Verslag PSO-bijeenkomst 21 maart


Veel organisaties hebben diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Maar dat betekent niet per se dat ze al concrete stappen hebben gezet richting een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het keurmerk van de Prestatieladder Socialer Ondernemen laat zien hoeveel impact jouw organisatie daadwerkelijk heeft gemaakt.

Spreker tijdens deze online meeting is Tako Kampstra, algemeen directeur PSO-Nederland.

Tako vertelt dat inmiddels 1.500 bedrijven in Nederland PSO gecertificeerd zijn en dat ruim 220 gemeentes PSO in hun aanbestedingsbeleid hebben opgenomen. ‘En daar zijn we blij mee, want onze missie is zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt helpen aan duurzaam en passend werk.’

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een door TNO wetenschappelijk ontwikkeld kwaliteitskeurmerk, dat uitgegeven wordt door PSO-Nederland. De aanvraag en toetsing wordt gedaan door onafhankelijke certificerende instellingen, die op hun beurt weer gecontroleerd worden door PSO-Nederland. ‘Er is ons alles aan gelegen om de kwaliteit van het certificaat hoog te houden. Daarom worden we ook bijgestaan door deskundige partners en adviseurs om continu te blijven door ontwikkelen en zodoende actueel en relevant te blijven.’

Waarom kiezen organisaties voor PSO-certificering

Tako laat zien dat organisaties voornamelijk de volgende motieven hebben om de PSO toe te passen:

• MVO/SDG, beleid wordt objectief vastgesteld
• SROI, korting SROI-verplichtingen en minder controles
• CSRD, rapportageverplichtingen op onder andere inclusie
• D&I, inzichtelijk maken hoe de organisatie het doet
• Branding, positionering ‘wij zijn een sociaal bedrijf’

De Prestatieladder

Binnen de organisatie wordt gemeten hoeveel mensen uit de, door TNO geformuleerde doelgroep, direct in dienst zijn of indirect, door inkoop bij organisaties die deze mensen in dienst hebben. Dat leidt tot een score op de prestatieladder. Vanaf 1 april is een (basis)trede toegevoegd aan de ladder, omdat gebleken is dat het voor met name grote organisaties lastig was om op trede 1 te komen.

De nieuwe basistrede betekent dat de organisatie in ieder geval boven gemiddeld presteert en dat certificering makkelijker wordt. Een certificaat is twee jaar geldig en laat zien wat een organisatie kwantitatief en kwalitatief heeft bijgedragen in het peiljaar. De PSO doelgroepen worden als volgt onderverdeeld:

• Mensen zonder werk
• Mensen met een beperking
• Mensen in opleiding
• Mensen op zoek naar veiligheid

PSO in de praktijk

Manon van der Lely, verantwoordelijk voor HR Development bij verzekeraar a.s.r., vertelt waarom a.s.r. koos voor PSO. a.s.r. startte in 2017 met PSO en staat inmiddels op de 1e trede. a.s.r. ziet zichzelf als een verzekeraar die wil bijdragen aan de maatschappij. Daarom lag er in 2017 al een visie document met een duidelijke richting om mensen die onder de Participatiewet vielen, binnen a.s.r. van banen te voorzien.

Daarvoor had a.s.r. al enkele jaren ervaring opgedaan met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het was een logische stap om de resultaten van het participatiebeleid onafhankelijk te laten toetsen en aantoonbaar te maken door een PSO-certificering. De a.s.r. kernthema’s ‘Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’ en ‘Financiële zelfredzaamheid en inclusiviteit’ sluiten aan op wat PSO in Nederland wil bereiken. Naast het zelf mensen in dienst nemen werd PSO gebruikt om bewustzijn te creëren bij de afdeling centrale inkoop en de criteria richting leveranciers aan te scherpen.

Hoe organiseer je dit intern?

Manon vertelt dat het vóór 2017 soms lastig was om vacaturehouders zover te krijgen een kandidaat uit de doelgroep ‘Participatiewet’ te overwegen voor de baan. Tegelijkertijd waren managers die het wel aandurfden enthousiast over de loyaliteit, de inzet en de blijheid die deze medewerkers lieten zien.

Om meer managers over de streep te trekken, begon a.s.r. met ‘de Participatiedesk’. Via deze desk worden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal geworven en ingezet op werk binnen a.s.r. De nieuwe medewerkers worden gedurende maximaal anderhalf jaar betaald vanuit een centraal budget en krijgen een op maat gemaakt ontwikkeltraject. Ook de begeleiding wordt centraal geregeld met een eigen jobcoach.

Na de Participatiedesk blijft een groot deel van de medewerkers in dienst. Dankzij de centrale aanpak hebben ze zichzelf kunnen bewijzen en managers en collega’s kunnen overtuigen van hun toegevoegde waarde. Manon ziet dat nieuwe medewerkers die vallen onder de Participatiewet op allerlei soorten functies binnenkomen. ‘Het komt vaak voor dat kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt onder hun niveau beginnen, maar als het werkritme en de energie weer terug zijn, dan willen ze graag in gesprek voor een meer passende baan. Zij hebben hierover eigen regie, wij bieden ze de mogelijkheid en faciliteren ze zo goed mogelijk.’

PSO in het kort

➼ Keurmerk met focus op arbeidsparticipatie
➼ Actueel en wetenschappelijk onderbouwd, onder regie van TNO
➼ Objectief, meting prestaties i.p.v. intenties
➼ Geborgd, audits door Certificerende instellingen
➼ Duurzame inzetbaarheid medewerkers
➼ Kwantitatief en kwalitatieve beoordeling prestatie

Voor organisaties die willen weten wat nodig is om een certificaat te behalen, hier een link met alle informatie en de kanttekening dat PSO-adviseurs kunnen helpen bij het in kaart brengen van mogelijkheden en het begeleiden van het traject naar certificering. Tijdens de break-out sessies werden vragen beantwoord en kwam naar voren dat opvolging en verdieping over PSO gewenst is. Op een later tijdstip komen we hierop terug, dus houdt onze agenda in de gaten!