Wat staat er in het regeerakkoord?


Het nieuwe regeerakkoord is deze week gepubliceerd. Wat betekent dit regeerakkoord voor werkgevers, die (willen) bijdragen aan de Banenafspraak?

Hieronder staan de verschillende onderwerpen rond de Participatiewet uit het regeerakkoord van Rutte III.

  1. Werken met een beperking

Daar waar werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moeten gemeenten arrangementen bieden voor beschut werk. Het doel is mensen in een kwetsbare positie een betere toekomst geven. Werk is de beste weg daarnaar toe. Een extra inspanning is hier vereist.

  • Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. Dit leidt ertoe dat meer mensen met een beperking betaald werk kunnen verrichten omdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’.
  • De extra middelen om de inzet op beschut werk te verstevigen, worden opgebracht door het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. De gemeente vult afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de betrokkene gebruik van maakt, het inkomen aan.
  • Het kabinet zet een aantal stappen om het aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. Door initiatieven die er zijn om via reshoring banen voor doelgroep mogelijk te maken, ondersteunen en aan te jagen. Op korte termijn wordt geregeld dat banen van mensen uit de doelgroep ‘Banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (de ‘t+2’-regel). Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun mensen.
  1. Perspectief in de bijstand

Het kabinet wil dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer aan het werk te komen, vooral ook omdat langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en de kans op schuldenproblematiek vergroot. In Nederland kan iedereen uiteindelijk terugvallen op een bijstandsuitkering.

  • Het kabinet gaat niet-vrijblijvende afspraken maken met  gemeenten over de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie. Omdat werk een zeer belangrijk onderdeel is van integratie, moet de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond – nieuwkomers én oudkomers – worden verbeterd.
  • Wanneer mensen vanuit de Participatiewet (bijstand) aan het werk komen, is het van belang dat ze er ook echt op vooruit gaan. Daarom wil het kabinet met gemeenten afspraken maken over het lokaal beleid om de armoedeval te verkleinen. Ook blijft de huidige ruimte voor experimenten in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt.

In november zal De Normaalste Zaak een webinar organiseren waarin de praktische gevolgen van het regeerakkoord op de Banenafspraak centraal staat. Hierin wordt uitgelegd wat voor invloed het regeerakkoord voor inclusief werkgeven op uw organisatie heeft. Houd de website van De Normaalste Zaak in de gaten voor meer informatie.

Lees de mening vanuit AWVN op de plannen van het regeerakkoord
Lees de complete tekst van het Regeerakkoord van Rutte III