Wetsvoorstel: uitbreiding doelgroep banenafspraak


Het wetvoorstel om de quotumheffing te deactiveren is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bevat meer voorstellen voor aanpassingen, waar wij voor gelobbyd hebben; onder andere het gelijkstellen van de doelgroepen banenafspraak en quotumheffing. De wijzigingen moeten ingaan vóór 1 december 2018.

Gelijktrekken doelgroepen banenafspraak en quotumheffing

De doelgroep voor de quotumheffing wordt gelijkgetrokken met de doelgroep voor de banenafspraak en telt hierdoor tevens mee met het monitoren van de banenafspraak. Deze regeling moet in ieder geval vóór 1 december 2018 ingaan, om mee te tellen voor de viermeting.

Het gaat om mensen bij wie voor het 18jaar of tijdens de studie (tot 30 jaar) een ziekte of gebrek is vastgesteld, die werken en een voorziening ontvangen én alleen met die voorziening het WML kunnen verdienen: de zogenaamde «quotumgroep». De banen waarop mensen uit deze groep werken, tellen tot nu toe pas mee als de quotumregeling geactiveerd is. Met deze wetswijziging is dit niet langer het geval en telt de quotumgroep nu ook mee voor de banenafspraak.

Terugdraaien gevolgen t+2-regeling

Mensen met een arbeidsbeperking die in eerdere jaren op grond van de t+2-regel[1] uit het doelgroepregister zijn verwijderd, worden weer opgenomen in het register. Daardoor gaan ze weer meetellen voor de doelgroep banenafspraak. De bedoeling is dat dit vanaf de viermeting (over 2018) gaat gebeuren. Daarvoor is wel vereist dat de wetswijziging in werking treedt vóór 1 december 2018, omdat de cijfers over december 2018 bepalend zijn voor de viermeting.

Deze aanpassing heeft geen effect meer op de tweemeting (over 2016) en de toekomstige driemeting (over 2017). Het gaat om personen die op of na 1 januari 2013 de Wajong-status of een geldige Wsw-indicatie hadden, maar op enig moment in de periode tot 1 mei 2015 die status of indicatie hebben verloren. Deze groep wordt weer teruggeplaatst in het doelgroepregister. In totaal gaat het om circa 3.900 mensen.

Verder wordt geregeld dat werkgevers van deze groep werknemers vanaf de inwerkingtredingsdatum aanspraak krijgen op de no-riskpolis op grond van de Ziektewet en het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak op grond van de Wtl.

Berekening quotumpercentage

Het wetsvoorstel herstelt een omissie in de formule voor de berekening van het quotumpercentage. Kleine werkgevers (< 25 medewerkers) in de sector markt hebben in de afgelopen jaren een groot aantal banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Door een fout in de formule tellen deze niet mee bij de berekening van het quotumpercentage.

Het quotumpercentage geeft het aantal banen dat grote werkgevers moeten realiseren. Doordat de gerealiseerde banen bij kleine werkgevers niet zijn opgenomen in de berekening, komt bij een eventueel quotum in de sector markt de opgave van de 100.000 banen volledig voor rekening van grote werkgevers. De formule is nu aangepast en dit punt hersteld.[2]

Deze omissie heeft geen gevolgen voor het al gepubliceerde quotumpercentage voor de sector overheid in 2018.

Tevreden

De Normaalste Zaak heeft samen met haar partners al eerder aangegeven, dat deze aanpassingen bijdragen aan het vereenvoudigen van de wetgeving en is zeer tevreden dat het voorstel hiertoe nu is ingediend.

Lees ook het nieuwsbericht van 19 juni: Wetsvoorstel deactivering quotumheffing ingediend.


[1] Zolang iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, staat hij in het doelgroepregister. Voldoet iemand niet meer aan de criteria voor opname in het doelgroepregister? Dan blijft hij in principe geregistreerd staan tot en met 31 december van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna. Hij telt al die tijd mee voor de banenafspraak. Deze ‘meeteltermijn’ wordt de t+2 regel genoemd.
[2] Dit punt is nu hersteld door in de formule een nieuwe variabele H op te nemen. De nieuwe variabele H bestaat uit het aantal gerealiseerde extra banen bij kleine werkgevers in de sector overheid onderscheidenlijk de sector niet-overheid. Door variabele H van de som van variabele A en B af te trekken, weerspiegelt het quotumpercentage het aantal banen dat grote werkgevers in een bepaald jaar moeten realiseren om de aantallen uit de banenafspraak te halen.

Deel dit bericht