Op 11 februari a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst over het doe-netwerk, zodat dit jaar meer werkgevers kunnen aansluiten.

Op de arbeidsmarkt werken we steeds meer samen

Naast onze netwerkactiviteiten, hebben partners van De Normaalste Zaak ook in 2020 actief deelgenomen aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Partnerships voor meer banen
De afgelopen jaren hebben we samen met het Ministerie van BZK in verschillende proeftuinen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers meer banen weten te realiseren. In 2020 legden we de focus op sociale impact realiseren met een aanbesteding, oftewel: een samenwerking starten met een nieuwe opdrachtnemer. Samen met Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo en Maatwerk voor Mensen publiceerden we de handreiking Partnerships voor meer banen. Een mooie publicatie waarin specialistische kennis en praktijk samenkomt. Dit jaar gaan we nog meer overheidswerkgevers interesseren en verder op weg helpen om met sociale inkoop aan de slag te gaan. We gaan o.a. een aantal workshops organiseren voor HR-professionals en inkopers om in gezamenlijkheid met leveranciers meer banen te realiseren. We komen graag in contact met overheidswerkgevers die stappen willen zetten met sociale inkoop.

Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid
Samen met werkgeversvereniging AWVN verzamelen we kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid. We volgden tientallen werkgevers in het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding. We organiseerden voor hen verschillende kennissessies, bijvoorbeeld over de rol van de bedrijfsarts bij verzuim en re-integratie. We publiceerden ook de handreiking Preventie van uitval door psychische klachten. De handreiking was tijdens de coronacrisis urgent, maar zal dankzij regelmatige updates ook in het post-coronatijdperk actueel blijven.

Project loonkostensubsidie
Goede en eenvoudige werkgeversdienstverlening is essentieel voor werkgevers om meer mensen werk te bieden. Op verzoek van SZW hebben we samen met gemeenten een eenduidige werkwijze rondom LKS ontwikkeld. In 2020 zijn alle gemeenten uitgenodigd om hierop over te stappen. Inmiddels is ruim een kwart van de gemeenten hiermee bezig en eind 2021 moet dat meer dat driekwart zijn.

We geven onze visie op wet- en regelgeving

In juni vertelden meer dan 40 werkgevers aan 6 Kamerleden over de impact van corona op inclusief werkgeverschap. Het bleek dat veel inclusieve werkgevers ook in lastige tijden hun inclusiedoelen niet loslaten. En daarmee bleken de verwachtingen van werkgevers voor hun eigen werkgelegenheid voor de doelgroep niet heel negatief en in sommige situaties zelfs positief.

De banenafspraak
Uiteraard kwam tijdens de sessie met Kamerleden ook de banenafspraak ter sprake, die enerzijds een flink succes is met meer dan 58.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking en anderzijds een bredere inclusieve arbeidsmarkt in de weg staat. En dat het daarom belangrijk is dat er een nieuwe en bredere banenafspraak komt. Inmiddels staan contouren van deze afspraak mede met inbreng vanuit De Normaalste Zaak in de steigers.

Internetconsultaties
Daarnaast kwamen er in 2020 een aantal kleinere voorstellen langs waarop we op basis van de praktijk van werkgevers hebben gereageerd:
Vereenvoudiging van de Quotumwet
Inburgering en werk
Subsidieregeling generieke werkgeversvoorziening
Uitvoeringspraktijk loonkostensubsidie

Breed offensief
Tot slot het Breed offensief; we noemden ‘m in de inleiding al even. Het Breed offensief zou ervoor kunnen zorgen dat mensen uit de banenafspraak altijd aanspraak kunnen maken op de instrumenten en regelingen die nodig zijn om hen goed aan het werk te helpen. We blijven erop aandringen dat de praktische verbeteringen vanuit het Breed offensief snel doorgevoerd én uitgebreid moeten worden. En we blijven de werkgeversorganisaties, de overheid en de politiek met terugkoppeling vanuit de praktijk inspireren om snel tot een bredere banenafspraak te komen waarmee een volledig inclusieve arbeidsmarkt weer dichterbij komt.

TERUG OMHOOG