Verslag 25 april: TINK Open Café


Veertig deelnemers aan het TINK Open Café, dit keer in samenwerking met De Normaalste Zaak, hoorden hoe technologie werk toegankelijk maakt voor mensen met een (zeer) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een inspirerend verhaal van MondzorgPlus en MidZuid over functiecreatie, financiële barrières, inclusieve oplossingen, samenwerken en tevreden medewerkers.

Introductie Kennis Alliantie Inclusie en Technologie, door Leendert Bos

Techniek en automatisering betekenen niet dat werk verdwijnt voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het biedt juist kansen om het werk toegankelijker te maken en talenten van mensen naar boven te halen, waardoor het eenvoudiger wordt een passende werkplek te vinden. De KIT werkt samen met TNO en deelt alle opgehaalde kennis. In verschillende regio’s wordt samengewerkt in techno hubs.

Samen met sociale werkbedrijven, het onderwijs en reguliere werkgevers wordt onderzocht hoe nieuwe technologie de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking kan verbeteren en mensen duurzaam inzetbaar blijven.

Introductie De Normaalste Zaak, door kwartiermaker Steven Hubeek

Het netwerk van De Normaalste Zaak bestaat inmiddels tien jaar en telt ruim zevenhonderd partners die dezelfde ambitie delen: groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken.

‘Wij brengen werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. We organiseren praktijktafels en themasessies, kaarten knelpunten aan en zoeken samen naar oplossingen. De rol van technologie is op dit moment nog ondergewaardeerd en we vragen inclusieve werkgevers dan ook mee te denken welke stappen gezet moeten worden om beschikbare technologie meer in te zetten.

Sprekers:
➼ Natasja Drewes, manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid en opleidingen, MondzorgPlus
➼ Marleen Braakhuis, adviseur WerkgeversServicePunt en Regionaal Mobiliteitsteam West-Brabant

Casus: MondzorgPlus

MondzorgPlus verzorgt mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten, ouderen en mensen met een beperking, in instellingen. Tandartsen werken met koffersets om op locatie te kunnen behandelen. De inhoud van de koffers wordt afgestemd op de geplande behandelingen en varieert dus. MondzorgPlus zocht een oplossing om dit werk uit te besteden, het liefst aan mensen met een beperking.

Natasja is intrinsiek gemotiveerd om deze groep aan werk te helpen. Ze heeft zelf een ernstig meervoudig beperkte dochter, die nooit zal kunnen werken, en heeft dus met eigen ogen gezien wat het betekent om niet mee te kunnen doen. Ze heeft ook gezien wat technologie kan betekenen, een oogbesturingscomputer draagt bij aan de kwaliteit van leven van haar dochter.

Inclusieve Technologie volgens TNO
Technologie die ondersteuning biedt aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie bij het zoeken en vinden van werk, de taakuitvoering van werk en bij het duurzaam aan het werk blijven.

De wensen

MondzorgPlus wil het liefst werken met de doelgroep waarvoor zij werken en wendde zich in 2021 tot sociaal werkbedrijf MidZuid met de volgende wensen:

 • We willen mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Minder werkdruk voor eigen medewerkers
 • Foutloos werk

Het vullen van de koffers bleek lastig voor de gewenste doelgroep en daarom moest gekeken worden naar functiecreatie. Hoe kon het werk opgeknipt worden in behapbare stukken? Om dat te bewerkstelligen werden dozen toegevoegd aan de koffers en steriele materialen werden gescheiden. Dit was de eerste stap.
Het WSP en MondzorgPlus besloten samen te onderzoeken wat de technologische mogelijkheden zijn en vroegen TNO mee te denken.

Op dat moment liep de Challenge Tech for Inclusion 2021 en MidZuid en TNO schreven samen een projectplan voor deze casus. Het project werd geselecteerd en de pilot kon van start gaan. Een projectteam werd opgetuigd en tijdens een canvas sessie kwamen de werkprocessen, de doelen en de vragen aan de orde.

Aan de hand hiervan werd gekozen voor de beamertechnologie en de (goedkopere) digitale werkinstructies. Een proefopstelling wordt geplaatst bij MidZuid en verschillende doelgroepen werken aan de speciaal geprogrammeerde opstellingen. Deelnemers werken vier weken bijna dagelijks met de technologie en de voortgang en ontwikkeling wordt wekelijks gemonitord. Het gaat om de volgende deelnemers:

 • Wsw
 • Personen opgenomen in het doelgroep register vanuit gemeente
 • Wajongers
 • Leerlingen PRO/VSO
 • Personen vanuit beschut werk
 • Personen vanuit dagbesteding

Bekijk hoe het in de praktijk werkt:

Pilot-doel:

 • Vergroten inzetbaarheid medewerkers;
 • Vergroten toegankelijkheid werk;
 • Vaststellen effecten technologie;
 • Onderzoek grootst werkbare afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Onderzoek business case en opschaling.

De pilot is momenteel in de eindfase, de data wordt verzameld, de resultaten worden in een later stadium gedeeld.

De business case

Naast de technische uitdaging heeft MondzorgPlus te maken met een financiële uitdaging. Zonder subsidie krijgen ze de business case niet rond. Inmiddels is de aanvraag voor het plaatsen van de beamers bij MondzorgPlus in huis toegewezen door het ‘Experiment generieke werkgeversvoorziening UWV’. Zodra de resultaten van de pilot binnen zijn kan overgegaan worden tot de aanschaf van de beamers.

Terwijl de pilot draaide bij MidZuid ging MondzorgPlus aan de slag met de eerdergenoemde functiecreatie en een verhuizing naar een grotere locatie om ruimte te bieden aan de opstellingen met de beamers. Binnen het bedrijf ontstond momentum en enthousiasme voor het project en werd de doelstelling ambitieuzer: Inclusie zou de kernwaarde van ieder bedrijf moeten zijn en daarom wordt ingezet op een voorbeeldrol, omdat nu al duidelijk wordt dat de voordelen voor iedereen zouden kunnen werken.

Naast scholing en aanpassing van de mens aan het werk denken we met technologie na over hoe we het werk aan kunnen passen aan de mens.

Resultaten en knelpunten

De financiering blijft een zorg, het gaat om grote investeringen en het hokjes denken bij de subsidiegevers bemoeilijkt het proces. Ook IT-kennis, het zelf programmeren van de systemen is een obstakel en tenslotte: technologie kan niet alles oplossen.

Het was al met al een uitdagend proces, maar alle indicatoren staan op groen. Twee nieuwe medewerkers zijn gestart bij MondzorgPlus. Ze werken nog niet met de beamers, maar die worden besteld zodra de uitkomsten van de pilot binnen zijn. Het gaat zo goed dat inmiddels gezocht wordt naar uitbreiding van de werkzaamheden.