Ruimte voor nieuwe impulsen


De Tweede Kamer heeft, met steun van de staatssecretaris, een motie aangenomen om de scheiding tussen overheid en markt op te heffen binnen de banenafspraak. Eerder al werd duidelijk dat er geen loondispensatie komt. Deze ontwikkelingen bieden ruimte voor vernieuwing.

Staatssecretaris Van Ark wil deze ruimte benutten met een breed offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De contouren zijn geschetst: werken moet lonen, de regels moeten eenvoudiger en de vindbaarheid van de kandidaten moet beter. Daarnaast krijgt, met het afschaffen van de scheiding tussen markt en overheid, het idee van één banenafspraak voor alle werkgevers in Nederland (overheid en markt) vorm.

In het De Normaalste Zaak position paper dat we vorig jaar presenteerden, hadden we daar al wat gedachten over geformuleerd. Dat position paper, misschien goed om te zeggen, was gebaseerd op een inclusietour door het land waar we gesprekken voerden met een kleine 150 inclusieve koplopers: werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking (duurzaam) werk bieden. De aanbevelingen zijn dus ontstaan in gesprek met werkgevers, die ruime ervaring hebben opgedaan met de inclusieve arbeidsmarkt en alle wetten, regelingen en instanties die daarmee te maken hebben.

Onder het kopje ‘Zoek een goede balans tussen wetgeving, pleisters plakken, grondige vernieuwing en aandacht voor implementatie’ schreven we:

Verhef inclusief werkgeverschap tot duurzame norm

Maak wetgeving ondersteunend aan de keuze die we als maatschappij maken om inclusief werkgeverschap tot duurzame norm te verheffen. Creëer een positief geformuleerde wet, waarin staat wat we op dit punt verwachten van werkgevers en van de overheid.

Laat een nieuwe banenafspraak (tussen overheid en sociale partners) de basis voor verdere invulling zijn (controleer die invulling via kwantitatieve en kwalitatieve monitoring). Maak in zo’n banenafspraak geen geforceerd onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven, ervan uitgaande dat beiden hun bijdrage leveren. Uiteindelijk gaat het om een en dezelfde arbeidsmarkt.

De kansen liggen er nu. Daarom is het zaak om samen met werkgevers, gemeenten en SZW tot oplossingen te komen die werken en breed gedragen worden. Daar is De Normaalste Zaak mee aan de slag gegaan. Tijdens praktijktafels met gemeenten en ministerie zoeken we een praktische en breed gedragen invulling van het breed offensief.

Naast vereenvoudiging is het nu het moment om goed na te denken over de Quotumwet en werkgevers die het goede doen op een positieve manier te benaderen. Niet alleen financieel, maar ook met aandacht en waardering. Die insteek past bij inclusief werkgeverschap, daar worden we allemaal beter van.

Over die ene baanafspraak, we hebben er zelf voor gepleit. Maar met het opheffen van een administratief onderscheid zijn we er nog niet. We kunnen niet zonder goede samenwerkingsafspraken tussen werkgevers in de publieke sector en de markt en evenmin zonder gezamenlijke actie. Daarbinnen is vanzelfsprekend helder wat de verschillende werkgevers gaan bijdragen aan het doel. Samen betekent ook echt samen, in een partnerschap werken aan inclusie. Aan de slag!

Bert van Boggelen

Bert is kwartiermaker van De Normaalste Zaak en doet op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.
E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl

Deel dit bericht