Twents offensief gaat arbeidsmarktkrapte te lijf


Op 4 oktober was Twente Safety Campus het toneel voor het najaarsevent van de 99vantwente. Dit event stond in het teken van Talenten uit Twente met als doel samen in een offensief de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Werkgevers gaven gehoor aan een collectieve oproep tot aansluiting bij een pact met scholen uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, of een banenpool om gezamenlijk duurzame, inclusieve werkgelegenheid te creëren.

De Twente Safety Campus is dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Scholen, maar ook hulpdiensten uit heel Europa leren hier handelen in onveilige (ramp)situaties. Altijd middels belevingsgerichte educatie. Na een rondleiding in de Risk Factory kregen de deelnemers een warm welkom van de directeur David Bornebroek. De campus biedt veel werkgelegenheid en ambieert bredere mogelijkheden dan enkel groenonderhoud.

Na een korte voorstelronde van de kerngroepleden en hun inzet rondom diverse thema’s zijn de aanwezigen geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het samenwerkingspact onderwijs & werkgevers en de arbeidspool.

Arbeidspool 

Het vinden van geschikt personeel uit de doelgroep blijkt voor diverse werkgevers lastig. Ook is het niet altijd haalbaar om deze medewerkers volledig in te zetten. Om gezamenlijk duurzame arbeid, baanzekerheid en economische zelfstandigheid te creëren, is er een constructie bedacht: de banenpool.

Initiatiefnemer Groene Taxi en overige geïnteresseerde werkgevers (Koskamp, Axentgroen, MSG koeriers en Bolletje) hebben alle mogelijkheden verkend en op een rijtje gezet. De banenpool voorziet in 4 zaken: er worden seizoenspieken opgevangen, kleine uren contracten met elkaar verbonden, en vraagstukken van arbeidsmobiliteit en nieuwe instroom aangepakt. Een win-win-win situatie voor overheid, werkgevers én werknemers. Daar waar werkgevers elkaar zelf kunnen vinden, wordt dit ter plekke geregeld. Daar waar er ondersteuning nodig is, zal Djopzz – een intermediair in uitzenden, payrolling, detachering & poolbeheer- ondersteunen.

Kwartiermaker Bert van Boggelen: “Een voorbeeld hiervan is Visschedijk en de Waarbeek die elkaar met gesloten beurs hebben gevonden en een aantal personeelsleden van dit familiepretpark werkgelegenheid aanbieden in de facilitaire branche tijdens hun seizoenstop. Soms is er wat smeermiddel nodig, omdat werkgevers het zelf niet geregeld krijgen. Omdat een vraag niet per direct is te matchen met het aanbod of omdat bijvoorbeeld de CAO’s verschillen. Die vragen staan nu bij Djopzz uit, worden door een kerngroep gevolgd en we hopen snel resultaten te zien”.

Ingeschakeld Twente: samenwerkingspact PRO, VSO, entree en werkgevers
Werkgevers omarmen het doel om meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree onderwijs duurzaam aan het werk te houden. Zij kunnen preventief te werk gaan, door tijdens een stage hier al op in te spelen. Om hier handen en voeten aan te geven, zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, zoals een grote beroepenbraderie afgelopen voorjaar, georganiseerd. De werkgevers Sallandse Wegenbouw, Visschedijk, Axentgroen, Carintreggeland en de scholen Het Korhoen, De kapstok en ROC Twente zijn een pact begonnen en roepen anderen op dit ook te doen. Zij geven een beeld van concrete pilots, zoals de start van een leerwerkomgeving voor vier à vijf leerlingen bij Sallandse wegenbouw, met een vaste jobcoach, gefaciliteerd vanuit het ROC.

Voorbereidingen praktijktafel
De deelnemers van het event zijn ook nog actief bevraagd op wat er momenteel op het gebied van inclusief werkgeven goed gaat binnen hun bedrijf, welke knelpunten zij ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn. De eerste input voor de zogeheten praktijktafel is hieronder uitgewerkt.

Wat gaat goed?

 • één contactpersoon bij het werkplein, die met de juiste contactpersoon binnen het bedrijf een relatie opbouwt
 • er is ervaring met een stage/opleidingstraject met behoud van uitkering (men geeft het langer de tijd indien dit nodig is)
 • overheid ziet het belang van een goede relatie met werkgevers
 • positieve ervaringen met gemeenten Enschede en Almelo, UWV en werkplein Twente, al blijft dit persoonsafhankelijk
 • het contact met het WSP
 • partnerships opbouwen en personaliseren
 • het makkelijker maken van landelijke afspraken op individuele basis

Wat kan beter?

 • interne kennis bij de gemeente
 • inzicht in de kaartenbakken
 • uniforme werkwijze en subsidieregelingen (bijvoorbeeld gemeente Almelo)
 • één regionaal overstijgend loket (niet enkel voor de korte termijn, maar ook voor lange termijn)
 • de kwaliteit van de dienstverlening is té persoonsafhankelijk
 • beslissingen gaan over te veel schijven; er is te veel bemoeienis
 • er blijft te veel verschil tussen gemeenten (in loonwaardemeting, proefplaatsingen, wel/niet jobcoaches)
 • er is een versnipperde informatievoorziening
 • geen of gebrekkige toegankelijkheid en informatieverstrekking m.b.t. subsidiemogelijkheden
 • geen uniformiteit tussen gemeenten (elke gemeente hanteert andere regels, het is bewerkelijk en ondoorzichtig voor bedrijven met meerdere vestigingen in andere regio’s)
 • snelheid aanvraag doelgroepregister
 • Er is een gat tussen de waarneming van cliënten m.b.t. het UWV als het gaat om hulp en ondersteuning, de financiële afhankelijkheid maakt cliënten wantrouwig om zaken bespreekbaar en openbaar te maken
 • geen uniformiteit, onduidelijkheid, angst
 • MKB- bedrijven zonder HR-functionaris moeten beter gefaciliteerd worden

Oplossingen

 • werkgevers willen met regelmaat op de hoogte gebracht worden van nieuwe regelingen: een structurele informatie voorziening vanuit de overheid?
 • regelingen niet elke maand veranderen
 • mogelijkheden voor langere proefplaatsing
 • een eigen contactpersoon voor een langere periode of een vast loket
 • persoonsgebonden trajecten (m.b.t. de lengte van de proefplaatsingen)
 • samenwerken aan een gezamenlijk doel (alle talenten van Twente aan het werk)
 • Een goed softwarepakket voor het UWV waarbij de publieke dienstverlener zijn klant beter leert kennen

Deel dit bericht