Rabobank Nederland


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

Rabobank is een coöperatieve bank, bestaande uit 139 zelfstandige lokale banken en Rabobank Nederland.
De lokale banken bieden een diversiteit van financiële producten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. De lokale Rabobanken zijn lid en aandeelhouder van de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland, die ze bij hun lokale dienstverlening adviseert en ondersteunt. Er werken ongeveer 40.000 medewerkers bij Rabobank in Nederland.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Rabobank ziet zichzelf als een betrokken en toonaangevende bank die midden in de samenleving staat, die haar maatschappelijke relevantie wil tonen en verbinding wil maken met die samenleving. In die samenleving is het voor een groeiende groep mensen met een arbeidsbeperking moeilijk om werk te vinden en werkervaring op te doen. Verbinding met de samenleving maken betekent dus ook verbinding met deze groep maken. De Rabovisie is niet voor niets `Samen bereik je meer dan alleen`. Rabobank is in de afgelopen jaren veelvuldig als beste of meest aantrekkelijke werkgever naar voren gekomen in allerlei werkgevers onderzoeken. De doelgroep ´mensen met een arbeidsbeperking´ is bij Rabobank echter ondervertegenwoordigd. Ook voor deze doelgroep willen we een goede en aantrekkelijke werkgever zijn.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Hoofddoel is een toename realiseren van het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking bij de Rabobank-organisatie en het meer vanzelfsprekend laten zijn dat bij vacatures ook deze doelgroep expliciet aandacht krijgt. We willen dit hoofddoel realiseren door middel van de volgende subdoelstellingen:

  • Vergroten van de bewustwording en het realiseren van commitment binnen de organisatie ten aanzien van de doelgroep “mensen met een arbeidsbeperking”.
  • Een zo gunstig mogelijk werkklimaat en randvoorwaarden voor deze doelgroep en de betrokken managers en HR-adviseurs creëren.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Over het onderwerp ‘mensen met een arbeidsbeperking’ is iedereen enthousiast en iedereen vindt ook dat die groep bij uitstek een plek verdient binnen de Rabobank. Maar hoe zetten we die woorden om in (blijvende) daden?

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Knelpunten:

  • De vooroordelen die over deze groep bestaan.
  • Het krimpscenario waarin Rabobank zich op dit moment bevindt qua personeel.

Oplossingen:

  • Wegnemen van vooroordelen door informatievoorziening en het onderling delen van (persoonlijke) succesverhalen en -ervaringen.
  • Het onderwerp voortdurend onder de aandacht blijven brengen.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Ja, er hebben binnen Rabobank een aantal succesvolle initiatieven plaatsgevonden die structureel vervolg hebben gekregen of gaan krijgen.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Delen van ervaringen van andere werkgevers met de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking, met name ten aanzien van de wijze waarop zij er in geslaagd zijn om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep binnen hun organisatie tot een succes te maken. Is er gewerkt vanuit vacatures waarbij iemand uit de doelgroep is gezocht of juist niet? Wat zijn de kritische succesfactoren bij deze werkgevers geweest? Hoe hebben zij de doelgroep mensen met een beperking gevonden en hoe heeft deze doelgroep de betreffende werkgevers gevonden. Hoe kan (indien nodig) begeleiding worden vormgegeven?