Wetsvoorstel deactivering quotumheffing ingediend


Het eerder aangekondigde wetsvoorstel voor deactivering van de quotumheffing is bij de Tweede Kamer ingediend. Omdat de sector overheid in 2016 niet voldoende banen in het kader van de Banenafspraak heeft gerealiseerd, wordt voor deze sector de quotumregeling geactiveerd.

Deze geldt voor overheidswerkgevers met 25 of meer werknemers. Maar zoals al aangekondigd, wil het kabinet overheidswerkgevers meer tijd geven om het afgesproken aantal banen alsnog te realiseren voordat de quotumheffing daadwerkelijk wordt opgelegd. Het wetsvoorstel voorziet ook in de mogelijkheid om de quotumheffing te deactiveren.

Met het wetsvoorstel wordt in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) opgenomen, dat over het eerste jaar na activering van de quotumregeling voor de overheidssector geen heffing plaatsvindt. Dit betekent concreet dat in 2019 over het jaar 2018 geen quotumheffing plaatsvindt.

Deze wetswijziging betekent niet dat de Banenafspraak verandert. De overheidssector zal de aantallen over zowel 2018 als 2019 moeten halen om quotumheffingen in 2020 over het jaar 2019 te vermijden. Als overheidswerkgevers de afgesproken aantallen over 2018 niet halen, hebben zij dus nog in 2019 de kans om het totale aantal afgesproken banen te verwezenlijken.

Eerder was aangegeven dat overheidswerkgevers die in 2018 niet aan het quotumpercentage van 1,93% voldoen, hierover in 2019 door het UWV geïnformeerd zouden worden. Maar in de toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de regering heeft besloten deze mededeling te laten vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een rekentool beschikbaar stellen waarmee overheidswerkgevers zelf de hoogte van de quotumheffing kunnen uitrekenen.

Deze maatregel van het niet heffen over het eerste jaar van de quotumheffing zal, als zich een soortgelijke situatie voordoet, ook voor de marktsector gelden.

Deactivering van de heffing

Ook wordt in de Wfsv de mogelijkheid opgenomen om een al geactiveerde quotumheffing weer te deactiveren. Mocht bij de meting over 2019 die in juni 2020 plaatsvindt blijken dat het afgesproken aantal banen door de overheidswerkgevers is gehaald, dan wordt voor 1 oktober 2020 de quotumheffing gedeactiveerd. Dit betekent dat er over 2019 geen heffing plaatsvindt.

Overige maatregelen

In het wetsvoorstel staan verder twee maatregelen voor werknemers die een voorziening hebben op grond van de Participatiewet of de WIA en die zonder die voorziening niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Zij krijgen straks direct recht op een no-riskpolis en de werkgever kan voor de werknemers een loonkostenvoordeel ontvangen. Op grond van de huidige wetgeving kan dit alleen als de quotumheffing voor de sector waarin de werknemer werkzaam is geactiveerd is. Deze voorwaarde komt te vervallen.

De Normaalste Zaak heeft al eerder aangegeven geen voorstander te zijn van een quotumregeling. De heffing is een negatieve prikkel. We zijn tevreden dat de wet straks in elk geval wel voorziet in de mogelijkheid om de quotumregeling te deactiveren.