Werkgevers adviseren gemeenten: “We hebben behoefte aan eenduidige dienstverlening en presentatie daarvan”


Maandag 20 mei was het Pro33college gastheer voor de praktijktafel van De Normaalste Zaak. Inclusieve werkgevers en publieke dienstverleners werkten een plan van aanpak uit rond de thema’s administratie, regelingen & subsidies en kandidaten. Met dit plan  kunnen betrokkenen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort, Midden-Utrecht en Gooi- en Vechtstreek direct aan de slag.

Praktijkonderwijs: opleider én werkgever

Joke Trapman, stagedocent, vertelde hoe deze praktijkschool leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels praktijkvakken en werknemers-vaardigheden klaarstomen voor de arbeidsmarkt. “Ongeveer 20% van onze leerlingen stroomt uit naar werk. Omdat we vrij veel werken met nieuwkomers met een taalachterstand, hebben wij relatief veel leerlingen die doorstromen naar een MBO niveau 2 opleiding. We leiden ze op tot werknemers, nog meer dan voor een specifiek vak. We vragen begrip en geduld van werkgevers waar onze leerlingen stagelopen”.

Directeur Lisette van de Berg benadrukt dat haar Pro33college niet alleen opleider, maar ook werkgever is. “Ik heb een sterke ambitie om de veelheid aan nationaliteiten van de leerlingen ook te laten zien in ons personeelsbestand. We hebben inmiddels oud-leerlingen als conciërge, klassen assistent en roostermaker.” Joke vult aan: “Wel zijn we huiverig om direct voor onze leerlingen een doelgroep verklaring aan te vragen. Deze verklaring geldt tot 2027 en we merken dat het lageloonwaardestempel aan hen blijft kleven, waardoor ze minder makkelijk financieel kunnen doorgroeien.”

Stand van zaken Breed offensief

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen periode intensief bijgedragen aan de uitwerking van het Breed offensief van het kabinet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller en beter aan het werk te krijgen binnen de BV Nederland. Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, geeft aan dat het ministerie via een internetconsultatie de samenleving wil informeren over een nieuw wetsvoorstel en ook reacties wil verzamelen over de inhoud van het wetsvoorstel en roept aanwezigen op om hier kritisch naar te kijken.Hij hoopt begin volgend jaar op vernieuwde wetgeving.

Werkgevers aan het woord

Sanne Giesen van ISS en Ingrid Beukman van Berenschot vertellen over hun ervaringen in de expertgroepen van het ministerie van SZW, waarin ze vanuit De Normaalste Zaak een bijdrage leverden. Sanne Giesen: “Als landelijke werkgever hebben wij veel last van de verschillende regelingen en processen die bij de diverse gemeenten worden gehanteerd. Het was fijn om tijdens de expertsessies de deskundigheid en betrokkenheid vanuit UWV en gemeente te horen. Er komt meer begrip voor zowel publieke als private werelden en gezamenlijk hebben we toegewerkt naar een advies en procesomschrijving die nu grotendeels zijn terug te lezen in de internetconsultatie vanuit SZW”. Ingrid Beukman: ”Het is fijn om je als werkgever bezig te houden met waar het om gaat: duurzame arbeidsplaatsing van mensen die voorheen een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. No-risk kan veel eenvoudiger worden ingericht, zodat een werkgever daar de druk en lasten niet van ondervindt. En als je tot de doelgroep behoort, dan is dit niet het enige wat je aan geschetste processen moet doorlopen. Je verkeert daarbij in veel gevallen in een grote onzekerheid”.

Praktijktafels: plan, do, act

Na de toelichting over praktijkonderwijs en het Breed offensief splitsten de deelnemers zich op in drie groepen. Elke groep behandelde een ander thema. Telkens gaf één werkgever het startschot door het onderwerp te illustreren met ervaringen uit de eigen praktijk, waarop samen een hoofdvraag werd geformuleerd. In anderhalf uur ontstonden er drie plannen van aanpak over drie thema’s.

Thema 1: Regelingen & subsidies

De eerste groep ontfermde zich over het ingewikkelde stelsel aan regels dat vaak veel energie van werkgevers en overheden vergt. Daar zocht de groep nauwgezet oplossingen voor. Zo kwam men overeen dat er een overzicht moet komen waarin alle verschillende gemeentelijke regelingen eenvoudig zijn op te zoeken. Dit zal werkgevers en Werkgeversservicepunten veel tijdwinst opleveren.

De gemeente Amersfoort deelde een best practice die aansloeg in de groep. Door onderhoudscontracten op te stellen met werkgevers, waarborgen zij een duurzame relatie. De werkgevers weten dankzij de contracten waar zij aan toe zijn. Zo biedt de gemeente niet alleen zorg en duidelijkheid rond de toegang tot werk, maar ook rond het behouden van werk.

Thema 2: Administratie

richtte de groep zich eerst op het Breed offensief. Ze spraken af de tussentijdse resultaten van het Breed offensief van feedback te voorzien. Hierdoor kan Van Ark het Breed offensief mogelijk verder aanscherpen. De groep maakte de ‘bedoeling’ glashelder: ontzorg en beloon de werkgevers voor hun inclusieve streven; ga met hen in gesprek en uniformeer waar mogelijk de regels. Ook op regionaal niveau zag de groep een kans voor terugkeren naar de bedoeling van wet en regels. Hier legde de groep de bal bij de WSP’s. De aangeschoven WSP’s stemden in: zij zullen een mail rondsturen om de samenwerking met werkgevers op te starten.

Thema 3: kandidaten

De derde groep legde al snel de vinger op de zere plek: het aantal kandidaten met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt daalt. Enerzijds omdat al een groot aantal kandidaten werk heeft gevonden, maar helaas ook omdat er een fors aantal werkzoekenden buiten de doelgroep valt. De doelgroep moet dus worden verbreed, benadrukte de groep.

De gemeente Utrecht vertelde over haar zogeheten matchtafels, waarin zij werknemers van werk naar werk begeleidt. Dit verkleint uitval, omdat werknemers uiteindelijk werk vinden dat hen motiveert. Gemeente Amersfoort stelde alvast geïnspireerd te zijn ook om soortgelijke evenementen te organiseren.

Ten slotte richtte de groep zich op de werkgevers. Ze bespraken hoe werkgevers draagvlak voor inclusiviteit in hun bedrijven kunnen creëren. Soms is het beter om klein te beginnen. Zoek bijvoorbeeld per afdeling naar mogelijkheden, dan wordt inclusief werkgeven al een stuk behapbaarder. Uiteindelijk moet er wel beleid worden geformuleerd. Dankzij beleid wordt inclusief werkgeven een vast gegeven en niet iets wat valt of staat bij die éne initiatiefrijke werkgever.

Resultaten per thema, puntsgewijs

Regelingen & subsidies

 • Maak lokale verschillen overzichtelijk (gebruik één overzichtelijk format waarin alle individuele gemeentelijke regelingen zijn terug te vinden).
 • Laat regelgeving je niet weerhouden om werkgevers en werknemers van dienst te zijn, zoek juist naar mogelijkheden.
 • Onderhoudscontracten die werkgevers ondersteuning op de lange termijn garanderen.
 • Er is behoefte aan eenduidige dienstverlening en een presentatie hiervan: één bedrijfsbureau per arbeidsmarktregio omwerkgevers te informeren en ondersteunen t.a.v. regelingen en subsidies.

Administratie

 • Direct online doorgeven van een reactie op de plannen voor het breed offensief: https://www.internetconsultatie.nl/participatiewet_breed_offensief
 • Werkgevers en WSP zoeken samenwerking om elkaar van feedback te voorzien.
 • ‘Beredeneer vanuit de bedoeling’ is een signaal met 4 punten voor SZW: .
  Ontzorg werkgevers
 1. Kijk naar uniformering
 2. Beloon inclusieve werkgevers nou eens
 3. Ga in gesprek met SZW, óók na de consultatie

Kandidaten

 • Creëer centraal coördinatiepunt. Zowel in de vorm van het WSP, als in de vorm van een vast contactpersoon bij werkgevers.
 • Advies aan werkgevers: begin klein met kandidaten en breidt als olievlek uit binnen de eigen organisatie
 • Hemelsbreed of centrale mogelijkheid vinden is moeilijk. Door per afdeling te zoeken naar mogelijkheden, wordt het al een stuk makkelijker.
 • Formuleer beleid; bij wegvallen de kartrekkende werknemer, verdwijnt ook het initiatief binnen de organisatie
 • Zoek naar taken die mensen met een afstand tot arbeidsmarkt kunnen uitvoeren.
 • Commerciële bemiddelaars moeten zich aanmelden bij WSP, zodat zij het overzicht houden in de regio, hun regiefunctie vervullen en werkgevers niet ongevraagd benaderd worden.
 • Behoud de mogelijkheid om via SROI mensen buiten de doelgroep (uit het doelgroepregister) te bemiddelen.
 • Matchingtafels waarbij ook gekeken kan worden van werk-naar-werk kandidaten uit doelgroep.

Deel dit bericht