Jobcoaching dialoogsessie: behoefte aan landelijke regels en kosten-batenanalyse


Om meer inzicht te krijgen in waarde, betekenis en knelpunten rondom jobcoaching, heeft Accenture een quick scan onder betrokken partijen uitgevoerd. De uitkomsten werden op 12 september – in het stadskantoor van Utrecht – uitvoerig besproken. De presentatie ging gepaard met een dialoogsessie waarbij onder meer werkgevers, UWV en jobcoaches oplossingsgericht in gesprek gingen.

Foto: Accenture

Werkgevers die een inclusief bedrijf nastreven zijn er zeker bekend mee: de jobcoach. Dit is een coach die een werknemer met een hulpvraag begeleiding of een andere vorm van hulp biedt. Deze ondersteuning is vaak gewenst en liefst 89 procent van de ondervraagden is (zeer) tevreden over de vorm van jobcoaching. Maar de verschillende vormen, regelingen en vergoedingsniveaus worden deels als bureaucratisch en belemmerend ervaren. Dat is jammer, want deze ervaring staat de ambitie van meer duurzame plaatsingen van mensen uit het doelgroepregister in de weg.

Maar wat is een duurzame plaatsing eigenlijk? Daar wordt opvallend verschillend over gedacht. De één definieert werk als duurzaam als de werknemer zich kan blijven ontwikkelen, de ander vindt een plaatsing duurzaam als er economische zelfstandigheid uit voortvloeit. Deze verschillende visies leiden ook tot verschillende gedachten over de rol van de jobcoach: moet het coachen betrekking hebben op de specifieke functie of meer op talent en ontwikkeling in het algemeen? Een werkgever formuleerde het als volgt: “Een goede coach kan ook zeggen: ‘dit is en heel geschikte kandidaat, maar niet per se op deze plek, dus we gaan wat anders zoeken’”. En een werknemer zei treffend: “Ik heb geen beperking, ik heb alleen een aanpassing nodig in m’n werk”.

Waar iedereen het wel over eens is, is dat er meer inzicht in de kosten en baten moet komen. Er wordt veel geld in jobcoaching geïnvesteerd, maar wat levert het precies op? Er wordt benadrukt dat het financiële aspect niet het belangrijkst is. Met name voor kleinere bedrijven met weinig werknemers is het soms een grote stap om iemand met verminderde loonwaarde aan te nemen. Het is fijn of zelfs noodzakelijk om te weten waarin een jobcoach dan precies kan voorzien. Bij de baten gaat het ook, maar zeker niet alleen, om harde cijfers. Ook een lager ziekteverzuim en een tevreden werkgever en werknemer worden als belangrijke aspecten genoemd. Kortom: vervolgonderzoek is nodig. Het is een extra reden om deze bijeenkomst spoedig een vervolg te geven. Aanwezige werkgevers, gemeenten, en UWV zijn het erover eens dat het hoog tijd is om overeenstemming te bereiken.

Benieuwd naar alle uitkomsten van de quick scan? Bekijk ze hier