Twente vertaalt landelijke inclusie-ontwikkelingen naar de regio


Dinsdag 20 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak een regionale praktijktafel bij Thales in Hengelo. Aan vier tafels bespraken bijna 40 ondernemers en vertegenwoordigers van publieke partijen de problemen die inclusieve werkgevers tegenkomen en werden bijbehorende oplossingen gezocht.

De praktijktafel vond plaats in “The Garden”, het voormalige hoofdkantoor van Thales op het High Tech System Park in Hengelo. Het prachtige pand, zonder twijfel industrieel erfgoed, doet tegenwoordig dienst als bedrijfsverzamelgebouw en ontmoetingsplek. Tijdens de rondleiding, die werd gegeven door Gerjan Bremmer van HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) en Ewoud Westerink van Txchange (serious gaming), werd al snel duidelijk dat dit niet zomaar een plek is waar een aantal ondernemingen gevestigd zijn. Binnen Thales wordt heel bewust de samenwerking gezocht en de ontmoetingsplek is een interessante motor voor ontwikkelingen op het High Tech System Park. Bremmer lichtte bij zijn presentatie ook nog een tipje van de sluier op over de plannen om in het gebouw leerwerkplekken te creëren voor mensen uit de doelgroep. Nog dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen.

Inclusie bij Thales
Daarna was het de beurt aan Martine Klasens en Bas Rietkerk van Thales. Klasens en Rietveld vertelden over de verschillende initiatieven die binnen Thales zijn ontplooit om meer mensen met een arbeidsbeperking bij het bedrijf te betrekken. Tegenwoordig zijn er bij Thales meerdere ambassadeurs actief en worden succesverhalen actief met elkaar gedeeld.

Klasens en Rietkerk namen het initiatief om meerdere workshops te organiseren voor leidinggevenden waarbij, gebaseerd op het gedachtegoed van de organisatie Light for the World, wordt gepoogd inzicht te geven in de gedachtewereld van mensen met een beperking. Tot nu toe deden al ruim 50 mensen van Thales mee aan zo’n workshop en binnenkort zal die ook bij andere vestigingen worden aangeboden

Landelijke ontwikkelingen, regionaal perspectief
Bert van Boggelen, landelijk kwartiermaker van De Normaalste Zaak, en Marieke Mulder, coördinator namens DNZ in Twente, plaatsten de landelijke ontwikkelingen in regionaal perspectief. Van Boggelen beschreef kort het brede offensief waarmee staatssecretaris Van Ark meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Vereenvoudiging van regelgeving is een belangrijk onderdeel van dat offensief.

Van Boggelen noemde dat een hele belangrijke en positieve stap en wees erop dat praktijktafels zoals deze in Twente een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om problemen op een praktische manier op te lossen. “Publiek en privaat moeten elkaar vinden. Hier aan de praktijktafels leren we elkaar kennen en vertrouwen. Dan kunnen we samen vaststellen wat we moeten gaan doen!”

Mulder schetste de onderwerpen die in Twente een grote rol spelen. Ze onderscheidde daarbij twee hoofdthema’s. Als eerste de arbeidspool die gecreëerd kan worden om onder andere seizoenspieken op te vangen of korte uren contracten te vergroten door de roulatie bij meerdere werkgevers in de pool. Het andere belangrijke onderwerp ligt op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, waarvoor diverse werkgevers actief zijn in het project ingeschakeld. Er lopen in Twente op dit moment een aantal pilots waarbij wordt geprobeerd om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zo vloeiend mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Pilot bij Sallandse Wegenbouw
Een van die pilots is bedacht en uitgevoerd door Johan Middelkamp, directeur van Sallandse Wegenbouw. Op 1 februari gaat een samenwerkingsovereenkomst tussen Sallandse Wegenbouw, het ROC en maatschappelijke dienstverlener De Kern van start. Vanaf dat moment krijgt een groep van vijf a zes schoolverlaters leerervaringsplekken bij Sallandse Wegenbouw. Geschikte en gemotiveerde kandidaten worden begeleid – door werknemers uit een mobiliteitspool vanuit de Kern en ROC-studenten die een jobcoach module volgen – en stromen door naar een baan. Gemotiveerde, maar niet geschikte kandidaten krijgen binnen het netwerk van  Middelkamp een kans bij een andere werkgever. Hij heeft al circa 35 bedrijven bereid gevonden hun poorten te openen.

De Dialoog
“Praktijktafels zijn bedoeld om een dialoog te starten,” met deze woorden opende Bert van Boggelen de vier praktijktafels. Aan elke tafel gingen ondernemers en afgevaardigden van publieke instanties in gesprek over een specifiek onderwerp. Aan vier praktijktafels werd gediscussieerd over:

1:           Werkgeversdienstverlening
2:           In- door- en uitstoom van kandidaten
3:           Regelingen en harmonisatie
4:           Vindbaarheid en inzicht in kandidaten

In drie rondes van elk 30 minuten doorliepen de tafels de volgende cyclus:

PLAN – Uitwisselen praktijkvoorbeelden publiek-privaat rondom het thema
DO – Wat hebben partijen van elkaar nodig? Hoe ziet de samenwerking publiek/privaat er uit?
ACT – Uitwerken van deze oplossing

Aan tafel met: Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw
Onderwerp: Werkgeversdienstverlening
Lees meer over deze praktijktafel ⇓

Aan tafel met: Marieke Mulder, regiocoördinator De Normaalste Zaak
Onderwerp: Doorstoom van kandidaten
Lees meer over deze praktijktafel ⇓

Aan tafel met: Martine Klasens van Thales
Onderwerp: Regelingen en harmonisatie
Lees meer over deze praktijktafel ⇓

Aan tafel met: Gert Jan van Silfhout van Axent Groen
Onderwerp: Vindbaarheid en inzicht in kandidaten
Lees meer over deze praktijktafel ⇓

Afsluiting
Na de presentaties van de twee tafeldames en de twee tafelheren, pakte Van Boggelen de koe meteen bij de horens en stelde voor om in de loop van volgend jaar een nieuwe dialoogsessie te plannen. Dit keer ook in gezelschap van bestuurders en andere beslissers in de regio. “We zijn nu goed op weg en een volgende praktijktafel helpt ons om het tempo vast te houden en een nieuwe stap te zetten.”