Terugblik: Voorzieningen en regelingen voor medewerkers met ondersteuningsbehoefte


Het is opvallend dat veel werkgevers de beschikbare regelingen en voorzieningen voor werknemers met een ondersteuningsbehoefte niet ten volle benutten. Voor De Normaalste Zaak was dit een aansporing om de diverse opties opnieuw helder onder de aandacht te brengen. Op 7 november deelden Betsie Gerrits, Hoofd Werkgeversdienstverlening UWV en Ellen Jacobs, Landelijk Manager Voorzieningen en re-integratiemiddelen UWV, hun kennis en inzicht.

UWV staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Betsie: “Daarbij is samenwerking met werkgevers die bereid zijn mee te denken noodzakelijk. Werkgevers die op een creatieve manier kijken naar talenten die nu nog langs de kant staan, maar die een aanzienlijke toegevoegde waarde kunnen bieden.”

In het kort UWV werkgeversdienstverlening:
• Navigator op de complexe arbeidsmarkt,
• Pragmatische ondersteuning voor personele vraagstukken
• Samenwerkingsverbanden met partijen zoals gemeenten en het onderwijs,
• Digitale services die vraag en aanbod samenbrengen, met de focus op duurzame plaatsingen.

Online kunnen werkgevers terecht op uwv.nl (uitkeringen en wettelijke taken) en werk.nl (Vacatures plaatsen, cv’s raadplegen en hulp arbeidsmarkt, 254.000 vacatures in 2022).

Daarnaast heeft UWV 35 regionale werkgeversservicepunten en een werkgeversservicepunt voor landelijke werkgevers. 550 adviseurs met kennis van verschillende branches staan werkgevers kosteloos bij met complexe arbeidsmarktvraagstukken.

Slechts 5% van de werkgevers maakt gebruik van de persoonlijke dienstverlening van het WSP (WerkgeversServicePunt). Er ligt dus nog een enorm onbenut werkgeverspotentieel en met name het mkb kan beter ondersteund kunnen worden met persoonlijke advisering.

In het kader van krapte op de arbeidsmarkt maakte UWV een overzicht met mogelijke oplossingen om medewerkers te werven. Nieuw talent aan boren, het werk anders organiseren en binden en boeien, zijn kansen om de krapte tegen te gaan en de organisatie te verrijken. Betsie: “Bijna alle afdelingen bij UWV hebben daar inmiddels hele positieve ervaringen mee. Omdat we zien dat je én mensen de kans biedt om te participeren, mee te doen op een afdeling, maar ook te laten groeien en zelfvertrouwen op te bouwen. Je ziet ook dat het iets doet met de sfeer en de cultuur binnen het team, omdat je gewoon op een andere manier met elkaar om leert gaan. Het is een echte verrijking.”

UWV maakt meedoen mogelijk en dan gaat het om voorzieningen in het kader van werk en onderwijs. Een voorziening wordt verstrekt als deze niet op grond van een andere wettelijke regeling wordt vergoed en als er sprake is van een structurele functionele beperking of belemmering. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die aan bovenstaande eisen voldoen, behalve voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Met als uitzondering hierop doven en slechthorenden en mensen met een visuele beperking (vanaf 2024).

Voorzieningen in het kort
• Tolk en intermediair, bv gebaren- of schrijftolk
• Meeneembaar hulpmiddel, bv school- en werkmeubilair
• Vervoer en mobiliteit, bv rolstoel of gehandicaptenvoertuig
• Subsidie werkgever, bv trapliften of deursensoren (nagelvast)
• Jobcoach, begeleiding op de werkplek (onderscheid interne en externe jobcoach)
• Loondispensatie, tijdelijk minder loon betalen bij verminderde arbeidsprestatie
• Starterskrediet, bij afwijzing lening commerciële bank

Alle voorzieningen vraag je aan via uwv.nl/voorzieningen. Na de aanvraag wordt persoonlijk contact opgenomen en start zo nodig een onderzoek van een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. De beslistermijn is in principe 8 weken. Ellen Jacobs benadrukt dat het niet de bedoeling is om alvast zelf middelen aan te schaffen. Naderhand declareren is niet mogelijk.
Andere werkgeversinstrumenten zijn de proefplaatsing, no-riskpolis en loonkostenvoordeel.
Lees hier inspirerende voorbeelden en de volledige presentatie.

Wanneer en hoe zijn jobcoaches inzetbaar?
Jobcoaching is een waardevolle voorziening die werknemers ondersteunt bij de uitvoering van hun taken. Deze vorm van begeleiding op de werkvloer biedt niet alleen de werknemer ondersteuning, maar ook de werkgever. Een jobcoach wordt niet ingezet als begeleiding náár werk en mensen die onder de Participatiewet vallen (met uitzondering van doven, slechthorenden en vanaf 2024 mensen met een visuele beperking) komen voor deze voorziening niet in aanmerking. De vergoeding voor jobcoaching wordt berekend op basis van een standaard uurtarief, de intensiteit van de begeleiding en de werkuren van de betreffende werknemer. Deze voorziening wordt nu vooral ingezet voor mensen die onder de Wajong vallen. Het is een effectief middel om ook personen met een ondersteuningsbehoefte (structurele functionele beperking) aan het werk te helpen en te houden die niet onder de Wajong vallen. UWV verstrekt 16.000 jobcoach voorzieningen per jaar. Er is onderscheid tussen:

  • Interne jobcoaching, een collega doet de begeleiding en de werkgever krijgt hier subsidie voor. De interne begeleider moet een cursus gevolgd hebben, bijvoorbeeld een HARRIE-training. Een arbeidsdeskundige bepaalt of interne jobcoaching de geschikte coaching vorm is.
  • Externe jobcoaching, een door UWV erkende jobcoach doet de begeleiding. Een arbeidsdeskundige bepaalt welke organisatie geschikt is. UWV betaalt de jobcoach, die vervolgens verantwoording aflegt aan UWV.

Kunnen voorzieningen aangevraagd worden voor medewerkers die al in dienst zijn en niet als doelgroep geregistreerd staan?
Als een medewerker tijdens het dienstverband een structurele functionele beperking heeft gekregen, bv door een ongeluk, dan kunnen voorzieningen, die zorgen dat iemand zijn functie kan blijven uitvoeren, aangevraagd worden.

Voorzieningen voor statushouders via UWV?
Statushouders vallen over het algemeen onder de Participatiewet. De aanvraag van de voorziening verloopt in die situatie via gemeenten.

Hoe zit het met de HARRIE trainingen?
Een HARRIE training is een training die collega’s opleidt om medewerkers te begeleiden op de werkvloer. (HARRIE staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.) In de meeste arbeidsmarktregio’s worden deze trainingen kosteloos aangeboden via werkgeversservicepunten (WSP).

Wat is het verschil tussen loonkostendispensatie, loonkostenvoordeel en loonkostensubsidie?
Loondispensatie is toestemming van UWV aan de werkgever om minder loon te betalen voor de werknemer die door ziekte of gebrek een lagere arbeidsprestatie levert. UWV vult het loon van de medewerker vervolgens aan. Onder de doelgroep vallen werknemers met een Wajong en IVA (WIA) uitkering. Een arbeidsdeskundige meet de loonwaarde.
Loonkostensubsidie voorziet in een vergoeding aan de werkgever die een medewerker met verminderde loonwaarde in dienst heeft. De werkgever betaalt het volledige reguliere loon aan de medewerker.
Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Een doelgroep verklaring LKV moet binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd worden.
Deze regelingen kunnen naast elkaar ingezet worden, maar worden wel verrekend.

De Normaalste Zaak, UWV en vele andere stakeholders dringen aan op harmonisatie van deze regelingen. Ook pleiten UWV en De Normaalste zaak voor eenduidige, transparante en doelmatige inzet van instrumenten en regelingen die bevorderen dat mensen binnen hun eigen vermogen aan het werk kunnen.

Deel dit bericht