Oproep tot lage loonschalen in cao’s


In een gezamenlijke brief van 15 januari 2019 roepen de Stichting van de Arbeid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) cao-partijen op om in de cao een laagste loonschaal tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon (WML) op te nemen.

In 2013 is in het kader van de banenafspraak afgesproken in alle cao’s laagste loonschalen tussen de 100% en 120% van het WML op te nemen, te beginnen bij 100% WML. Dit ten behoeve van de doelgroep voor de banenafspraak. De Stichting van de Arbeid heeft de sociale partners hiertoe destijds opgeroepen. Uiterlijk eind 2017 moesten deze lage loonschalen in alle cao’s zijn opgenomen.

Die deadline is niet gehaald. Daarom roepen sociale partners en de minister van SZW cao-partijen per brief op, dit in 2019 alsnog zelf te regelen. Blijkt in het voorjaar van 2020, dat niet in alle cao’s deze laagste loonschalen zijn opgenomen, dan wordt een bepaling in de Participatiewet geactiveerd die werkgevers toestaat om een persoon die aangewezen is op loonkostensubsidie aan te nemen tegen 100 procent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon.

Lees hier het nieuwsbericht van AWVN en de brief van 15 januari.

Deel dit bericht