Vernieuwde banenafspraak: betere baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking


Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil dat mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever. Ze wil daarom aan de slag met het verbeteren van de banenafspraak, een sociaal akkoord uit 2013 voor het creëren van extra banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In een brief aan de Tweede Kamer van 7 juni 2023 heeft de minister enkele concrete maatregelen aangekondigd.

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers de afgelopen jaren al veel nieuwe banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch vindt minister Schouten dat er meer nodig is. Daarom wil ze de banenafspraak verbeteren.

Wat is de banenafspraak?

In het sociaal akkoord van 2013 is de banenafspraak in het leven geroepen. Dit is een afspraak om 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen moeten voor 2026 beschikbaar komen bij reguliere werkgevers. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. De cijfers over 2022 zijn waarschijnlijk vanaf juli 2023 beschikbaar.

Betere matching op arbeidsmarkt

Ondanks de bestaande banenafspraak is het voor mensen met een arbeidsbeperking nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. De minister vindt dat dit beter moet én kan. Daarom komt ze in de brief met een aantal concrete stappen om de banenafspraak te verbeteren. Zo wordt de doelgroep verbreed en beter in beeld gebracht. Daarnaast zijn met werkgevers en de uitvoering nieuwe afspraken gemaakt om de matching verder te verbeteren.

De aangekondigde verbeteringen

Voor de verbetering van de banenafspraak kondigt de minister de volgende maatregelen aan:

1 – Verbreding van de doelgroep die valt binnen de banenafspraak. De doelgroep van de banenafspraak wordt verruimd.
2 – Het versterken van de inzet voor werknemers die ook bij bovenstaande verbreding niet tot de doelgroep banenafspraak behoren, maar wel ondersteuning (al dan niet tijdelijk) nodig hebben om aan de slag te gaan.
3 – Het verder verkennen van invoering van loonkostensubsidie in de Wajong en het uitwerken van de loonkostensubsidie in de WIA.
4 – Het voortzetten van het wetsvoorstel banenafspraak. En het besluit tot opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid afhankelijk maken van realisaties bij de overheid.
5 – Het extra inzetten op het in beeld brengen van mensen die al onder de doelgroep van de banenafspraak vallen behoren en nog niet werken.

Een uitgebreide toelichting per verbeterpunt lees je hier op de site van AWVN.

Tot slot wil de minister dat bij de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur in de meerjarenagenda specifiek aandacht wordt besteed aan het in beeld brengen van meer mensen die tot de doelgroep banenafspraak behoren en nog niet aan het werk zijn. Lees ook Brief Tweede Kamer – Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning aan de Tweede Kamer.

De Normaalste Zaak vindt…

De lijn die de minister hiermee inzet juicht De Normaalste Zaak zeer toe. Tegelijkertijd vinden we het een te bescheiden stap, omdat er veel mogelijke verbeterpunten nog steeds niet opgepakt worden. Wij pleiten voor het volgende:

1 – Stel de juiste ondersteuning beschikbaar voor álle mensen die dat nodig hebben om duurzaam werk te vinden, zo lang als de persoon of situatie daarom vraagt.
2 – Breng iedereen die niet aan het werk is duidelijk en praktisch in beeld, op basis van ieders vaardigheden, ervaring, motivatie en eventuele randvoorwaarden om wél aan het werk te kunnen.
3 – Zet in op een betere en transparante publieke werkgeversdienstverlening, in samenwerking met private dienstverleners.